A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Kwan 331
Ma e chenro mar wuodh jo-Israel e kinde mane gia Misri kopog-gi e migepe mopogore opogore kendo kotelnegi gi Musa kod Harun.
2
Kaluwore gi chik mar Jehova Nyasaye, Musa nondiko nonro maber mar migepe mag wuodhgi. Ma e kaka ne giwuotho e migawo ka migawo:
3
Jo-Israel nochako wuoth koa Rameses e odiechiengʼ mar apar gabich mar dwe mokwongo, ma en odiechiengʼ mokwongo bangʼ Pasaka. Negiwuok ayanga ka jo-Misri nenogi to ne ok gidewo,
4
nikech jo-Misri noyudo yiko nyithindgi makayo mane Jehova Nyasaye onego ka ngʼadogo bura ne nyisechegi.
5
Jo-Israel nowuok Rameses kendo negibuoro Sukoth.
6
Negiwuok Sukoth mi gibworo Etham, mantiere e bath thim.
7
Negiwuok Etham, mi gidok chien Pi Hahiroth, man yo wuok chiengʼ mar Baal Zefon, mi gibworo but Migdol.
8
Negiwuok Pi Hahiroth mi gingʼado nam nyaka e thim, kendo kane gisewuotho kuom ndalo adek e Thim mar Etham, negibuoro Mara.
9
Negiwuok Mara mi gidhi Elim, kuma ne nitie sokni apar gariyo kod yiend othidhe piero abiriyo, kendo negibuoro kanyo.
10
Negiwuok Elim mi gibworo but Nam Makwar.
11
Negiwuok Nam Makwar mi gibworo e Thim mar Sin.
12
Negiwuok e Thim mar Sin mi gibworo Dofka.
13
Negiwuok Dofka mi gibworo Alush.
14
Negiwuok Alush mi gibworo Refidim, kama ne onge pi ma ji ne nyalo modho.
15
Negiwuok Refidim mi gibworo e Thim mar Sinai.
16
Negiwuok e Thim mar Sinai mi gibworo Kibroth Hatava.
17
Negiwuok Kibroth Hatava mi gibworo Hazeroth.
18
Negiwuok Hazeroth mi gibworo Rithma.
19
Negiwuok Rithma mi gibworo Rimon Perez.
20
Negiwuok Rimon Perez mi gibworo Libna.
21
Negiwuok Libna mi gibworo Risa.
22
Negiwuok Risa mi gibworo Kehelatha.
23
Negiwuok Kehelatha mi gibworo e Got Shefa.
24
Negiwuok Got Shefa mi gibworo Harada.
25
Negiwuok Harada mi gibworo Makheloth.
26
Negiwuok Makheloth mi gibworo Tahath.
27
Negiwuok Tahath mi gibworo Tera.
28
Negiwuok Tera mi gibworo Mithka.
29
Negiwuok Mithka mi gibworo Hashmona.
30
Negiwuok Hashmona mi gibworo Moseroth.
31
Negiwuok Moseroth mi gibworo Bene Jaakan.
32
Negiwuok Bene Jaakan mi gibworo Hor Hagidgad.
33
Negiwuok Hor Hagidgad mi gibworo Jotbatha.
34
Negiwuok Jotbatha mi gibworo Abrona.
35
Negiwuok Abrona mi gibworo Ezion Geber.
36
Negiwuok Ezion Geber mi gibworo Kadesh, mantiere e Thim mar Zin.
37
Negiwuok Kadesh mi gibworo e Got Hor, mantiere e tongʼ mar Edom.
38
Kaluwore gi chik mar Jehova Nyasaye, Harun jadolo nodhi e Got Hor, kama nothoe odiechiengʼ mokwongo mar dwe mar abich, e higa mar piero angʼwen bangʼ wuok jo-Israel e piny Misri.
39
Harun ne ja-higni mia achiel gi piero ariyo gadek eka ne otho e Got Hor.
40
Ruoth Arad ma ja-Kanaan, mane odak Negev mar Kanaan, nowinjo ni jo-Israel biro.
41
Kane giwuok e Got Hor negibuoro Zalmona.
42
Negiwuok Zalmona mi gibworo Punon.
43
Negiwuok Punon mi gibworo Oboth.
44
Negiwuok Oboth mi gibworo Iye Abarim, mantiere e tongʼ piny Moab.
45
Negiwuok Iye Abarim mi gibworo Dibon Gad.
46
Negiwuok Dibon Gad mi gibworo Almon Diblathaim.
47
Negiwuok Almon Diblathaim mi gibworo e gode mag Abarim, man but Nebo.
48
Bangʼ kane giwuok e gode mag Abarim negibuoro e pewe mag Moab mokiewo gi Jordan momanyore gi Jeriko.
49
Negibuoro e pewe mag Moab mokiewo gi Jordan chakre Beth Jeshimoth nyaka Abel Shitim.
50
Jehova Nyasaye nowuoyo gi Musa e pewe mag Moab momanyore gi Jeriko mokiewo gi Jordan kowachone niya,
51
“Wuo gi jo-Israel kendo iwachnegi kama: Ka ungʼado Jordan mi udonjo Kanaan,
52
to uriemb ji duto modak e pinyno. Kethuru gigegi duto mopa milamo bende uwit kido duto milamo ma giloso, kendo umuki kuondegi magiloso motingʼore gi malo mar lemo.
53
Kawuru pinyno mi udagie, nimar asemiyougo mondo obed maru.
54
Poguru pinyno e kugoyo ombulu e kindu, kaluwore gi dhoutu. Dhoot maduongʼ opog lowo maduongʼ, to dhoot matin opog lowo matin. Gimoro amora mopogne dhoutu gombulu nobed margi. Pog-gi kaluwore gi dhout kweregi.
55
“ ‘To ka ok uriembo joma odak e pinyno, to joma uweyo modongʼ biro bedonu ka cha bondo e wangʼu kendo ka kudho machwoyo dendu koni gi koni. Ginimiu chandruok e piny ma ubiro dakieno.
56
Bangʼ mano anatimnu gima ne achano mondo atimnegi.’ ”Kwan 33:1
Kwan 33:2
Kwan 33:3
Kwan 33:4
Kwan 33:5
Kwan 33:6
Kwan 33:7
Kwan 33:8
Kwan 33:9
Kwan 33:10
Kwan 33:11
Kwan 33:12
Kwan 33:13
Kwan 33:14
Kwan 33:15
Kwan 33:16
Kwan 33:17
Kwan 33:18
Kwan 33:19
Kwan 33:20
Kwan 33:21
Kwan 33:22
Kwan 33:23
Kwan 33:24
Kwan 33:25
Kwan 33:26
Kwan 33:27
Kwan 33:28
Kwan 33:29
Kwan 33:30
Kwan 33:31
Kwan 33:32
Kwan 33:33
Kwan 33:34
Kwan 33:35
Kwan 33:36
Kwan 33:37
Kwan 33:38
Kwan 33:39
Kwan 33:40
Kwan 33:41
Kwan 33:42
Kwan 33:43
Kwan 33:44
Kwan 33:45
Kwan 33:46
Kwan 33:47
Kwan 33:48
Kwan 33:49
Kwan 33:50
Kwan 33:51
Kwan 33:52
Kwan 33:53
Kwan 33:54
Kwan 33:55
Kwan 33:56


Kwan 1 / Kwan 1
Kwan 2 / Kwan 2
Kwan 3 / Kwan 3
Kwan 4 / Kwan 4
Kwan 5 / Kwan 5
Kwan 6 / Kwan 6
Kwan 7 / Kwan 7
Kwan 8 / Kwan 8
Kwan 9 / Kwan 9
Kwan 10 / Kwan 10
Kwan 11 / Kwan 11
Kwan 12 / Kwan 12
Kwan 13 / Kwan 13
Kwan 14 / Kwan 14
Kwan 15 / Kwan 15
Kwan 16 / Kwan 16
Kwan 17 / Kwan 17
Kwan 18 / Kwan 18
Kwan 19 / Kwan 19
Kwan 20 / Kwan 20
Kwan 21 / Kwan 21
Kwan 22 / Kwan 22
Kwan 23 / Kwan 23
Kwan 24 / Kwan 24
Kwan 25 / Kwan 25
Kwan 26 / Kwan 26
Kwan 27 / Kwan 27
Kwan 28 / Kwan 28
Kwan 29 / Kwan 29
Kwan 30 / Kwan 30
Kwan 31 / Kwan 31
Kwan 32 / Kwan 32
Kwan 33 / Kwan 33
Kwan 34 / Kwan 34
Kwan 35 / Kwan 35
Kwan 36 / Kwan 36