A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Galatia 11
An Paulo, andikonu kaka jaote ma ok oor gi teko kata dwaro mar dhano, to mana gi teko mar Yesu Kristo gi Nyasaye Wuora mane ochiere oa kuom joma otho.
2
Andikonu kaachiel gi jowete duto man koda, Un kanisa mar jo-Galatia.
3
Ngʼwono kod kwe moa kuom Nyasaye Wuonwa kod Ruodhwa Yesu Kristo,
4
Yesu nochiwore nikech richowa mondo ogonywa waa e kethruok mag ndalogi, kaluwore gi dwaro mar Nyasachwa kendo Wuonwa.
5
Duongʼ mondo odogne Nyasaye manyaka chiengʼ. Amin.
6
Awuoro ahinya kaka uselokoru piyo piyo nono, mi uweyo Jal mane oluongou kuom ngʼwono mar Kristo, kendo koro uluwo Injili mopogore gi mane opuonju,
7
ma chutho ok en Injili. Kuom adiera nitie jomoko marundo pachu ka gitemo mondo gilok Injili mar Kristo obed gimoro nono.
8
To ka ngʼato dipuonju Injili machielo mopogore gi mano mane wapuonjou, bed ni en wan, kata malaika moro moa e polo, to mondo okwongʼe nyaka chiengʼ.
9
Mana kaka wasewacho e kaka achako awacho kendo: Ka ngʼato koro yalonu Injili ma opogore gi mane urwako, to Nyasaye mondo okwongʼe nyaka chiengʼ!
10
Uparo ni koro adwaro pak moa kuom dhano? Ooyo, adwaro pak moa kuom Nyasaye. Koso uparo ni atemo moro dhano? Kane bed ni pod ne adwaro moro dhano, to dine ok abedo jatich Kristo.
11
Jowetena, adwaro ni mondo ungʼe ni Injili mane ayalonu ok en gimoro ma dhano ema ochuogo.
12
Ne ok ayude kuom dhano moro amora, to bende ne ok opuonjago. Yesu Kristo owuon ema nofwenyona wachno.
13
Nyaka bed ni usewinjo kaka ne achal kane pod aluwo kit lemo mar jo-Yahudi, kaka ne asando kanisa mar Nyasaye gi gero mokalo apima, kendo ne atemo mondo atieke chuth.
14
Jo-Yahudi mangʼeny ma mbesena ne aloyo kuom lony e kit lemo marwa, kendo ne aketo chunya mar rito chike duto mag kwerena.
15
To ka Nyasaye, mane owala mi oketa tenge kaka gir tichne kane pok onywola, kendo mane oluonga kuom ngʼwonone, nohero
16
mondo ofwenyna Wuode, mondo ayal Wach Maber e kind joma ok jo-Yahudi, to ne ok apenjo ngʼato angʼata,
17
kendo ne ok adhi Jerusalem mondo ane jogo mane okuongona bedo joote, to ne adhi moriere tir nyaka e piny jo-Arabu eka bangʼe naduogo Damaski.
18
To bangʼ higni adek ne adhi nyaka Jerusalem mondo angʼera gi Petro, kendo ne adak kode kuom ndalo apar gabich.
19
Ne ok aneno kata achiel kuom joote mamoko, makmana Jakobo ma owadgi Ruoth.
20
Awachonu Adier e nyim Nyasaye ni weche ma andikonugi ok gin miriambo.
21
Bangʼe ne adhi e gwenge mag Siria kod Kilikia.
22
E kindeno kanisa man Judea moyie kuom Kristo ne pok oyanga malongʼo ni an ngʼa.
23
Negisewinjo mana wach niya, “Ngʼat ma yande sandowa bende tinde yalo kuom yie ma notemo ketho e kinde mosekalo.”
24
Kendo mano nomiyo gimiyo Nyasaye duongʼ nikech an.Galatia 1:1

Galatia 1:2

Galatia 1:3

Galatia 1:4

Galatia 1:5

Galatia 1:6

Galatia 1:7

Galatia 1:8

Galatia 1:9

Galatia 1:10

Galatia 1:11

Galatia 1:12

Galatia 1:13

Galatia 1:14

Galatia 1:15

Galatia 1:16

Galatia 1:17

Galatia 1:18

Galatia 1:19

Galatia 1:20

Galatia 1:21

Galatia 1:22

Galatia 1:23

Galatia 1:24Galatia 1 / Gal 1

Galatia 2 / Gal 2

Galatia 3 / Gal 3

Galatia 4 / Gal 4

Galatia 5 / Gal 5

Galatia 6 / Gal 6