A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Ezekiel 321
Chiengʼ mokwongo mar dwe mar apar gariyo, e higa mar apar gariyo, wach Jehova Nyasaye nobirona kawacho niya:
2
“Wuod dhano, chwog wend ywak ni Farao ruodh Misri, kendo wachne ni: “ ‘Ichalo ka sibuor e kind ogendini, ichalo gi thuol malich mantie e chuny nembe madongo, ka imuomo aoreni ka ithacho pi gi tiendeni, kendo ka iduwo pige mag aore magi.
3
“ ‘Ma e gima Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto wacho: “ ‘Abiro konyora gi oganda mar ji mangʼeny, mi abol gogo mara kuomi, kendo gibiro maki gi gogono ma ok inyal bwodho.
4
Abiro diri oko e lowo kendo abiro boli e dier pap malach. Abiro chiko winy duto manie kor polo mondo onur kuomi, kendo le mager duto mag piny biro chami mi giyiengʼ.
5
Anadhur ringri modongʼ motop ewi gode kendo apongʼo holni gi chokeni.
6
Abiro budo lowo gi rembi mamol koa ewi gode, kendo holni biro pongʼ gi ringri.
7
Chiengʼ ma anatieki mi aum kor polo to sulwe ok norieny; kendo wangʼ chiengʼ gi boche polo ok nobedie bende dwe ok norieny.
8
Ler duto marieny e polo anami lokreni mudho; anakel mudho mondo oum pinyi, Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto osewacho.
9
Abiro miyo chuny ji mangʼeny chandre, chiengʼ ma anakel kethruokni e dier ogendini, kendo e dier pinje mapok ingʼeyo.
10
Abiro miyo ji mangʼeny dhogi moki ka gineni, kendo ruodhigi luoro nomaki, nikech en chiengʼ ma nomonjgie. E odiechiengʼ ma inipodhie, moro ka moro kuomgi notetni, seche duto ka giparo ni gin bende gibiro tho.
11
“ ‘Nikech ma e gima Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto wacho: “ ‘Ligangla mar ruodh Babulon biro lwar kuomi.
12
Abiro miyo ogandani podhi e dho ligangla mag joma roteke; gin joma ger maonge joma ipimogo e piny ngima. Gibiro tieko sunga mar Misri kendo ogandane duto ibiro tieko.
13
Abiro nego kweth mag dhogi duto kamoro amora ma gimodhoe, bangʼe pi ok nochak odure nikech dhano kata jamni ma diduwe nobed maonge.
14
Bangʼe anami pigene chak dok maler kendo anami aorene mol mayom, maonge gima gengʼe. Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto osewacho.’
15
Ka aketho piny Misri mi olokore thim, kendo anego gik moko duto modak kuno, bende anego ji duto modak kuno, eka giningʼe ni An e Jehova Nyasaye.
16
“Ma e wend ywak ma gibiro dengonego. Nyi ogendini biro dengo ka were; gibiro were ka giywago kode Misri gi ogandane duto, Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto osewacho.”
17
E higa mar apar gariyo, tarik apar gachiel mar dwe, wach Jehova Nyasaye nobirona kama:
18
“Wuod dhano, ywag jo-Misri ma oganda maduongʼ, kendo iwitgi e piny joma otho kendo gibed kuno gi ogendini mamoko maroteke.
19
Penj-gi ni, ‘Uparo ni oheru moloyo joma moko? Dhiuru e bur mondo un bende uriwru gi jogo mane osetho chon.’
20
Gibiro podho e dier joma onegi gi ligangla. Oseik ligangla ni lweny mondo mi otieke gi ogandane duto.
21
Thuondi maroteke biro nyiso jo-Misri gi jogo mane konyogi ni, ‘Gisebiro piny ei bur kendo koro giriere piny gi joma ne ok ongʼeyo Nyasaye, ma gin joma ne onegi gi ligangla.’
22
“Asuria ni kanyo gi jolwenje duto, kolwore gi liete mag joma osenego duto, ma gin ji duto moseneg gi ligangla.
23
Lieteni ni e buche matut duto kendo jolweny mage onindo piny kolworo liende. Ji duto mane osebedo ka bwogo ji e piny joma ngima osenegi, kendo koro oseneg-gi gi ligangla.
24
“Elam ni kuno, kaachiel gi ogandane duto kolworo liende. Giduto oseneg-gi, kendo gisepodho e dho ligangla. Ji duto mane osebedo ka bwogo ji e piny joma ngima osedhi piny ei lowo ka ok otergi nyangu. Wichkuot koro omakogi kaachiel gi joma ridore kochomo bur matut.
25
Oselosne kar nindo e kind joma onegi, ka ogandane duto olworo liende. Gin duto ok otergi nyangu, kendo ligangla onegogi. Nikech mbi margi noselandore e piny joma ngima, gin bende koro wigi okuot kaachiel gi joma ridore kochomo bur matut; osepielgi kaachiel gi joma ne osenegi.
26
“Meshek gi Tubal bende ni kuno, kaachiel gi ogandagi duto kolworo lietegi. Gin duto ok otergi nyangu, kendo ligangla osenegogi, nikech ne gichando ji e piny joma ngima.
27
Donge koro giriere piny e dier jokedo mamoko ma ok oter nyangu mosepodho, ma osedhi e bur kaachiel gi gigegi mag lweny, kendo makoro osepiel wiyegi e liganglagi? Kum mar richogi koro omako nyaka chokegi, kata obedo ni mbi mag jolwenygi ne olandore e piny joma ngima duto.
28
“To in bende, Farao, ibiro turi mi irieri piny kaachiel gi joma ok oter nyangu, kendo gi joma ligangla onego.
29
“Edom ni kuno, kaachiel gi ruodhi mage kod yawuot ruodhi mage. Kata obedo ni gin gi teko mangʼeny, to koro opielgi kaachiel gi joma ligangla onego. Opielgi piny gi joma ok oter nyangu, giriere piny e dier joma ridore kochomo bur matut.
30
“Yawuot ruodhi duto modak yo nyandwat kaachiel gi jo-Sidon duto bende ni kuno. Gin bende giselal gi joma onegi ka wigi okuot, kata obedo ni negigoyo ji gi kihondko kuom tekogi mangʼeny. Koro giriere piny ka ok otergi nyangu, kaachiel gi joma ligangla onego, kendo wigi okuot kaachiel gi joma ridore kochomo bur matut.
31
“Farao owuon, kaachiel gi jolwenje duto biro nenogi kendo chunye nodwogi koneno ogandane duto mane onegi gi ligangla, Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto osewacho.
32
Kata obedo ni ne ayiene mondo obwog piny joma ngima, to Farao gi joge duto biro riere piny e bur kaachiel gi joma ok oter nyangu, gi jogo duto ma onegi gi ligangla, Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto owacho.”Ezekiel 32:1
Ezekiel 32:2
Ezekiel 32:3
Ezekiel 32:4
Ezekiel 32:5
Ezekiel 32:6
Ezekiel 32:7
Ezekiel 32:8
Ezekiel 32:9
Ezekiel 32:10
Ezekiel 32:11
Ezekiel 32:12
Ezekiel 32:13
Ezekiel 32:14
Ezekiel 32:15
Ezekiel 32:16
Ezekiel 32:17
Ezekiel 32:18
Ezekiel 32:19
Ezekiel 32:20
Ezekiel 32:21
Ezekiel 32:22
Ezekiel 32:23
Ezekiel 32:24
Ezekiel 32:25
Ezekiel 32:26
Ezekiel 32:27
Ezekiel 32:28
Ezekiel 32:29
Ezekiel 32:30
Ezekiel 32:31
Ezekiel 32:32


Ezekiel 1 / Eze 1
Ezekiel 2 / Eze 2
Ezekiel 3 / Eze 3
Ezekiel 4 / Eze 4
Ezekiel 5 / Eze 5
Ezekiel 6 / Eze 6
Ezekiel 7 / Eze 7
Ezekiel 8 / Eze 8
Ezekiel 9 / Eze 9
Ezekiel 10 / Eze 10
Ezekiel 11 / Eze 11
Ezekiel 12 / Eze 12
Ezekiel 13 / Eze 13
Ezekiel 14 / Eze 14
Ezekiel 15 / Eze 15
Ezekiel 16 / Eze 16
Ezekiel 17 / Eze 17
Ezekiel 18 / Eze 18
Ezekiel 19 / Eze 19
Ezekiel 20 / Eze 20
Ezekiel 21 / Eze 21
Ezekiel 22 / Eze 22
Ezekiel 23 / Eze 23
Ezekiel 24 / Eze 24
Ezekiel 25 / Eze 25
Ezekiel 26 / Eze 26
Ezekiel 27 / Eze 27
Ezekiel 28 / Eze 28
Ezekiel 29 / Eze 29
Ezekiel 30 / Eze 30
Ezekiel 31 / Eze 31
Ezekiel 32 / Eze 32
Ezekiel 33 / Eze 33
Ezekiel 34 / Eze 34
Ezekiel 35 / Eze 35
Ezekiel 36 / Eze 36
Ezekiel 37 / Eze 37
Ezekiel 38 / Eze 38
Ezekiel 39 / Eze 39
Ezekiel 40 / Eze 40
Ezekiel 41 / Eze 41
Ezekiel 42 / Eze 42
Ezekiel 43 / Eze 43
Ezekiel 44 / Eze 44
Ezekiel 45 / Eze 45
Ezekiel 46 / Eze 46
Ezekiel 47 / Eze 47
Ezekiel 48 / Eze 48