A A A A A
Luo Bible 2020

1 Samuel 41
Kendo wach Samuel nochopo ne jo-Israel duto. Noyudo jo-Israel odhi kedo gi jo-Filistia. Jo-Israel ne ogo kambi Ebeneza to jo-Filistia to nogo kambi Afek.
2
Jo-Filistia noyaro ne lweny mondo orom gi jo-Israel, kendo lweny nolandore. Jo-Israel ne olo gi jo-Filistia mine ginego ji madirom alufu angʼwen e paw lweny.
3
Kane jolweny odwogo e kambi, jodong Israel nopenjogi niya, “Angʼo momiyo Jehova Nyasaye oseweyo jo-Filistia oloyowa kawuononi? Waomuru Sandug Muma mar Singruok mar Jehova Nyasaye man Shilo, mondo odhi kodwa kendo oreswa e lwet wasikwa.”
4
Eka oganda nooro jomoko mondo odhi Shilo kendo negidwogo gi Sandug Muma mar Singruok mar Jehova Nyasaye Maratego, mobedo e kind kerubi. Kendo yawuot Eli ariyo ma gin Hofni gi Finehas nobiro gi Sandug Muma mar Singruok mar Nyasaye.
5
Kane Sandug Muma mar Singruok mar Jehova Nyasaye ochopo e kambi, jo-Israel duto nokok matek ma piny noyiengni.
6
Jo-Filistia kane owinjo koko negipenjo niya, “Mano to koko manade magore e kambi mar jo-Hibrania?” Kane gifwenyo ni Sandug Muma mar Singruok mar Jehova Nyasaye osekel e kambi,
7
jo-Filistia nobedo maluor kagiwacho niya, “Nyasaye osebiro e kambi. Wan gi chandruok! Gima kama pok otimore nyaka nene.
8
To mano kaka wan gi masira! En ngʼa mabiro resowa e lwet nyiseche maratekegi? Gin nyiseche mane ogoyo jo-Misri gi masiche mayoreyore e thim.
9
Beduru motegno un jo-Filistia! Beduru gi chir kaka chwo ka ok kamano to udhi bedo wasumb jo-Hibrania mana kaka gisebedonu. Omiyo beduru jochir kendo ukedi!”
10
Omiyo jo-Filistia nokedo kendo, jo-Israel nolo mi ngʼato ka ngʼato noringo kadhi e hembe. Noneg ji mathoth ahinya! Noneg jolweny mag jo-Israel alufu piero adek.
11
Sandug Muma mar Nyasaye ne okaw, yawuot Eli ariyo Hofni gi Finehas ne onegi.
12
Chiengʼ onogo ja-Benjamin moro noringo koa e lweny modhi Shilo, lepe ne oyiech kendo wiye notimo buru.
13
Kane ochopo, nonwangʼo Eli kobet e kome e dir yo, ka orito nimar luoro nomake nikech Sandug Muma mar Nyasaye. Kane ngʼatno odonjo e dala mowacho gima ne osetimore, ji duto mane ni ei dala nomuoch gi nduru.
14
Eli nowinjo nduru mopenjo niya, “Nduru magoreni nyiso angʼo?” Ngʼatno noreto piyo kodhi ir Eli ma hike
15
ne oseromo higni piero ochiko gaboro kendo wengene nosedinore makoro ok onen.
16
Nowachone Eli niya, “Aringo ka awuok kar lweny mana kawuononi.” Eli nopenjo niya, “Angʼo motimore wuoda?”
17
Ngʼat mane okelo wach nodwoko niya, “Israel nolo gi jo-Filistia, kendo jolweny otho mangʼeny. Koda ka yawuoti ariyo, Hofni gi Finehas osetho, to Sandug Muma mar Nyasaye okaw modhi.”
18
Kane ohulo wach mar Sandug Muma mar Nyasaye, Eli nogore piny ataro koa e kom manobetie e bath rangach. Ngʼute ne otur mi notho, nikech ne oti kendo ne ochwe. Ne osetelo ne Israel kuom higni piero angʼwen.
19
Chi wuode, ma jaod Finehas, ne nigi ich mochiegni nywol. To kane owinjo wach ni Sandug Muma mar Nyasaye osekaw kendo ni kwar mare gi chwore osetho, muoch nochako kaye mi nonywol, kata kamano nywolne nobiro marach.
20
Kane odwa tho, mon mane chole nowachone niya, “Kik iluor nikech isenywolo wuowi.” To ne ok odwokogi kata dewogi.
21
Nochako nyathi ma wuowino ni Ikabod kowacho niya, “Duongʼ oseweyo Israel, nikech negikawo Sandug Muma mar Nyasaye kod tho mar kwar mare gi mar chwore.”
22
Nowacho niya, “Duongʼ oseweyo Israel, nimar Sandug Muma mar Nyasaye osekaw.”1 Samuel 4:1

1 Samuel 4:2

1 Samuel 4:3

1 Samuel 4:4

1 Samuel 4:5

1 Samuel 4:6

1 Samuel 4:7

1 Samuel 4:8

1 Samuel 4:9

1 Samuel 4:10

1 Samuel 4:11

1 Samuel 4:12

1 Samuel 4:13

1 Samuel 4:14

1 Samuel 4:15

1 Samuel 4:16

1 Samuel 4:17

1 Samuel 4:18

1 Samuel 4:19

1 Samuel 4:20

1 Samuel 4:21

1 Samuel 4:221 Samuel 1 / 1Sam 1

1 Samuel 2 / 1Sam 2

1 Samuel 3 / 1Sam 3

1 Samuel 4 / 1Sam 4

1 Samuel 5 / 1Sam 5

1 Samuel 6 / 1Sam 6

1 Samuel 7 / 1Sam 7

1 Samuel 8 / 1Sam 8

1 Samuel 9 / 1Sam 9

1 Samuel 10 / 1Sam 10

1 Samuel 11 / 1Sam 11

1 Samuel 12 / 1Sam 12

1 Samuel 13 / 1Sam 13

1 Samuel 14 / 1Sam 14

1 Samuel 15 / 1Sam 15

1 Samuel 16 / 1Sam 16

1 Samuel 17 / 1Sam 17

1 Samuel 18 / 1Sam 18

1 Samuel 19 / 1Sam 19

1 Samuel 20 / 1Sam 20

1 Samuel 21 / 1Sam 21

1 Samuel 22 / 1Sam 22

1 Samuel 23 / 1Sam 23

1 Samuel 24 / 1Sam 24

1 Samuel 25 / 1Sam 25

1 Samuel 26 / 1Sam 26

1 Samuel 27 / 1Sam 27

1 Samuel 28 / 1Sam 28

1 Samuel 29 / 1Sam 29

1 Samuel 30 / 1Sam 30

1 Samuel 31 / 1Sam 31