A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Ezekiel 121
Wach Jehova Nyasaye nobirona kama:
2
“Wuod dhano, idak e dier joma jongʼanyo. Gin gi wenge mondo ginen-go to ok ginen, kendo gin gi itgi mondo giwinjgo, to ok giwinj wach, nikech gin joma jongʼanyo.
3
“Kuom mano, wuod dhano, kaw gigi midhigo e twech, mana godiechiengʼ ka gineni, wuogi ia kama intie idhi kamachielo. Dipo ka mano omiyo giwinjo tiend wach, kata obedo ni gin anywola ma jongʼanyo kamano.
4
Godiechiengʼ ka piny ler, kendo ka gineni, kaw gigi miseiko mar dhi e twech. To kochopo odhiambo e kinde ma chiengʼ podho, to we mondo gineni mana ka ngʼama itero twech.
5
Ka gineni kamano, pow kor ot kendo gol misiki midhigo e twech gi kama ipowono.
6
Ketgi e goki mana ka gineni kendo itingʼ-gi ia kodgi ka piny yuso. Um lela wangʼi, mondo kik ine piny giwangʼi, nikech aseketi ranyisi ne dhood Israel.”
7
Omiyo ne atimo kaka ne ochika. Ne agolo misika mane aseiko ne wuodh dhi e twech godiechiengʼ. Eka godhiambo ka chiengʼ dhi podho ne akunyo kor ot gi lwetena. Ne akawo giga awuokgo ka piny oyuso, ka atingʼogi e gokena koni gi koni ka gineno.
8
To kinyne gokinyi wach Jehova Nyasaye nobirona kama:
9
Wuod dhano, donge dhood jo-Israel ma jongʼanyogo nopenji niya, En angʼo mitimoni?
10
“Nyisgi ni ma e gima Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto wacho kama: ‘Oteni oor ne wuod ruoth man Jerusalem kod oganda mar dhood Israel duto man kanyo.’
11
Wachnegi ni, ‘An ranyisi ni un!’ “Mana kaka asetimono e kaka ibiro timo nigi. Gibiro dhi e twech kaka joma omaki.
12
“Wuod ruoth manie diergi biro tingʼo misikene e goke ka piny imore mi oa, kendo ibiro powone kor ot mondo okalie. Obiro umo wangʼe mondo kik one piny kuma odhiye.
13
Abiro rieyone tonda mondo amakego mi kawe komoko e obadhona. Abiro tere nyaka Babulon, piny jo-Kaldea, to kata kamano ok none pinyno gi wangʼe, kendo kuno ema nothoe.
14
Abiro keyo jodonge, joma ngʼadone rieko, kod joma rite ne yembe, kendo ji nodwar mondo oneg-gi to ok noyudgi.
15
“Gibiro ngʼeyo ni An e Jehova Nyasaye, e kinde ma anabolgi e dier ogendini kendo akegi e dier pinje.
16
To abiro reso jomoko manok kuomgi e dho ligangla gi kech, kod masiche, mondo e pinje ma gidhiyego ginyis jogo timbegi duto mamono. Eka giningʼe ni An e Jehova Nyasaye.”
17
Wach Jehova Nyasaye nobirona ni:
18
“Wuod dhano, sa ma ichiemo kata imodho pigi to tetni ka gima kibaji ogoyi.
19
Nyis jo-Juda ni ma e gima Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto wacho kuom joma odak Jerusalem kod piny Israel: Gibiro chamo chiembgi gi kibaji kendo gibiro modho pigegi ka chunygi parore, nikech ibiro lony pinygi mi we nono li nikech timbe mahundu mag ji duto modak kanyo.
20
Mier matindo duto ma ji odakie biro dongʼ nono li kendo piny biro dongʼ gunda. Eka unungʼe ni An e Jehova Nyasaye.”
21
Wach Jehova Nyasaye nobirona kama:
22
“Wuod dhano, ma en ngero manade ma ugoyo e piny Israel ni, ‘Ndalo dhi adhiya, to pok wasenene fweny moro amora kotimore?’
23
Nyisgi ni ma e gima Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto wacho: Abiro tieko ngeroni, kendo ji ok nochak ogoe kendo e piny Israel. Wachnegi ni, ‘Ndalo okayo machiegni ma fweny duto biro timoree.’
24
Nimar fweny mag miriambo kod weche mikoro miwuondogo ji ok nochak obedi e dier jo-Israel.
25
To an Jehova Nyasaye anawach gima adwaro kendo gino notimre ma ok orem. Nimar e ndalou, un dhood mohero ngʼanyo, abiro timo gimoro amora ma asewacho, Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto owacho.”
26
Wach Jehova Nyasaye nobirona kama:
27
Wuod dhano, dhood Israel wacho ni, Fweny moneno gin mag higni mathoth ma pod biro nyime, kendo okoro weche mag higni manyime.
28
“Kuom mano wachnegi ni ma e gima Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto wacho: Onge weche masewacho makoro biro deko, Gimoro amora ma awacho biro chopo kare, Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto osewacho.”Ezekiel 12:1
Ezekiel 12:2
Ezekiel 12:3
Ezekiel 12:4
Ezekiel 12:5
Ezekiel 12:6
Ezekiel 12:7
Ezekiel 12:8
Ezekiel 12:9
Ezekiel 12:10
Ezekiel 12:11
Ezekiel 12:12
Ezekiel 12:13
Ezekiel 12:14
Ezekiel 12:15
Ezekiel 12:16
Ezekiel 12:17
Ezekiel 12:18
Ezekiel 12:19
Ezekiel 12:20
Ezekiel 12:21
Ezekiel 12:22
Ezekiel 12:23
Ezekiel 12:24
Ezekiel 12:25
Ezekiel 12:26
Ezekiel 12:27
Ezekiel 12:28


Ezekiel 1 / Eze 1
Ezekiel 2 / Eze 2
Ezekiel 3 / Eze 3
Ezekiel 4 / Eze 4
Ezekiel 5 / Eze 5
Ezekiel 6 / Eze 6
Ezekiel 7 / Eze 7
Ezekiel 8 / Eze 8
Ezekiel 9 / Eze 9
Ezekiel 10 / Eze 10
Ezekiel 11 / Eze 11
Ezekiel 12 / Eze 12
Ezekiel 13 / Eze 13
Ezekiel 14 / Eze 14
Ezekiel 15 / Eze 15
Ezekiel 16 / Eze 16
Ezekiel 17 / Eze 17
Ezekiel 18 / Eze 18
Ezekiel 19 / Eze 19
Ezekiel 20 / Eze 20
Ezekiel 21 / Eze 21
Ezekiel 22 / Eze 22
Ezekiel 23 / Eze 23
Ezekiel 24 / Eze 24
Ezekiel 25 / Eze 25
Ezekiel 26 / Eze 26
Ezekiel 27 / Eze 27
Ezekiel 28 / Eze 28
Ezekiel 29 / Eze 29
Ezekiel 30 / Eze 30
Ezekiel 31 / Eze 31
Ezekiel 32 / Eze 32
Ezekiel 33 / Eze 33
Ezekiel 34 / Eze 34
Ezekiel 35 / Eze 35
Ezekiel 36 / Eze 36
Ezekiel 37 / Eze 37
Ezekiel 38 / Eze 38
Ezekiel 39 / Eze 39
Ezekiel 40 / Eze 40
Ezekiel 41 / Eze 41
Ezekiel 42 / Eze 42
Ezekiel 43 / Eze 43
Ezekiel 44 / Eze 44
Ezekiel 45 / Eze 45
Ezekiel 46 / Eze 46
Ezekiel 47 / Eze 47
Ezekiel 48 / Eze 48