A A A A A
Facebook Instagram Twitter
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

Tim jo-Lawi ๑๒1
พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
2
"จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า ถ้าหญิงคนใดมีครรภ์คลอดบุตรเป็นชาย นางต้องเป็นมลทินเจ็ดวัน นางจะเป็นมลทินอย่างเดียวกับมลทินเวลาที่นางมีประจำเดือน
3
ในวันที่แปดให้ตัดหนังปลายองคชาตของเด็กนั้นเสียเพื่อเป็นการเข้าสุหนัต
4
ให้นางคอยอยู่อีกสามสิบสามวันด้วยเรื่องโลหิตชำระของนาง อย่าให้นางแตะต้องของบริสุทธิ์อันใด หรือเข้าไปในสถานบริสุทธิ์ จนกว่าจะครบวันชำระของนาง
5
แต่ถ้านางคลอดบุตรเป็นหญิง นางจะมลทินไปสองสัปดาห์ อย่างเดียวกับเรื่องการมีประจำเดือน และนางจะต้องคอยอยู่หกสิบหกวัน ด้วยเรื่องโลหิตชำระของนาง
6
และเมื่อวันชำระของนางครบแล้ว ไม่ว่าเป็นกำหนดของบุตรชายหรือบุตรสาว ให้นางไปหาปุโรหิตที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม นำลูกแกะอายุหนึ่งขวบตัวหนึ่งไปเป็นเครื่องเผาบูชาและนกพิราบหนุ่มตัวหนึ่งหรือนกเขาตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
7
ให้ปุโรหิตนำถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และทำการลบมลทินให้นาง แล้วนางจะสะอาดในเรื่องโลหิตของนางตก นี่เป็นพระราชบัญญัติกล่าวด้วยเรื่องการคลอดบุตร ไม่ว่าเป็นชายหรือหญิง
8
และถ้านางไม่สามารถหาลูกแกะตัวหนึ่งได้ก็ให้นางนำนกเขาสองตัวหรือนกพิราบหนุ่มสองตัว ตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชาและอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และให้ปุโรหิตทำการลบมลทินให้นาง แล้วนางจะสะอาด"Tim jo-Lawi ๑๒:1
Tim jo-Lawi ๑๒:2
Tim jo-Lawi ๑๒:3
Tim jo-Lawi ๑๒:4
Tim jo-Lawi ๑๒:5
Tim jo-Lawi ๑๒:6
Tim jo-Lawi ๑๒:7
Tim jo-Lawi ๑๒:8


Tim jo-Lawi 1 / TiLa 1
Tim jo-Lawi 2 / TiLa 2
Tim jo-Lawi 3 / TiLa 3
Tim jo-Lawi 4 / TiLa 4
Tim jo-Lawi 5 / TiLa 5
Tim jo-Lawi 6 / TiLa 6
Tim jo-Lawi 7 / TiLa 7
Tim jo-Lawi 8 / TiLa 8
Tim jo-Lawi 9 / TiLa 9
Tim jo-Lawi 10 / TiLa 10
Tim jo-Lawi 11 / TiLa 11
Tim jo-Lawi 12 / TiLa 12
Tim jo-Lawi 13 / TiLa 13
Tim jo-Lawi 14 / TiLa 14
Tim jo-Lawi 15 / TiLa 15
Tim jo-Lawi 16 / TiLa 16
Tim jo-Lawi 17 / TiLa 17
Tim jo-Lawi 18 / TiLa 18
Tim jo-Lawi 19 / TiLa 19
Tim jo-Lawi 20 / TiLa 20
Tim jo-Lawi 21 / TiLa 21
Tim jo-Lawi 22 / TiLa 22
Tim jo-Lawi 23 / TiLa 23
Tim jo-Lawi 24 / TiLa 24
Tim jo-Lawi 25 / TiLa 25
Tim jo-Lawi 26 / TiLa 26
Tim jo-Lawi 27 / TiLa 27