A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Malaki 11
Ma e ote mane Jehova Nyasaye omiyo Malaki mondo omi jo-Israel.
2
Jehova Nyasaye wacho niya, “Aseherou. “Un to upenjo ni, ‘Ere kaka iseherowa?’ “Donge Esau ne en owadgi Jakobo?” Jehova Nyasaye wacho. “To kata kamano asehero Jakobo
3
to asin gi Esau kendo aseketho godege, malokogi thim ma ondiegi odakie.”
4
Edom to nyalo wacho niya, “Kata obedo ni miechwa osetieki kamano, to wabiro chako gerogi.” To ma e gima Jehova Nyasaye Maratego wacho: “Gibiro gedo to abiro muko miechgigo. Ibiro luong-gi ni oganda jopiny onjawre, jogo mosiko e bwo mirimb Jehova Nyasaye.
5
Ununegi gi wengeu uwegi kendo unuwachi ni, ‘Jehova Nyasaye Duongʼ Moloyo kata gwenge mokiewo gi Israel!’ ”
6
Jehova Nyasaye Maratego wacho niya, “Wuowi miyo wuon mare luor kendo jatich bende timo kamano ne ruodhe. Omiyo ka an wuoro, to ere luor mowinjore koda? To ka an Ruoth, to ere luor mowinjore koda?” “Yaye, jodolo, un ema ujaro nyinga. “To upenjo ni, ‘Ere kaka wajaro nyingi?’
7
“Uketo chiemo mogak ewi kendona mar misango. “To pod upenjo ni, ‘Ere kaka wasenjawi?’ “Kuom wacho ni mesa mar Jehova Nyasaye en gima nono.
8
Ka ukelona chiayo ma muofni kaka misango, donge mano rach? Ka uchiwo misango mar chiayo mongʼol kata matuo, donge mano rach? Temaneuru uchiwgi ne ruodhu! Bende dobed mamor kodu? Kata bende doyie kodu?” Jehova Nyasaye Maratego owacho.
9
Jehova Nyasaye Maratego wacho niya, “Koro kwanwauru Nyasaye mondo otimnwa ngʼwono. To ka chiwo ma aye lwetu, chalo kamano, bende dorwaku adier?
10
“Yaye, mad ne ngʼato kuomu lor dhoudi mag hekalu, mondo kik umok mach manono e kendona mar misango! Ok amor kodu ngangʼ, kendo ok anakaw chiwo moro amora moa e lwetu,” Jehova Nyasaye Maratego osewacho.
11
“Nyinga nobed marahuma e kind ogendini, kochakore yo wuok chiengʼ nyaka yo podho chiengʼ. Kuonde duto giniwangʼ ubani mangʼwe ngʼar ni nyinga kendo ginikel chiwo mopwodhi maler, nimar nyinga nobed marahuma e kind ogendini duto,” Jehova Nyasaye Maratego owacho.
12
“To unjawe kuom wacho ni, ‘Mesa Ruoth Nyasaye ogak,’ kendo, ‘Chiembe en gima nono.’
13
To uwacho kendu ni, ‘Mano tingʼ mapek manade!’ kendo utwenyo umu ka ujare,” Jehova Nyasaye Maratego owacho. “Ka ukelo jamni mohinyore, ma rangʼonde kata matuo kendo uchiwogi kaka misango, bende darwak gik moa e lwetu adier?” Jehova Nyasaye owacho.
14
“Okwongʼ ngʼat masingore ni nigi chiayo mowinjore ochiwna, to kar timo kamano to ochiwo man-gi songa ne Ruoth Nyasaye. Nikech an ruoth maduongʼ, kendo nyinga nyaka mi luor e kind ogendini duto,” Jehova Nyasaye Maratego owacho.Malaki 1:1

Malaki 1:2

Malaki 1:3

Malaki 1:4

Malaki 1:5

Malaki 1:6

Malaki 1:7

Malaki 1:8

Malaki 1:9

Malaki 1:10

Malaki 1:11

Malaki 1:12

Malaki 1:13

Malaki 1:14Malaki 1 / Mal 1

Malaki 2 / Mal 2

Malaki 3 / Mal 3

Malaki 4 / Mal 4