A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Ezekiel 331
Wach Jehova Nyasaye nobirona kama:
2
“Wuod dhano, wuo gi jothuru kendo iwachnegi ni, ‘Ka akelo lweny e piny moro, kendo ka jopinyno oyiero achiel kuom jogi mi okete kaka jarito margi,
3
kendo ka oneno jolweny ka biro mondo oked kodu, bangʼe to ogoyo turumbete mondo ji oikre,
4
to ka dipo ni ngʼato owinjo dwond tungʼ, to ok odewo siemno, mi ligangla obiro monege, to rembe nobed e wiye owuon.
5
Nikech ne owinjo dwond tungʼ to ok odewo, rembe nobed e wiye owuon. To ka dine owinj siem, to dine oreso ngimane.
6
To ka jaritono oneno ka wasigu biro, to ok ogoyo tungʼ mondo ji oikre, mi wasigugo obiro monego ngʼato achiel kuomgi, to ngʼatno notho nikech richone, to anaket rembe ewi jaritono.’
7
“Wuod dhano, aseketi jarito mar dhood Israel, omiyo winj wachna kendo imigi siem moa kuoma.
8
Ka awacho ne ngʼama timbene richo ni, ‘Yaye ngʼama rach, ibiro tho ma ok itony,’ to itamori wuoyo kode mondo igole e yorene maricho, to ngʼat ma timbene richono biro tho nikech richone, to anaket rembe e wiyi.
9
To ka isiemo ngʼat ma timbene richo mondo owe yorenego, to ok otimo kamano, to obiro tho nikech richone, to in to inires ngimani.
10
“Wuod dhano, wach ne dhood Israel ni, ‘Ma e gima uwacho: “Kethowa gi richowa pek turowa kendo ni dendwa dhi adhiya. Koro ere kaka dwabed mangima.” ’
11
Wachnegi ni, ‘Akwongʼora gi nyinga awuon an Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto ni ok amor ka ngʼat ma timbene richo otho, to amor ka gilokore giweyo yoregi maricho mondo gibed mangima. Lokreuru! Lokreuru uwe yoreu maricho! Udwaro tho nangʼo, yaye dhood Israel?’
12
“Emomiyo, wuod dhano, wachne jothuru ni, ‘Tim makare mar ngʼat makare ok bi rese ka odagi winjo wach, kendo ketho mar ngʼat ma timbene richo ok bi miyo opodhi ka olokore oweyogi. Ka ngʼat makare otimo richo to timbene makare mosetimogo ok nyal miyo obed mangima.’
13
Ka anyiso ngʼat makare ni kuom adier obiro bedo mangima, kaeto ngʼatno ogeno timne makareno kendo otimo richo, to gik mosetimo mabeyogo duto ok nopar. Enotho nikech gima rach mosetimo.
14
Kendo ka awachone ngʼama timbene richo ni, ‘Ibiro tho ma ok itony,’ to ka olokore oweyo richone motimo gima adier kendo makare,
15
ka odwoko gige ji mane omako kuom gik mane ohologi, gi gik mane okwalo kendo koluwo buche machiwo ngima, kendo oweyo timo richo, to enobed mangima adier kendo ok enotho.
16
Onge richo moro amora mosetimo ma nopar mi kwan e wiye. Osetimo gima adier kendo makare, obiro bedo mangima adier.
17
“Makmana jothuru pod wacho ni, ‘Yore mag Ruoth Nyasaye ok nikare!’ To chutho yoregi ema onge adiera.
18
Ka ngʼat makare olokore oweyo timbene mabeyo motimo richo, to obiro tho nikech timneno.
๑๙
Kendo ka ngʼat ma timbene richo olokore oweyo timbene maricho motimo gima adiera kendo makare to obiro bedo mangima kuom timo kamano.
๒๐
Makmana pod uwacho, yaye dhood Israel, ni, ‘Yore Ruoth Nyasaye ok nikare!’ To abiro ngʼado bura ni ngʼato ka ngʼato kuomu kaluwore gi yorene owuon.”
๒๑
Chiengʼ mar abich mar dwe mar apar, e higa mar apar gariyo, ngʼat moro mane oyudo otony koa Jerusalem nobiro ira kendo owacho niya, “Dala maduongʼ osepodho!”
๒๒
To kochopo godhiambo ma bangʼe kinyne ngʼatno ne biroe ira, bad Jehova Nyasaye ne ni kuoma, kendo ne oyawo dhoga ka ngʼatno ne pok ochopo ira gokinyi. Omiyo dhoga ne oyawore kendo koro ne ok alingʼ mak awuoyo.
23
Eka wach Jehova Nyasaye nobirana kama:
24
“Wuod dhano, joma odak e dala momukore e piny Israel wacho ni, ‘Ibrahim ne en mana ngʼat achiel kende, to kata kamano nokawo piny. To wan wangʼeny, omiyo koro osemiwa pinyni kaka girkeni.’
25
Kuom mano wach nigi ni, ‘Ma e gima Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto wacho: Nikech uchamo ringʼo motimo remo kendo ugeno kuom nyisecheu muloso kendo uchwero remo, bende dukaw piny adier?
26
Ugeno kuom ligangla maru, utimo gik mamono, kendo ngʼato ka ngʼato kuomu ketho chi nyawadgi. Bende dukaw piny adier ka uchalo kamano?’
27
“Wachnegi kama: ‘Ma e gima Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto wacho: Akwongʼora gi nyinga awuon ni joma odongʼ e dala mosemuki biro tho e lweny, to joma ni oko e gwengʼ abiro chiwo ni le mag bungu mondo onegi. Joma oringo opondo kuonde mochiel motegno kod rogo biro tho kod tuoche malandore ma ok rum.
28
Abiro miyo pinyno lokore gunda, kendo tekre mosungorego biro rumo, kendo gode mag Israel nobed moyugno maonge ngʼama nyalo wuothe mi ngʼadi.
29
Eka giningʼe ni An e Jehova Nyasaye, ka aseloko pinyno gunda nikech gik mamono duto magisetimo.’
30
“To in, wuod dhano, jothuru ochokore wuoyo kuomi ka gichokore e tok ohinga kendo ka gin e dhoutegi, ka moro ka moro kuomgi wacho ne wadgi ni, ‘Bi mondo uwinjie wach moa kuom Jehova Nyasaye.’
31
Joga biro iri, kaka gihero timo, kendo gibet e nyimi mondo giwinj wecheni, to ok gitim gik miwachonegi. Gihulo gi dhogi kaka gin joma ochiwore ne Nyasaye, to chunygi to owuor ne gik mimayo ji.
32
Chutho, ichalonegi mana ngʼama wero wende hera gi dwol mamit kendo mongʼeyo goyo thum maber, nikech giwinjo wecheni to ok gitimgi.
33
“Ka magi duto notimre kendo gibiro timore mak orem, eka giningʼe ni janabi moro kara ne ni e diergi.”Ezekiel 33:1
Ezekiel 33:2
Ezekiel 33:3
Ezekiel 33:4
Ezekiel 33:5
Ezekiel 33:6
Ezekiel 33:7
Ezekiel 33:8
Ezekiel 33:9
Ezekiel 33:10
Ezekiel 33:11
Ezekiel 33:12
Ezekiel 33:13
Ezekiel 33:14
Ezekiel 33:15
Ezekiel 33:16
Ezekiel 33:17
Ezekiel 33:18
Ezekiel 33:19
Ezekiel 33:20
Ezekiel 33:21
Ezekiel 33:22
Ezekiel 33:23
Ezekiel 33:24
Ezekiel 33:25
Ezekiel 33:26
Ezekiel 33:27
Ezekiel 33:28
Ezekiel 33:29
Ezekiel 33:30
Ezekiel 33:31
Ezekiel 33:32
Ezekiel 33:33


Ezekiel 1 / Hes 1
Ezekiel 2 / Hes 2
Ezekiel 3 / Hes 3
Ezekiel 4 / Hes 4
Ezekiel 5 / Hes 5
Ezekiel 6 / Hes 6
Ezekiel 7 / Hes 7
Ezekiel 8 / Hes 8
Ezekiel 9 / Hes 9
Ezekiel 10 / Hes 10
Ezekiel 11 / Hes 11
Ezekiel 12 / Hes 12
Ezekiel 13 / Hes 13
Ezekiel 14 / Hes 14
Ezekiel 15 / Hes 15
Ezekiel 16 / Hes 16
Ezekiel 17 / Hes 17
Ezekiel 18 / Hes 18
Ezekiel 19 / Hes 19
Ezekiel 20 / Hes 20
Ezekiel 21 / Hes 21
Ezekiel 22 / Hes 22
Ezekiel 23 / Hes 23
Ezekiel 24 / Hes 24
Ezekiel 25 / Hes 25
Ezekiel 26 / Hes 26
Ezekiel 27 / Hes 27
Ezekiel 28 / Hes 28
Ezekiel 29 / Hes 29
Ezekiel 30 / Hes 30
Ezekiel 31 / Hes 31
Ezekiel 32 / Hes 32
Ezekiel 33 / Hes 33
Ezekiel 34 / Hes 34
Ezekiel 35 / Hes 35
Ezekiel 36 / Hes 36
Ezekiel 37 / Hes 37
Ezekiel 38 / Hes 38
Ezekiel 39 / Hes 39
Ezekiel 40 / Hes 40
Ezekiel 41 / Hes 41
Ezekiel 42 / Hes 42
Ezekiel 43 / Hes 43
Ezekiel 44 / Hes 44
Ezekiel 45 / Hes 45
Ezekiel 46 / Hes 46
Ezekiel 47 / Hes 47
Ezekiel 48 / Hes 48