A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Ezekiel 61
Wach Jehova Nyasaye nobirona kawacho niya,
2
“Wuod dhano chom wangʼi kuom gode mag Israel. Kor wach kuomgi,
3
kiwacho ni, ‘Yaye gode mag Israel, winjuru wach Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto. Ma e gima Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto wacho ni gode madongo gi matindo, kendo ni bugni gi holni: Achiegni kelo ligangla mabiro kidhou, kendo abiro ketho kuonde motingʼore malo magu.
4
Kendeu mag misango ibiro kethi kendo kendeu miwangʼoe ubani ibiro muki, bende abiro keto ringre jo-Israel motho e nyim nyisecheu manono.
5
Abiro keyo ringre jo-Israel e nyim nyisechigi manono, kendo abiro keyo chokeu e alwora mag kendeu mag misango.
6
Kamoro amora mudakie, miechugo ibiro keth chuth kendo ibiro muki kuonde motingʼore malo, mondo kendeu mag misango keth chuth mi tieki, kendo nyisecheu manono muki mi rum, kendeu muwangʼoe ubani bende ibiro muki, kaachiel gi gimoro amora museloso.
7
Jou biro podho piny koseneg-gi e dieru, kendo unungʼe ni An e Jehova Nyasaye.
8
“ ‘To abiro reso ngima moko kuomgi, nikech jomoko kuomu biro tony ne ligangla, ka ibiro keyou e dier pinje gi ogendini.
9
Eka joma otony nopara, ka gin e pinje mibiro terogie twech, kaka gisechwanya gi chunjegi mandhaga mosebaro oweya kendo gi wengegi ma gisegombogo nyiseche mopa. Gibiro hum gi kitgi giwegi kuom gik maricho magisetimo kendo kuom timbegi mamono duto.
10
Kendo gibiro ngʼeyo ni An e Jehova Nyasaye, kendo ni ne ok awuo awuoya ni abiro kelo nigi masirani.
11
“ ‘Ma e gima Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto wacho: Tengʼuru lweteu kendo gouru tiendeu piny kuywagoru niya, “Mano lit manade!” Nikech gik maricho gi mamono duto mag jo-dhood Israel, nikech gibiro podho e dho ligangla, gi kech kod tuoche.
12
Ngʼat man mabor tuoche nonegi, to ngʼat man machiegni nopodhi gi ligangla, kendo ngʼat motony, ma nores ngimane, kech nonegi. Kamano e kaka abiro toyo mirimba kuomgi.
13
Kendo gibiro ngʼeyo ni An e Jehova Nyasaye, ka jogi monegi opie e dier nyisechegi mopa kolworo kendegi mag misango, kendo kopongʼo kuonde motingʼore gi ewi gode malo kendo e bwo yiende duto motimo otiep gi yiende mag ober duto, kuonde mane gichiwoe ubani madungʼ tik mangʼwe ngʼar ne nyisechegi mopa duto.
14
Kendo abiro rieyo bada kuomgi mi ami piny lokre kama ok nyal dagie kendo, kochakore piny motwo nyaka Dibla, kamoro amora ma gidakie. Eka giningʼe ni An e Jehova Nyasaye.’ ”Ezekiel 6:1
Ezekiel 6:2
Ezekiel 6:3
Ezekiel 6:4
Ezekiel 6:5
Ezekiel 6:6
Ezekiel 6:7
Ezekiel 6:8
Ezekiel 6:9
Ezekiel 6:10
Ezekiel 6:11
Ezekiel 6:12
Ezekiel 6:13
Ezekiel 6:14


Ezekiel 1 / Eze 1
Ezekiel 2 / Eze 2
Ezekiel 3 / Eze 3
Ezekiel 4 / Eze 4
Ezekiel 5 / Eze 5
Ezekiel 6 / Eze 6
Ezekiel 7 / Eze 7
Ezekiel 8 / Eze 8
Ezekiel 9 / Eze 9
Ezekiel 10 / Eze 10
Ezekiel 11 / Eze 11
Ezekiel 12 / Eze 12
Ezekiel 13 / Eze 13
Ezekiel 14 / Eze 14
Ezekiel 15 / Eze 15
Ezekiel 16 / Eze 16
Ezekiel 17 / Eze 17
Ezekiel 18 / Eze 18
Ezekiel 19 / Eze 19
Ezekiel 20 / Eze 20
Ezekiel 21 / Eze 21
Ezekiel 22 / Eze 22
Ezekiel 23 / Eze 23
Ezekiel 24 / Eze 24
Ezekiel 25 / Eze 25
Ezekiel 26 / Eze 26
Ezekiel 27 / Eze 27
Ezekiel 28 / Eze 28
Ezekiel 29 / Eze 29
Ezekiel 30 / Eze 30
Ezekiel 31 / Eze 31
Ezekiel 32 / Eze 32
Ezekiel 33 / Eze 33
Ezekiel 34 / Eze 34
Ezekiel 35 / Eze 35
Ezekiel 36 / Eze 36
Ezekiel 37 / Eze 37
Ezekiel 38 / Eze 38
Ezekiel 39 / Eze 39
Ezekiel 40 / Eze 40
Ezekiel 41 / Eze 41
Ezekiel 42 / Eze 42
Ezekiel 43 / Eze 43
Ezekiel 44 / Eze 44
Ezekiel 45 / Eze 45
Ezekiel 46 / Eze 46
Ezekiel 47 / Eze 47
Ezekiel 48 / Eze 48