Instagram
English
A A A A A
Luo Bible 2020
2 Korintho 13
1
Ma koro dhi bedo limbena mar adek malimo-ugo. Muma wacho niya, “Wach moro mantie e kind ji nyaka ngʼere malongʼo ka nitiere joneno ariyo kata adek.”
2
Kaka ne asiemou e limbena mar ariyo, e kaka amedo siemou sani ka aonge kodu ni ka abiro to ok nawe ma ok akumo jogo mane otimo richo motelo kod joricho mamoko duto
3
nikech uwacho ni udwaro mondo ubed gi ratiro ka Kristo ema miya teko mar wuoyo adier. En ok onyap kotiyo kodu, to otiyo gi teko e dieru.
4
Nikech, kuom adier, ne oyie doko manyap kane igure, to koro ongima kuom teko Nyasaye. Mano e kaka wan bende wanyap ka wan kuome, to kuom teko Nyasaye wan roteke kwatiyo kodu.
5
Nonreuru ane ka bende un gi yie. Adier, ngʼireuru ane uwegi! Bende un gi ratiro adier ni Yesu Kristo ni eiu, makmana ka uonge yie?
6
Ageno ni ubiro yudo ni pok warem e penj.
7
Koro walamo Nyasaye mondo kik utim gima rach, to ok walem kamano mondo wanyisgo ni wan joma kare, to mana ni mondo utim gik mabeyo kata obedo ni wachalo joma orem kamano.
8
Nikech ok wanyal timo gimoro amora makwedo adiera, to mana ma siro adiera.
9
Nikech wan wamor ka wanyap, to un utek. Omiyo walamonu mondo ubed joma kare.
10
Ma e gima omiyo andikonu gigi ka aonge kodu, mondo ka achopo iru to kik abed makwiny kodu nikech teko ma Ruoth omiya en mar gerou to ok mar tiekou.
11
Mogik owetena, oritiuru. Beduru joma kare, winjuru wechena, beduru gi paro achiel, kendo beduru gi kwe. Eka Nyasach hera kod kwe nobed kodu.
12
Yogreuru ngʼato gi ngʼato gi mos mar jo-Nyasaye.
13
Jo-Nyasaye duto omosou.
14
Ngʼwono mar Ruoth Yesu Kristo, gihera mar Nyasaye Wuoro, gi lalruok mar Roho Maler obed kodu un duto.
2 Korintho 13:1
2 Korintho 13:2
2 Korintho 13:3
2 Korintho 13:4
2 Korintho 13:5
2 Korintho 13:6
2 Korintho 13:7
2 Korintho 13:8
2 Korintho 13:9
2 Korintho 13:10
2 Korintho 13:11
2 Korintho 13:12
2 Korintho 13:13
2 Korintho 13:14
2 Korintho 1 / 2Kor 1
2 Korintho 2 / 2Kor 2
2 Korintho 3 / 2Kor 3
2 Korintho 4 / 2Kor 4
2 Korintho 5 / 2Kor 5
2 Korintho 6 / 2Kor 6
2 Korintho 7 / 2Kor 7
2 Korintho 8 / 2Kor 8
2 Korintho 9 / 2Kor 9
2 Korintho 10 / 2Kor 10
2 Korintho 11 / 2Kor 11
2 Korintho 12 / 2Kor 12
2 Korintho 13 / 2Kor 13