A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Jong’ad Bura 11
Bangʼ tho Joshua, jo-Israel nopenjo Jehova Nyasaye niya, “Ere ngʼama biro dhi mokwongo mondo okednwa gi jo-Kanaan?”
2
Jehova Nyasaye nodwoko niya, “Dhood Juda ema biro dhi mokwongo; nimar asechiwo pinyno e lwetgi.”
3
Eka jo-Juda nowachone jo-Simeon mowetegi niya, “Biuru kodwa e gwengʼ mosepogwa, mondo waked gi jo-Kanaan. Wan bende wabiro dhi kodu e maru.” Omiyo jo-Simeon nodhi kodgi.
4
Kane jo-Juda omonjogi, Jehova Nyasaye nochiwo jo-Kanaan kod jo-Perizi e lwetgi kendo neginego ji alufu apar Bezek.
5
Kanyo ema ne giyudoe Adoni-Bezek kendo negikedo kode, mi giloyo jo-Kanaan gi jo-Perizi.
6
Adoni-Bezek noringo mondo oyombgi, to ne gilawe ma gimake kendo gingʼado lith lwetene mathuon kod lith tiendene mathuon.
7
Eka Adoni-Bezek nowacho niya, “Ruodhi piero abiriyo ma lith lwetegi mathuon kod lith tiendegi mathuon osengʼad oko osebedo ka chamo ngʼinjo e bwo mesana. Koro Nyasaye osechula kuom gigo mane atimonegi.” Negikele Jerusalem, kendo notho kanyo.
8
Jo-Juda bende nomonjo Jerusalem kendo ne gikawe. Negimonjo dala maduongʼno gi ligangla kendo gimoko mach kuome.
9
Bangʼ mano, jo-Juda nodhi mondo giked gi jo-Kanaan modak e piny manie got Negev kod tiend gode mantiere yo podho chiengʼ.
10
Negidhi nyime kendo gikedo gi jo-Kanaan modak Hebron (machon ne iluongo ni Kiriath Arba) kendo negiloyo Sheshai, Ahiman kod Talmai.
11
Koa kanyo negisudo nyime kendo gimonjo joma odak Debir (machon ne iluongo ni Kiriath Sefa).
12
To Kaleb nowacho niya, “Anachiw nyara Aksa mondo okendi gi ngʼatno manoked ma kaw Kiriath Sefa.”
13
Othniel wuod Kenaz, ma owadgi Kaleb matin, noloyo pinyno, omiyo Kaleb nomiye nyare Aksa mondo okendi.
14
Chiengʼ moro achiel kane obiro ir Othniel, nojiwe mondo okwa wuon mare puodho. Kane olor oa e pundane, Kaleb nopenje niya, “En angʼo midwaro ni mondo atimni?”
15
Nodwoko niya, “Timna ngʼwono makende. Nimar isemiya puodho man Negev, miya bende thidhna mar pi.” Omiyo Kaleb nomiye thidhna ma malo kod mamwalo.
16
Nyikwa jo-Keni ma jaduongʼ Musa, nodhi koa e Dala Maduongʼ mar Jeriko ka en gi jo-Juda mondo gidag e dier jogo mantiere e thim mar Juda man Negev but Arad.
17
Eka jo-Juda nodhi gi jo-Simeon mowetegi mi gimonjo jo-Kanaan modak Zefath, kendo negiketho dala maduongʼno chuth. Emomiyo noluonge ni Horma.
18
Jo-Juda bende nokawo Gaza, Ashkelon kod Ekron, ka dala maduongʼ moro ka moro nigi gwengʼe.
19
Jehova Nyasaye ne nigi jo-Juda. Negikawo piny gode, to ne ok ginyal riembo joma ne odak e piny pewe, nikech ne gin-gi geche mag chuma.
20
Kaka Musa ne osesingo, Hebron nomi Kaleb, mane oriembo yawuot Anak adek.
21
Jo-Benjamin, kata kamano, ne ok nyal loyo jo-Jebus, mane odak Jerusalem; nyaka kawuononi jo-Jebus pod odak kanyo gi jo-Benjamin.
22
Koro od Josef nomonjo Bethel, kendo Jehova Nyasaye ne ni kode.
23
Kane gioro ji mondo onon Bethel (machon yande iluongo ni Luz),
24
jonon pinygo noneno ngʼato ka wuok e dala maduongʼ kendo negiwachone niya, “Kinyiswa e yo midonjogo e dala cha to ok wabi yie mondo gimoro otimi.”
25
Omiyo nonyisogi, kendo neginego ji duto mane ni e dala maduongʼno gi ligangla makmana ngʼat cha gi joge duto ema notony.
26
Eka nodhi e piny jo-Hiti, kama nogeroe dala maduongʼ mi ochake ni Luz, ma mano e nyinge nyaka chil kawuono.
27
To Manase ne ok oriembo jo-Beth Shan kata Tanak kata Dor kata Ibleam kata Megido kod alwora mar kuonde dak-gi, nimar jo-Kanaan noramo ni nyaka gidag e pinyno.
28
Kane jo-Israel osebedo motegno, negiloko jo-Kanaan wasumbinigi kendo ne ok giriembogi kata matin.
29
Kata jo-Efraim bende ne ok oriembo jo-Kanaan modak Gezer, to jo-Kanaan ne odhi nyime gidak e diergi.
30
Jo-Zebulun bende ne ok oriembo jo-Kanaan mane odak Kitron kata Nahahol, mane odongʼ e diergi; to ne gilokogi wasumbinigi.
31
Jo-Asher bende ne ok oriembo joma ne odak Ako, Sidon, Alab, Akzib, Helba, Afek, kod Rehob,
32
kamano jo-Asher nodhi nyime mana gidak gi jo-Kanaan kendo ne ok giriembogi.
33
Jo-Naftali bende ne ok oriembo jogo mane odak Beth Shemesh kod Beth Anath, to negidak e dier jo-Kanaan mane weg pinyno kendo negiloko jogo mane odak Beth Shemesh kod Beth Anath wasumbinigi.
34
Jo-Amor nochoko jo-Dan kamoro achiel e piny gode, mane ok oyienigi mondo gibi mwalo e piny pewe.
35
Kendo jo-Amor noramo ni nyaka gidag e Got Heres, Aijalon kod Shalbim, to ka teko mar od Josef nomedore, gin bende nolokgi wasumbini.
36
Tongʼ mar jo-Amor nochakore Akrabim nyaka Sela kendo mokalo kanyo.Jong’ad Bura 1:1

Jong’ad Bura 1:2

Jong’ad Bura 1:3

Jong’ad Bura 1:4

Jong’ad Bura 1:5

Jong’ad Bura 1:6

Jong’ad Bura 1:7

Jong’ad Bura 1:8

Jong’ad Bura 1:9

Jong’ad Bura 1:10

Jong’ad Bura 1:11

Jong’ad Bura 1:12

Jong’ad Bura 1:13

Jong’ad Bura 1:14

Jong’ad Bura 1:15

Jong’ad Bura 1:16

Jong’ad Bura 1:17

Jong’ad Bura 1:18

Jong’ad Bura 1:19

Jong’ad Bura 1:20

Jong’ad Bura 1:21

Jong’ad Bura 1:22

Jong’ad Bura 1:23

Jong’ad Bura 1:24

Jong’ad Bura 1:25

Jong’ad Bura 1:26

Jong’ad Bura 1:27

Jong’ad Bura 1:28

Jong’ad Bura 1:29

Jong’ad Bura 1:30

Jong’ad Bura 1:31

Jong’ad Bura 1:32

Jong’ad Bura 1:33

Jong’ad Bura 1:34

Jong’ad Bura 1:35

Jong’ad Bura 1:36Jong’ad Bura 1 / JoBu 1

Jong’ad Bura 2 / JoBu 2

Jong’ad Bura 3 / JoBu 3

Jong’ad Bura 4 / JoBu 4

Jong’ad Bura 5 / JoBu 5

Jong’ad Bura 6 / JoBu 6

Jong’ad Bura 7 / JoBu 7

Jong’ad Bura 8 / JoBu 8

Jong’ad Bura 9 / JoBu 9

Jong’ad Bura 10 / JoBu 10

Jong’ad Bura 11 / JoBu 11

Jong’ad Bura 12 / JoBu 12

Jong’ad Bura 13 / JoBu 13

Jong’ad Bura 14 / JoBu 14

Jong’ad Bura 15 / JoBu 15

Jong’ad Bura 16 / JoBu 16

Jong’ad Bura 17 / JoBu 17

Jong’ad Bura 18 / JoBu 18

Jong’ad Bura 19 / JoBu 19

Jong’ad Bura 20 / JoBu 20

Jong’ad Bura 21 / JoBu 21