A A A A A
Luo Bible 2020

Juda 1

1
An Juda ma misumba Yesu Kristo, kendo ma owadgi Jakobo, Andiko ni joma oseluongi, ma Nyasaye Wuoro ohero, kendo ma Yesu Kristo orito:
2
Mad ngʼwono gi kwe kod hera mogundho obed kodu.
3
Osiepena mageno, kata obedo ni ne aikora ahinya mondo andiknu kuom wach warruok ma wan duto wan-go, naneno ni ber koro andiknu mondo ajiwu uked matek kuom wach yie mane ochiwne jomaler dichiel kendo mogik.
4
Nikech jomoko mane osendik kuomgi chon ni bura oloyo osedonjo e dieru lingʼ-lingʼ. Gin joma kia Nyasaye, maloko ngʼwono mar Nyasachwa dokonegi thuolo mar timo richo, kendo gidagi Ruodhwa achiel kende ma en Yesu Kristo.
5
Kata obedo ni usengʼeyo wechegi duto to pod nyaka aparnu ni Ruoth noreso joge mogologi e piny Misri, to bangʼe achien nokumo joma ne ok oyie.
6
Kata mana malaike mane ok obedo kuondegi mag loch mane omigi, mago mane owuok oweyo keregi mane oketgie, gin bende osekanogi e mudho mandiwa, kotwegi gi nyoroche ma ok chodi nyaka chiengʼ, ka girito kum e odiechiengʼ maduongʼ.
7
Kamano bende Sodom gi Gomora, kaachiel gi mier molworogi ne jochiwore ne chode gi anjawo. Gin gibedo kaka ranyisi mar joma ikumo kiwangʼo e mach manyaka chiengʼ.
8
Mano e kaka jogi bende chalo. Lek ma gileko dwanyo ringregi kendo jogi odagi teko ma Ruoth nigo kendo giwuoyo marach kuom joma nigi duongʼ e polo.
9
To kata mana Mikael malaika maduongʼ kane gilaro gi Satan ringre Musa, ne ok ohedhore wuoyo kuome marach kohangone wach, to nowachone mana niya, “Ruoth mondo okweri!”
10
Jogi to yanyo gimoro amora ma ok gingʼeyo to gik ma giketore ni gingʼeyo mana kaka le maonge rieko nyalo timo, mago e gik mabiro tiekogi.
11
Ginine malit! Giseluwo tim Kain, kendo gisemwomore e ketho mar Balaam nikech gihero pesa, omiyo osetiekgi kaachiel gi Kora nikech gisengʼanyo kaka Kora nongʼanyo.
12
Jogi gin mbelni e sewni magu mag hera, kendo gichiemo kodu ka wengegi tek, gin jokwath mapidhore kendgi! Gichalo rumbi ma yamo tero to ok kel koth kendo gichalo olemo mopidhi kinde opon bende gichalo gi yien ma ok nyag olemo kendo mopudh gi tiendegi, gionge tich.
13
Jogi onge gi wichkuot mana ka apaka mager mar nam, madhwolo buoyo kendo gibagni mana ka sulwe mabayo, gin joma osekan-negi kum mar mudho mandiwa manyaka chiengʼ.
14
Enoka, mane odak e tiengʼ mar abiriyo bangʼ Adam, nokoro wach kuom jogi kowacho niya, “Neuru Ruoth biro gi oganda mangʼongo mar jomaler tara gi gana kuom tara gi gana
15
mondo oyal ji duto kendo mondo okum joma richo duto kuom timbegi maricho magisetimo e yo ma ok mi Nyasaye duongʼ kendo kuom weche maricho duto ma joricho mochayo Nyasaye oseyanyego.”
16
Jogi gin joma keko akeka kendo gin jomany ketho kuom ji; giluwo dwachgi giwegi maricho, bende giwuoyo gi sunga mathoth kuomgi giwegi. Kendo giwuondo ji gi weche mamit mondo giyud gik magidwaro.
17
To osiepena mageno, paruru gik mane joote mag Ruodhwa Yesu Kristo okoro chon.
18
Ne giwachonu niya, “E ndalo giko joma jaro ji nobedie ma noluw gombogi giwegi maricho.”
19
Magi e joma kelo pogruok e kindu, kendo gombogi mag ringruok ema chikogi, gionge Roho.
20
To un, osiepena mageno, gerreuru e yie maru maler, kendo lemuru ka un ei Roho Maler.
21
Sikuru ei hera Nyasaye ka urito ngʼwono mar Ruodhwa Yesu Kristo mondo okelu e ngima mochwere.
22
Kechuru joma riwo gi kiawa,
23
resgiuru ka ugologi e mach mondo ures ngimagi, to moko kuomgi to kechuru kutangʼ kendo kuluor, ka umon kata mana gi lepgi ma gombogi mag richo osechido.
24
Ne en manyalo ritou mondo kik upodhi e richo, kendo manyalo kelou e nyim duongʼne ka uonge ketho kendo ka un gimor maduongʼ
25
mad duongʼ makende, gi loch gi teko, kod nyalo odogne Nyasaye Jawarwa kuom Yesu Kristo Ruodhwa, e tienge duto, sani kendo nyaka chiengʼ! Amin.
Juda 1:1
Juda 1:2
Juda 1:3
Juda 1:4
Juda 1:5
Juda 1:6
Juda 1:7
Juda 1:8
Juda 1:9
Juda 1:10
Juda 1:11
Juda 1:12
Juda 1:13
Juda 1:14
Juda 1:15
Juda 1:16
Juda 1:17
Juda 1:18
Juda 1:19
Juda 1:20
Juda 1:21
Juda 1:22
Juda 1:23
Juda 1:24
Juda 1:25
Juda 1 / Jud 1