A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Kwan 211
Kane ruodh Arad ma ja-Kanaan, mane odak Negev, nowinjo ni Israel ne wuotho e yo kochiko Atharim, nomonjo jo-Israel mi omako moko.
2
Eka Israel nosingore ne Jehova Nyasaye kama: “Ka ichiwonwa jogi e lwetwa, to wabiro tieko miechgi madongo duto.”
3
Jehova Nyasaye nochiko ite ne kwayo Israel kendo nochiwo jo-Kanaan ne gin. Negitiekogi duto kod miechgi; omiyo kanyo negichako ni Horma.
4
Negiwuotho ka gia Got Hor ka giluwo yo mochiko Nam Makwar, mondo giluor Edom. To ji chunygi nojok ka gin e yo;
5
omiyo negikwedo Nyasaye kod Musa, mi giwacho niya, “En angʼo momiyo ne igolowa Misri mondo watho e thimni? Waonge chiemo, waonge pi! Ok wadwar chiemo marachni!”
6
Eka Jehova Nyasaye noolo thuonde man-gi kwiri mager kuomgi; negikayo ji kendo jo-Israel mathoth notho.
7
Ji nobiro ir Musa mi giwachone niya, “Ne watimo richo e kinde mane wakwedo Jehova Nyasaye kod in. Lamnwa mondo Jehova Nyasaye ogol thuondegi oa kuomwa.” Omiyo Musa nolamone jogo.
8
Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Los thuond mula kendo ikete ewi luth; ma ngʼato angʼata ma thuol okayo kongʼiye to chango.”
9
Omiyo Musa noloso thuol mar mula mi okete ewi luth. Kane ngʼato thuol okayo mi bangʼe ongʼiyo thuond mulano to nochango.
10
Jo-Israel nodhi nyime giwuoth mi gigo kambi kama iluongo ni Oboth.
11
Eka ne giwuok Oboth mi gigo kambi kama iluongo ni Iye Abarim, mantiere e thim mochomo piny Moab kochiko yo wuok chiengʼ.
12
Kane giwuok kanyo negidhi nyime gi wuoth mi gigo kambi Holo mar Zered.
13
Negiwuok kanyo mi gigo kambi e bath aora Arnon, ma en thim molawore nyaka e piny jo-Amor. Arnon en kiewo mar Moab, mantiere e kind Moab kod jo-Amor.
14
Mano emomiyo Kitabu mar Lweny mar Jehova Nyasaye wacho niya, “Waheb mantiere Sufa kod holo mar aora Arnon,
15
kod kuonde mopie mag holo matut, kendo diny mochiko kar tich mar Ar kendo manie e kiewo mar Moab.”
16
Koa kanyo negidhi nyime nyaka Beer, ma en soko kama Jehova Nyasaye nonyisoe Musa niya, “Chok ji obed kanyakla kendo abiro miyogi pi.”
17
Eka Israel nower wendni: “Yaye soko, bubni oko! Werne soko,
18
wer kuom soko mane rawera matin okunyo, mano mane joka ruoth okunyo; joka ruoth molony e chike kendo man-gi odunga.” Eka negiwuok e thimno ka gidhi Matana,
19
ka gia Matana negidhi Nahaliel, ka gia Nahaliel negidhi Bamoth,
20
kendo kane gia Bamoth negidhi e holo mar Moab kama omanyore gi wi got Pisga minyalo nenogo kama otwo.
21
Israel nooro joote mondo owach ne Sihon ma ruodh jo-Amor kama:
22
“Yienwauru wakal e pinyu. Ok wanabar tenge e puothu moro amora kata e mago mag mzabibu, kata modho pi moa e soko moro amora. Wabiro wuotho e yor ruoth moriere tir nyaka wakal pinyruodhi.”
23
To Sihon notamo jo-Israel kalo e pinye. Nochoko ogandane mar lweny duto kendo negidhi e thim mondo giked gi Israel. Kane ochopo Jahaz, nokedo gi Israel.
24
Kata kamano jo-Israel nonege gi ligangla kendo gikawo puothe koa aora Arnon nyaka Jabok, ma en tongʼ mar jo-Amon kendo ne giyudo e pinyno ka jogo roteke.
25
Israel nomako mier madongo duto mag jo-Amor kendo negidak kuondego, kaachiel gi Heshbon kod kuonde dak duto molwore.
26
Heshbon ne en dala maduongʼ mar Sihon ruodh jo-Amor mane osekedo gi ruoth machon mar Moab kendo nosemayo lopene duto mochopo nyaka aora Arnon.
27
Mano emomiyo jochuog wer nowero niya, “Bi Heshbon mondo mi ogere kendo; mad dala maduongʼ mar Sihon ochal kaka chon.
28
“Mach nowuok Heshbon, en mach makakni moa e dala maduongʼ mar Sihon. Nowangʼo Ar man Moab, ma gin jokanyo mag kuonde motingʼore malo mag Arnon.
29
Okwongʼi, yaye Moab, otieku duto, yaye jo-Kemosh! Oseweyo yawuote e lwet nono mobedo jonjore kendo nyige obedo joma oter e twech, ir Sihon ruodh jo-Amor.
30
“To waseloko loch margi; Heshbon osetieki duto nyaka ochopo Dibon. Wasemukogi nyaka chopi Nofa, modhi nyaka Medeba.”
31
Omiyo Israel nodak e piny jo-Amor.
32
Bangʼ ka Musa noseoro jonon piny Jazer, jo-Israel nokawo kuonde dak molwore kendo ne giriembo jo-Amor mane ni kanyo.
33
Eka negigomo ma giluwo yo madhi Bashan, kendo Og ruodh Bashan gi jolweny mage duto nowuok riat mokedo kodgi e lweny Edrei.
34
Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Kik iluore, nimar asechiwe e lweti, en kaachiel gi jolweny mage duto kod pinye. Timne kaka ne itimone Sihon ruodh jo-Amor, mane obedo gi loch e piny Heshbon.”
35
Omiyo neginege, en kaachiel gi yawuote kod jolweny mage duto, maonge ngʼama otony mane odongʼ. Kendo negikawo pinye.Kwan 21:1
Kwan 21:2
Kwan 21:3
Kwan 21:4
Kwan 21:5
Kwan 21:6
Kwan 21:7
Kwan 21:8
Kwan 21:9
Kwan 21:10
Kwan 21:11
Kwan 21:12
Kwan 21:13
Kwan 21:14
Kwan 21:15
Kwan 21:16
Kwan 21:17
Kwan 21:18
Kwan 21:19
Kwan 21:20
Kwan 21:21
Kwan 21:22
Kwan 21:23
Kwan 21:24
Kwan 21:25
Kwan 21:26
Kwan 21:27
Kwan 21:28
Kwan 21:29
Kwan 21:30
Kwan 21:31
Kwan 21:32
Kwan 21:33
Kwan 21:34
Kwan 21:35


Kwan 1 / Kwan 1
Kwan 2 / Kwan 2
Kwan 3 / Kwan 3
Kwan 4 / Kwan 4
Kwan 5 / Kwan 5
Kwan 6 / Kwan 6
Kwan 7 / Kwan 7
Kwan 8 / Kwan 8
Kwan 9 / Kwan 9
Kwan 10 / Kwan 10
Kwan 11 / Kwan 11
Kwan 12 / Kwan 12
Kwan 13 / Kwan 13
Kwan 14 / Kwan 14
Kwan 15 / Kwan 15
Kwan 16 / Kwan 16
Kwan 17 / Kwan 17
Kwan 18 / Kwan 18
Kwan 19 / Kwan 19
Kwan 20 / Kwan 20
Kwan 21 / Kwan 21
Kwan 22 / Kwan 22
Kwan 23 / Kwan 23
Kwan 24 / Kwan 24
Kwan 25 / Kwan 25
Kwan 26 / Kwan 26
Kwan 27 / Kwan 27
Kwan 28 / Kwan 28
Kwan 29 / Kwan 29
Kwan 30 / Kwan 30
Kwan 31 / Kwan 31
Kwan 32 / Kwan 32
Kwan 33 / Kwan 33
Kwan 34 / Kwan 34
Kwan 35 / Kwan 35
Kwan 36 / Kwan 36