A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Ezekiel 101
Ne aneno gima chalo gi kom duongʼ molos gi kidi ma nengone tek miluongo ni safir ka ni ewi kama oyarore mane oumo kerubi.
2
Jehova Nyasaye nowachone ngʼat mane orwako law mayom niya, “Dhiyo e kind tiende kerubi kendo ijow mach maliel manie kind kerubi gi lweti mondo ikegi e dalano duto.” Kendo ne odhi modonjo kaneno.
3
To noyudo kerubigo ochungʼ yo milambo mar hekalu e kinde mane ngʼatno odonjo, kendo bor polo nopongʼo laru maiye.
4
Duongʼ mar Jehova Nyasaye nodum oa ewi kerubi modhi nyaka kama idonjogo e hekalu. Bor polo nopongʼo hekalu, kendo laru nopongʼ gi ler mar duongʼ mar Jehova Nyasaye.
5
Koko mag bwombe kerubi ne nyalo winjore nyaka e laru ma oko, mana kaka dwond Nyasaye Maratego.
6
Eka Jehova Nyasaye nochiko ngʼat morwako law mayomno niya, “Jow mach gi lweti e kind kerubi,” kendo nodhi mochungʼ e bath tiend moro.
7
Eka kerubi achiel norieyo bade nyaka e mach mane ni butgi. Nopogo mach moko mi oketo e lwet ngʼat mane orwako law mayomno, kendo ngʼatno nokawo majno mowuok odhi.
8
E bwo bwombe kerubi ne aneno gik machalo gi lwedo mag dhano.
9
Ne angʼicho mine aneno tiende angʼwen e bath kerubi, ka moro ka moro ni e bath kerubigo. Tiendego ne mil ka kite ma nengogi tek.
10
Kite angʼwen-go ne chalre duto; moro ka moro kuomgi ne chalo gi tielo mochungʼ ariwa ewi tiend wadgi.
11
Kane gidhi, ne gichomo kuonde angʼwen mane kerubi ochomo. Tiendego ne ok dhi kuma opogore gi kuma ne kerubi dhiye. Kerubigo ne chomo mana kuma wiyegi ochomo tir, ma ok gilokore sa ma gidhi.
12
Dendgi duto kaka, diengʼegi, bedegi, bwombegi, kod tiendegi angʼwen-go ne nigi wenge maneno maler.
13
Ne awinjo kiluongo tiendegi niya, “Tiende malworore.”
14
Kerubigo moro ka moro ne nigi lela wenge angʼwen: Lela wangʼ achiel ne mar kerubi, mar ariyo ne lela wangʼ dhano, mar adek ne lela wangʼ sibuor, to mar angʼwen ne lela wangʼ ongo.
15
Eka kerubigo nohuyo kochomo malo. Magi e gik mangima angʼwen manoyudo aseneno e bath Aora Kebar.
16
Kane kerubigo dhi to tiendegi mane ni e bethegi bende ne dhi; kendo kane giyaro bwombegi mondo gihu, to tiendegi siko kodgi.
17
Kane kerubigo ochungʼ to tiendego bende ne chungʼ kodgi, nikech chuny gik mangimago ne ni ei tiendego.
18
Eka duongʼ mar Jehova Nyasaye nodar moa e dho hekalu mochungʼ ewi kerubigo gi yo ka malo.
19
Kerubigo noyaro bwombegi kendo negichako huyo ka gidhi malo ka anenogi, kendo kane gidhi, tiendego bende ne dhi kodgi. Negidhi mi gichungʼ e dhorangach mar od Jehova Nyasaye man yo wuok chiengʼ, kendo duongʼ mar Nyasaye mar Israel ne ni e wigi malo.
20
Magi e gik mangima mane aseneno e bwo Nyasaye mar Israel e bath Aora Kebar, kendo koro nayango ni gin kerubi.
21
Moro ka moro kuomgi ne nigi lela wenge angʼwen gi bwombe angʼwen, kendo e bwo bwombegi ne nitie gima chalo gi lwete dhano.
22
Lela wengegi ne nigi kido machal gi mago mane oyudo aseneno e bath Aora Kebar, ka moro ka moro ochomo nyime tir.Ezekiel 10:1
Ezekiel 10:2
Ezekiel 10:3
Ezekiel 10:4
Ezekiel 10:5
Ezekiel 10:6
Ezekiel 10:7
Ezekiel 10:8
Ezekiel 10:9
Ezekiel 10:10
Ezekiel 10:11
Ezekiel 10:12
Ezekiel 10:13
Ezekiel 10:14
Ezekiel 10:15
Ezekiel 10:16
Ezekiel 10:17
Ezekiel 10:18
Ezekiel 10:19
Ezekiel 10:20
Ezekiel 10:21
Ezekiel 10:22


Ezekiel 1 / Eze 1
Ezekiel 2 / Eze 2
Ezekiel 3 / Eze 3
Ezekiel 4 / Eze 4
Ezekiel 5 / Eze 5
Ezekiel 6 / Eze 6
Ezekiel 7 / Eze 7
Ezekiel 8 / Eze 8
Ezekiel 9 / Eze 9
Ezekiel 10 / Eze 10
Ezekiel 11 / Eze 11
Ezekiel 12 / Eze 12
Ezekiel 13 / Eze 13
Ezekiel 14 / Eze 14
Ezekiel 15 / Eze 15
Ezekiel 16 / Eze 16
Ezekiel 17 / Eze 17
Ezekiel 18 / Eze 18
Ezekiel 19 / Eze 19
Ezekiel 20 / Eze 20
Ezekiel 21 / Eze 21
Ezekiel 22 / Eze 22
Ezekiel 23 / Eze 23
Ezekiel 24 / Eze 24
Ezekiel 25 / Eze 25
Ezekiel 26 / Eze 26
Ezekiel 27 / Eze 27
Ezekiel 28 / Eze 28
Ezekiel 29 / Eze 29
Ezekiel 30 / Eze 30
Ezekiel 31 / Eze 31
Ezekiel 32 / Eze 32
Ezekiel 33 / Eze 33
Ezekiel 34 / Eze 34
Ezekiel 35 / Eze 35
Ezekiel 36 / Eze 36
Ezekiel 37 / Eze 37
Ezekiel 38 / Eze 38
Ezekiel 39 / Eze 39
Ezekiel 40 / Eze 40
Ezekiel 41 / Eze 41
Ezekiel 42 / Eze 42
Ezekiel 43 / Eze 43
Ezekiel 44 / Eze 44
Ezekiel 45 / Eze 45
Ezekiel 46 / Eze 46
Ezekiel 47 / Eze 47
Ezekiel 48 / Eze 48