A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Ezekiel 421
Eka ngʼatno notelona motera yo nyandwat nyaka e laru ma oko kendo nokela nyaka e ute matindo mongʼiyore gi laru mar hekalu kendo mongʼiyore gi ohinga ma oko man yo nyandwat.
2
Ot ma dhoode nochomo yo nyandwat borne ne oromo fut mia achiel gi piero abich, to lachne ne romo fut piero abiriyo gabich.
3
Bathe konchiel nochomo koma nodongʼ nono ma borne ne romo fut piero adek molworo hekalu, to bathe komachielo nochomo koma omuon gi kite motegno mag laru ma oko. Odno noger kadhi malo udi adek.
4
E nyim ute matindogo ne nitie yo miluwo gi yo ka iye ma lachne ne en fut apar gabich, to borne ne en fut mia achiel gi piero abich. Dhoudi midonjogo e utego nochomo yo nyandwat.
5
Udi matindo mane ni e gorofa ma malo ne diny moloyo mago mane ni e gorofa madiere kod mapiny ma piny, nikech kuonde miluwo mochiel nokawo kama duongʼ moloyo.
6
Udi mane ni e gorofa mar adek ne onge gi sirni kaka mago mane ni e laru; kuom mano dier utegi ne tindo moloyo mago mapiny gi madiere.
7
Ne nitie bende ohinga ma oko mane oringo e laini achiel mopimore gi utego kod laru ma oko; ohingano nochwalore e nyim udi mapinygo maromo fut piero abiriyo gabich.
8
Udi moriedo machiegni gi bath laru ma oko borgi ne oromo fut piero abiriyo gabich, to udi mane oriedo machiegni mogik gi kama ler mar lemo noromo fut mia achiel gi piero abich.
9
Kama idonjogo e ute mapiny ne ni yo wuok chiengʼ, ka ngʼato donjo eigi koa e laru ma oko.
10
Kochomo yo milambo, koluwore gi bor mar ohinga mar laru ma oko, kendo momakore gi laru mar hekalu kendo ka omanyore gi ohinga ma oko,
11
ne nitie ute apar gachiel man-gi yo miluwo e nyimgi. Utegi ne chalo gi ute mane ni yo nyandwat; borgi kod lachgi ne chalre, kendo kuonde wuok kod pim margi bende ne chalre. Dhoudi mag ute man yo nyandwat
12
ne chalre gi dhoudi mag udi mane ni yo milambo. Ne nitie dhoot moro kama yo miwuothoe ochakore mane oringo e laini achiel gi ohinga machielo machal kode mane yawore kochomo yo wuok chiengʼ. Dhoodno ema ne idonjogo e utego.
13
Eka nowachona niya, “Udi mane ni yo nyandwat gi yo milambo mochomo laru mar hekalu ne gin ute jodolo, kama jodolo mabiro e nyim Jehova Nyasaye biro chame chiwo maler mogik. Kanyo ema gibiro ketoe chiwo maler mogik, ma gin chiwo mag cham, misengini mag golo richo kod chiwo mipwodhogo chunje ma bura oloyo, nikech kanyo en kama ler.
14
Ka jodolo osedonjo hekalu to ok oyienegi wuok kanyo mi gidonji e laru ma oko kapok gilonyo lepgi mag dolo giweyo kanyo, nikech lewnigo owal ni Nyasaye. Nyaka girwak lewni mamoko kapok gidhi but kuonde ma owe thuolo ni ji mamoko.”
15
Kane osetieko pimo gik moko mantie ei hekalu, notelona kotera oko gi yo rangach man yo wuok chiengʼ kendo nopimo alworane duto:
16
Nopimo yo wuok chiengʼ gi gir pimo; mi noromo fut mia abiriyo gi piero abich.
17
Nopimo yo nyandwat, gi gir pimo mi noromo fut mia abiriyo gi piero abich.
18
Nopimo yo milambo, gi gir pimo mi noromo fut mia abiriyo gi piero abich.
19
Eka nochomo yo podho chiengʼ kendo opime gi gir pimo mi noromo fut mia abiriyo gi piero abich.
20
Kamano e kaka nopimo bethene angʼwen duto kanyo. Bethenego ne nigi ohinga molwore duto, ma borne gi lachne ne oromo fut mia abiriyo gi piero abich maromre, mondo opog kind kama ler gi kama oriwo ji duto.Ezekiel 42:1
Ezekiel 42:2
Ezekiel 42:3
Ezekiel 42:4
Ezekiel 42:5
Ezekiel 42:6
Ezekiel 42:7
Ezekiel 42:8
Ezekiel 42:9
Ezekiel 42:10
Ezekiel 42:11
Ezekiel 42:12
Ezekiel 42:13
Ezekiel 42:14
Ezekiel 42:15
Ezekiel 42:16
Ezekiel 42:17
Ezekiel 42:18
Ezekiel 42:19
Ezekiel 42:20


Ezekiel 1 / Eze 1
Ezekiel 2 / Eze 2
Ezekiel 3 / Eze 3
Ezekiel 4 / Eze 4
Ezekiel 5 / Eze 5
Ezekiel 6 / Eze 6
Ezekiel 7 / Eze 7
Ezekiel 8 / Eze 8
Ezekiel 9 / Eze 9
Ezekiel 10 / Eze 10
Ezekiel 11 / Eze 11
Ezekiel 12 / Eze 12
Ezekiel 13 / Eze 13
Ezekiel 14 / Eze 14
Ezekiel 15 / Eze 15
Ezekiel 16 / Eze 16
Ezekiel 17 / Eze 17
Ezekiel 18 / Eze 18
Ezekiel 19 / Eze 19
Ezekiel 20 / Eze 20
Ezekiel 21 / Eze 21
Ezekiel 22 / Eze 22
Ezekiel 23 / Eze 23
Ezekiel 24 / Eze 24
Ezekiel 25 / Eze 25
Ezekiel 26 / Eze 26
Ezekiel 27 / Eze 27
Ezekiel 28 / Eze 28
Ezekiel 29 / Eze 29
Ezekiel 30 / Eze 30
Ezekiel 31 / Eze 31
Ezekiel 32 / Eze 32
Ezekiel 33 / Eze 33
Ezekiel 34 / Eze 34
Ezekiel 35 / Eze 35
Ezekiel 36 / Eze 36
Ezekiel 37 / Eze 37
Ezekiel 38 / Eze 38
Ezekiel 39 / Eze 39
Ezekiel 40 / Eze 40
Ezekiel 41 / Eze 41
Ezekiel 42 / Eze 42
Ezekiel 43 / Eze 43
Ezekiel 44 / Eze 44
Ezekiel 45 / Eze 45
Ezekiel 46 / Eze 46
Ezekiel 47 / Eze 47
Ezekiel 48 / Eze 48