A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Joshua 61
Koro Jeriko nolor motegno nikech jo-Israel kendo onge ngʼama ne nyalo wuok oko kata donjo iye.
2
Bangʼe Jehova Nyasaye nowacho ni Joshua niya, “Ne, asechiwo Jeriko gi ruodhe e lweti, kaachiel gi jolweny mage.
3
Lworuru dala maduongʼno dichiel ka un gi giu mag lweny kendo timuru ma kuom ndalo auchiel.
4
Beduru gi jodolo abiriyo motingʼo turumbete molos gi tunge imbe e nyim Sandug Muma. E odiechiengʼ mar abiriyo, lworuru dala maduongʼno nyadibiriyo, ka jodolo goyo turumbetego.
5
Ka uwinjogi ka gigoyo turumbetegi matek, to ket ji duto ogo koko matek; bangʼe ohinga mar Jeriko nopodh piny kendo ji duto nodonj e iye.”
6
Omiyo Joshua wuod Nun noluongo jodolo mowachonegi niya, “Tingʼuru Sandug Muma mar singruok mar Jehova Nyasaye kendo beduru gi jodolo abiriyo kotingʼo turumbete e nyime.”
7
Eka nochiwo chik ne ji niya, “Dhiuru nyime! Lworuru dala maduongʼ, ka jolweny momanore gi gige lweny otelo e nyim Sandug Muma mar singruok mar Jehova Nyasaye.”
8
Kane Joshua osewuoyo gi ji, jodolo abiriyo mane otingʼo turumbete abiriyo e nyim Jehova Nyasaye nowuotho ka gigoyo turumbete, kendo Sandug Muma mar Singruok mar Jehova Nyasaye ne luwo bangʼ-gi.
9
Jolwenygo notelo e nyim jodolo mane goyo turumbete, to moko ne luwo bangʼ Sandug Muma, kendo e kindeno duto turumbete ne ywak.
10
Makmana Joshua nosiemo ji niya, “Kik uywag ywak mar lweny, kik utingʼ dwondu malo, bende kik uwach wach moro amora nyaka odiechiengʼ ma anakonue mondo ugo koko. Bangʼe eka unukogi!”
11
Omiyo negikawo Sandug Muma mar Jehova Nyasaye ka gilworogo dala maduongʼno dichiel. Bangʼe ji noduogo e kambi margi mi otienono ginindo kanyo.
12
Joshua nochiewo gokinyi mangʼich kinyne kendo jodolo nokawo Sandug Muma mar Jehova Nyasaye.
13
Jodolo abiriyo mane otingʼo turumbete abiriyo nodhi nyime, ka gipangore e nyim Sandug Muma mar Jehova Nyasaye kendo ka gigoyo turumbete. Ji momanore gi gige lweny notelo e nyimgi, to moko ne luwo bangʼ Sandug Muma mar Jehova Nyasaye ka turumbete dhi nyime gi ywak.
14
E odiechiengʼ mar ariyo negilworo dala maduongʼno dichiel bangʼe gidok e kambi kendo negitimo kamano kuom ndalo auchiel.
15
To chiengʼ mar abiriyo, ne gichiewo kogwen mi gilworo dala maduongʼno nyadibiriyo e yo machalre gi mamoko ka. Chiengʼno kende ema negilworo dala maduongʼno nyadibiriyo.
16
E sa mane gilwore mar abiriyo ka jodolo ne pod goyo turumbete matek, Joshua nochiko ji kawacho niya, “Koguru matek, nimar Jehova Nyasaye osemiyou dala maduongʼni!
17
Dala maduongʼni duto, to gi gik moko duto manie iye nyaka wene Jehova Nyasaye. Makmana Rahab, mochot, to gi jogo duto manie ode ema nongʼwon-ne, nikech nopando joma ne waoro mane obiro nono piny.
18
To beduru mabor gi gigo mowene Jehova Nyasaye, mondo kik ukel kethruok ne un uwuon kuom gimoro amora kuomgi. Ka ok kamano to unumi kambi mar jo-Israel bed mar kethruok kendo ukel chandruok kuome.
19
Fedha gi dhahabu duto, kod gigo molos gi mula kod molos gi nyinyo owal ni Jehova Nyasaye kendo nyaka tergi kar keno mare.”
20
Kane ogo turumbete, to ji ne goyo koko matek, kendo ka turumbete noywak, mi ji nogoyo koko matek, to ohinga mar Jeriko nopodho, omiyo ngʼato ka ngʼato nodonjo e dala maduongʼno mi gikawe.
21
Negiwalo dala maduongʼno ni Jehova Nyasaye ma giketho gimoro amora kendo ginego gi ligangla ngʼato angʼata madichwo kata madhako, jomatindo kata joma oti, dhok gi rombe kod punde.
22
Joshua nowachone jonon piny ariyogo niya, “Dhiuru e od Rahab kendo ukele kaachiel gi joodgi duto, kaluwore gi singruok mane uketo kode.”
23
Omiyo rawere mane odhi nono pinyno nodhi Jeriko e od Rahab mi ogole kaachiel gi wuon-gi, min-gi, owetene kod joodgi duto. Negigolo anywolane duto oko mi giketogi oko mar kambi jo-Israel.
24
Bangʼe ne giwangʼo dala maduongʼno duto, to gi gimoro amora manie iye, makmana fedha gi dhahabu, gi gik molos gi mula kod molos gi nyinyo noketi e kar keno mar od Jehova Nyasaye.
25
Kamano Joshua noreso Rahab, dhako ma ochot, kaachiel gi anywolane nikech en ema nopando jonon piny mane Joshua ooro Jeriko kendo Rahab nodak e dier jo-Israel nyaka chil kawuono.
26
E sechego Joshua nolando kwongʼ makende niya, “Kwongʼ mar Jehova Nyasaye nobed kuom ngʼat manitem gero dala maduongʼ mar Jeriko kendo kama: “Koketo mise mare, to wuode makayo notho, to kochungo dhorangeyege; to wuode mogik notho.”
27
Omiyo Jehova Nyasaye ne nigi Joshua kendo humbe nolandore e pinyno duto.Joshua 6:1
Joshua 6:2
Joshua 6:3
Joshua 6:4
Joshua 6:5
Joshua 6:6
Joshua 6:7
Joshua 6:8
Joshua 6:9
Joshua 6:10
Joshua 6:11
Joshua 6:12
Joshua 6:13
Joshua 6:14
Joshua 6:15
Joshua 6:16
Joshua 6:17
Joshua 6:18
Joshua 6:19
Joshua 6:20
Joshua 6:21
Joshua 6:22
Joshua 6:23
Joshua 6:24
Joshua 6:25
Joshua 6:26
Joshua 6:27


Joshua 1 / Josh 1
Joshua 2 / Josh 2
Joshua 3 / Josh 3
Joshua 4 / Josh 4
Joshua 5 / Josh 5
Joshua 6 / Josh 6
Joshua 7 / Josh 7
Joshua 8 / Josh 8
Joshua 9 / Josh 9
Joshua 10 / Josh 10
Joshua 11 / Josh 11
Joshua 12 / Josh 12
Joshua 13 / Josh 13
Joshua 14 / Josh 14
Joshua 15 / Josh 15
Joshua 16 / Josh 16
Joshua 17 / Josh 17
Joshua 18 / Josh 18
Joshua 19 / Josh 19
Joshua 20 / Josh 20
Joshua 21 / Josh 21
Joshua 22 / Josh 22
Joshua 23 / Josh 23
Joshua 24 / Josh 24