A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Ezekiel 81
Tarik abich dwe mar auchiel higa mar auchiel, kane abet e oda ka jodongo mag Juda nobet e nyima, teko mar Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto nobiro kuoma.
2
Ne angʼicho, kendo ne aneno gima kite chalo gi dhano. Chakre kama ne chalo nungone kadhi piny, nechalo mach, kite ne ler kendo rieny ka chuma mopiagi.
3
Norieyo gimoro mane chalo gi bat mine okawa gi yie wiya. Roho mar Nyasaye notingʼa malo nyaka kind piny gi polo, kendo ka an ei fweny mag Nyasaye, notera Jerusalem, nyaka kama idonjogo e rangach man yo nyandwat, mar agola maiye, kama ne nitie kido mar nyasaye manono ma Nyasaye mon-go.
4
Kendo e nyima kanyo, ne nitie duongʼ mar Nyasaye mar Israel, mana kaka nobet e fweny mane aseneno e holocha.
5
Eka nowachona niya, “Wuod dhano, ngʼi yo nyandwat.” Ne angʼiyo kuno, kendo ei kar donjo man yo nyandwat mar rangach michopogo e kendo mar misango, ne aneno kido mar nyasaye manono ma Nyasaye mon-go.
6
Nowachona kendo niya, “Wuod dhano, bende ineno gik ma dhood Israel timo ka, ma gin gik mamono mokalo awacha, gik mabiro riemba mabor gi kara maler mar lemo? To ibiro medo neno gik moko maricho moloyo mago.”
7
Eka nokela nyaka kama idonjogo e laru. Ne angʼicho mine aneno bur e kor ot.
8
Nowachona niya, “Wuod dhano, koro kuny kor ot.” Omiyo ne akunyo kor ot kendo ne aneno dhoot kanyo.
9
To nowachona niya, “Donji e iye mondo ine gik maricho kendo makwero ma gitimo kanyo.”
10
Omiyo ne adonjo e iye, kendo ne angʼicho, mi aneno kit gik mamol duto kod le makwero kod nyiseche molosi mag dhood Israel, kogor e kor odni.
11
Jodongo piero abiriyo mag dhood Israel nochungʼ e nyimgi, kendo Jazania wuod Shafan nochungʼ kodgi kanyo. Moro ka moro kuomgi notingʼo san miwangʼe ubani e lwete, kendo ubani ne dhwolo iro madungʼ tik kochomo malo.
12
Nowachona niya, “Wuod dhano, bende iseneno gik ma jodong dhood Israel timo e mudho, ka ngʼato ka ngʼato kuomgi odich mana e abich nyasache? Giwacho ni, ‘Jehova Nyasaye ok newa; nikech Jehova Nyasaye osejwangʼo piny.’ ”
13
Nochako owacho kendo niya, “Ibiro nenogi ka gitimo gik mochido moloyo misenenogo.”
14
Eka nokela nyaka kama idonjogo e dhorangach man yo nyandwat mar od Jehova Nyasaye, kendo naneno mon kobet kanyo, ka ywago Tamuz.
15
Nowachona ni, “Bende ineno gima timoreni, wuod dhano? Ibiro neno gik mochido moloyo ma.”
16
Eka nokela e laru maiye mar od Jehova Nyasaye, kendo kanyo, gie kama idonjogo e hekalu, e kind kendo mar misango gi kama owe yo mikadhe, ne nitie ji madirom piero ariyo gabich. Negiloko dier ngʼegi ni hekalu mar Jehova Nyasaye, kendo ka wengegi ochomo yo wuok chiengʼ, negikulore ne wangʼ chiengʼ man yo wuok chiengʼ.
17
Nopenja niya, “Bende ineno gima timoreni, wuod dhano? Bende en wach matin adier mondo jo-Juda odhi nyime gi gik mamono ma gitimo kaeni? Bende owinjore gipongʼ piny gi mahundu kendo gidhi nyime giwangʼo iya? Ne kaka gitwenyona umgi!
18
Emomiyo koro abiro tiyo kodgi gi mirima. Ok abi timonegi tim ngʼwono kendo ok abi weyo mak akumogi. Kata obedo ni gilama matek manade, to ok anadewgi ngangʼ!”Ezekiel 8:1
Ezekiel 8:2
Ezekiel 8:3
Ezekiel 8:4
Ezekiel 8:5
Ezekiel 8:6
Ezekiel 8:7
Ezekiel 8:8
Ezekiel 8:9
Ezekiel 8:10
Ezekiel 8:11
Ezekiel 8:12
Ezekiel 8:13
Ezekiel 8:14
Ezekiel 8:15
Ezekiel 8:16
Ezekiel 8:17
Ezekiel 8:18


Ezekiel 1 / Eze 1
Ezekiel 2 / Eze 2
Ezekiel 3 / Eze 3
Ezekiel 4 / Eze 4
Ezekiel 5 / Eze 5
Ezekiel 6 / Eze 6
Ezekiel 7 / Eze 7
Ezekiel 8 / Eze 8
Ezekiel 9 / Eze 9
Ezekiel 10 / Eze 10
Ezekiel 11 / Eze 11
Ezekiel 12 / Eze 12
Ezekiel 13 / Eze 13
Ezekiel 14 / Eze 14
Ezekiel 15 / Eze 15
Ezekiel 16 / Eze 16
Ezekiel 17 / Eze 17
Ezekiel 18 / Eze 18
Ezekiel 19 / Eze 19
Ezekiel 20 / Eze 20
Ezekiel 21 / Eze 21
Ezekiel 22 / Eze 22
Ezekiel 23 / Eze 23
Ezekiel 24 / Eze 24
Ezekiel 25 / Eze 25
Ezekiel 26 / Eze 26
Ezekiel 27 / Eze 27
Ezekiel 28 / Eze 28
Ezekiel 29 / Eze 29
Ezekiel 30 / Eze 30
Ezekiel 31 / Eze 31
Ezekiel 32 / Eze 32
Ezekiel 33 / Eze 33
Ezekiel 34 / Eze 34
Ezekiel 35 / Eze 35
Ezekiel 36 / Eze 36
Ezekiel 37 / Eze 37
Ezekiel 38 / Eze 38
Ezekiel 39 / Eze 39
Ezekiel 40 / Eze 40
Ezekiel 41 / Eze 41
Ezekiel 42 / Eze 42
Ezekiel 43 / Eze 43
Ezekiel 44 / Eze 44
Ezekiel 45 / Eze 45
Ezekiel 46 / Eze 46
Ezekiel 47 / Eze 47
Ezekiel 48 / Eze 48