A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Kwan 131
Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya,
2
“Or jomoko odhi onon piny Kanaan, ma onego ami jo-Israel. Koa e dhoot ka dhoot manie oganda inior achiel kuom jotendgi.”
3
Kaluwore gi dwond Jehova Nyasaye, Musa noorogi ka gia e Thim mar Paran. Jogi duto ne gin jotend jo-Israel.
4
Magi e nying-gi, koa e dhood Reuben ne en Shamua wuod Zakur;
5
koa e dhood Simeon, ne en Shafat wuod Hori;
6
koa e dhood Juda, ne en Kaleb wuod Jefune;
7
koa e dhood Isakar, ne en Igal wuod Josef;
8
koa e dhood Efraim, ne en Hoshea wuod Nun;
9
koa e dhood Benjamin, ne en Palti wuod Rafu;
10
koa e dhood Zebulun, ne en Gadiel wuod Sodi;
11
koa e dhood Manase (ma en dhood Josef), ne en Gadi wuod Susi;
12
koa e dhood Dan, ne en Amiel wuod Gemali;
13
koa e dhood Asher, ne en Sethur wuod Mikael;
14
koa e dhood Naftali, ne en Nabi wuod Vofsi;
15
koa e dhood Gad, ne en Geuel wuod Maki.
16
Magi e nying chwo mane Musa ooro mondo onon piny Kanaan. (Musa nomiyo Hoshea wuod Nun nying ni Joshua.)
17
Kane Musa oorogi mondo gidhi ginon piny Kanaan, nowachonegi niya, “Luwuru Negev kendo udhi nyaka piny manie got.
18
Nonuru ane pinyno kaka chalo, mondo ungʼego ni joma odak kanyo gin thuondi koso ngoche, gingʼeny koso ginok?
19
Nonuru ane kaka piny ma gidakieno chalo, ka ober kata orach? Nonuru ane mier ma gidakie nichalo nade, ochielgi koso ok ochielgi?
20
Lopno, to chalo nade? En lowo mamiyo koso motwo? Bende en gi yiende koso oongego? Temuru beru mondo ukel olembe moko mag pinyno.” (Ndalono ne en kinde keyo mokwongo mar mzabibu.)
21
Omiyo ne giwuok kendo neginono pinyno kochakore Thim mar Zin nyaka Rehob, kagichomo Lebo Hamath.
22
Ne giwuotho mi gikadho piny Negev nyaka gichopo Hebron, kama Ahiman, Sheshai kod Talmai, ma nyikwa Anak nodakie. (Hebron noger higni abiriyo motelone Zoan manie piny Misri.)
23
Kane gichopo e Holo mar Eshkol, ne gitongʼo bad yath achiel motingʼo pumbi mar olemb mzabibu. Ji ariyo kuomgi notingʼe e luth kaachiel gi gik mongʼinore kod ngʼowu.
24
Kanyo niluongo ni Holo mar Eshkol nikech negingʼado bad olemb mzabibu mochiek.
25
Bangʼ ndalo piero angʼwen negidwogo ka gia nono pinyno.
26
Negidwogo ir Musa gi Harun kod oganda jo-Israel duto e dala Kadesh manie Thim Paran. Kanyo ema ne gimiyogi dwoko kaachiel gi chokruok duto kendo neginyisogi olemo machiek e pinyno.
27
Negimiyo Musa nonro machalo kama: “Ne wadhi e piny mane iorowae, kendo en piny mopongʼ gi chak kod mor kich! Olemo moa kuno eri.
28
Joma odak kuno nigi teko mangʼeny, kendo gidakie mier madongo mochiel motegno kendo malich. Bende ne waneno nyikwa Anak kuno.
29
Jo-Amalek odak Negev; jo-Hiti, jo-Jebus kod jo-Amor odak e piny manie got; to jo-Kanaan odak machiegni gi dho nam e alwora mar Jordan.”
30
Eka Kaleb nokwero ji mondo olingʼ e nyim Musa kendo nowacho niya, “Wadhiuru kendo wakaw pinyno, nimar wanyalo kawe.”
31
To joma nodhi kode kuno nowacho niya, “Ok wanyal monjo jogo; gitek moloyowa.”
32
Omiyo ne gilandone jo-Israel dwoko marachni kuom piny mane gidhi nono. Negiwacho niya, “Piny mane wadhi nono nego joma odak eigi. Ji mane waneno kuno gin joma robede.
33
Ne waneno Nefilim kuno (nyikwa Anak aa kuom jo-Nefilim). Ne wanenore mana ka ongogo, to bende mano e kaka ne wachalo e nyimgi.”Kwan 13:1
Kwan 13:2
Kwan 13:3
Kwan 13:4
Kwan 13:5
Kwan 13:6
Kwan 13:7
Kwan 13:8
Kwan 13:9
Kwan 13:10
Kwan 13:11
Kwan 13:12
Kwan 13:13
Kwan 13:14
Kwan 13:15
Kwan 13:16
Kwan 13:17
Kwan 13:18
Kwan 13:19
Kwan 13:20
Kwan 13:21
Kwan 13:22
Kwan 13:23
Kwan 13:24
Kwan 13:25
Kwan 13:26
Kwan 13:27
Kwan 13:28
Kwan 13:29
Kwan 13:30
Kwan 13:31
Kwan 13:32
Kwan 13:33


Kwan 1 / Kwan 1
Kwan 2 / Kwan 2
Kwan 3 / Kwan 3
Kwan 4 / Kwan 4
Kwan 5 / Kwan 5
Kwan 6 / Kwan 6
Kwan 7 / Kwan 7
Kwan 8 / Kwan 8
Kwan 9 / Kwan 9
Kwan 10 / Kwan 10
Kwan 11 / Kwan 11
Kwan 12 / Kwan 12
Kwan 13 / Kwan 13
Kwan 14 / Kwan 14
Kwan 15 / Kwan 15
Kwan 16 / Kwan 16
Kwan 17 / Kwan 17
Kwan 18 / Kwan 18
Kwan 19 / Kwan 19
Kwan 20 / Kwan 20
Kwan 21 / Kwan 21
Kwan 22 / Kwan 22
Kwan 23 / Kwan 23
Kwan 24 / Kwan 24
Kwan 25 / Kwan 25
Kwan 26 / Kwan 26
Kwan 27 / Kwan 27
Kwan 28 / Kwan 28
Kwan 29 / Kwan 29
Kwan 30 / Kwan 30
Kwan 31 / Kwan 31
Kwan 32 / Kwan 32
Kwan 33 / Kwan 33
Kwan 34 / Kwan 34
Kwan 35 / Kwan 35
Kwan 36 / Kwan 36