A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Jeremia 521
Zedekia ne ja-higni piero ariyo gachiel kane obedo ruoth, kendo nobedo e loch kodak Jerusalem kuom higni apar gachiel. Min mare ne nyinge Hamutal nyar Jeremia ma aa Libna.
2
Ne otimo richo e nyim Jehova Nyasaye, mana kaka Jehoyakim notimo.
3
Magi duto notimore ne Jerusalem kod Juda nikech mirimb Jehova Nyasaye, kendo giko to ne oriembogi oko e nyime. Koro Zedekia nongʼanyone ruodh Babulon.
4
Omiyo e higa mar ochiko mar loch Zedekia, e odiechiengʼ mar apar mar dwe mar apar, Nebukadneza ruodh Babulon nodhi gi jolweny mage duto momonjo Jerusalem. Negilworo dala maduongʼno kendo ne gigoyone agengʼa koni gi koni.
5
Dala maduongʼno ne ogone agengʼa nyaka higa mar apar gachiel mar Ruoth Zedekia.
6
E odiechiengʼ mar ochiko e dwe mar angʼwen kech mane ni e dala maduongʼno nomedore makoro ne onge chiemo mane ji nyalo chamo.
7
Bangʼ mano ohinga mar dala maduongʼno nomuki, kendo jolweny duto noringo ka tony gotieno ka gikalo e rangach man e kind ohinga ariyo man but puoth ruoth, kata obedo ni jo-Babulon nolworo dala maduongʼno kamano. Negiringo ka gichomo Araba,
8
to jolwenj Babulon nolawo Ruoth Zedekia kendo ojuke e pewe mag Jeriko. Jolweny mage duto noringo oweye moke,
9
kendo negimake. Ne gitere Ribla ir ruodh Babulon e piny Hamath, kama nongʼadone bura.
10
E Ribla ruodh Babulon nonego yawuot Zedekia koneno; bende nonego jotelo duto mag Juda.
11
Eka nogolo wenge Zedekia oko, notweye gi rateke mag mula kendo notere Babulon, kama ne okete e od twech nyaka chiengʼ mano thoe.
12
E odiechiengʼ mar apar mar dwe mar abich, e higa mar apar gochiko mar loch Nebukadneza ruodh Babulon, Nebuzaradan jatend jolweny marito ruoth, ma en achiel kuom jodong ruodh Babulon, nobiro Jerusalem.
13
Nowangʼo hekalu mar Jehova Nyasaye, kar dak ruoth kod udi duto man Jerusalem. Bende nowangʼo udi duto moger mabeyo.
14
Jolweny duto mag Babulon mane ichiko gi jatend jolweny marito ruoth ne omuko ohinga duto moluoro Jerusalem.
15
Nebuzaradan jatend jolweny notero e twech jomoko kuom joma odhier kod jogo mane odongʼ e dala maduongʼno, kaachiel gi jogo molony e tij lwedo kod joma noringo modhi ir ruodh Babulon mondo otony.
16
To Nebuzaradan noweyo jopinyno moko mane odhier ahinya mondo oti e puothe mag mzabibu kod puothe mamoko.
17
Jo-Babulon nomuko sirni mag mula, rachungi mag taya kod Karaya Maduongʼ mar mula mane ni e hekalu mar Jehova Nyasaye kendo ne gitero mulago duto nyaka Babulon.
18
Bende negikawo agulni, opawo, gir ngʼado otambi mar taya, tewni mikwoyogo remo, bakunde kod gik moko duto molos gi mula mane itiyogo e hekalu.
19
Jatend jolweny marito ruoth nokawo besen, gima iwangʼoe ubani, tewni mag kwoyo remo, agulni, rachung taya, dise kod bakunde mitiyogo e misango miolo piny, ma gin gik moko duto molos gi dhahabu maler kata fedha.
20
Mula mane ogolo e sirni ariyo, gi Karaya Maduongʼ kod rwedhi apar gariyo mag mula e bwoye kod rachungi minyalo tingʼ mane Ruoth Solomon olosone hekalu mar Jehova Nyasaye, ne pek ma ok nyal pim.
21
Siro ka siro borne ne romo fut piero ariyo gochiko kendo alwora mare ne romo fut apar gochiko; sirnigo norokore kendo moro ka moro kore ne romo gi lith lwedo angʼwen.
22
Gima chalo agulu mar mula mane ni e ewi achiel kuom sirni borne kadhi malo ne romo fut aboro kendo nokede gi gik mongʼinore ongʼinore molwore koni gi koni. Siro machielo man-gi gik mongʼinore ongʼinore, ne chal kod mokwongo.
23
Ne nitiere gik mongʼinore ongʼinore piero ochiko gauchiel e bethe sirni, kwan gik mongʼinore ongʼinore duto ne gin mia achiel mane olworo gima otwangʼ mongʼith.
24
Jatend jolweny marito ruoth nomako Seraya jadolo maduongʼ, gi Zefania jadolo maluwe kod ji adek ma jorit dhoot hekalu moterogi e twech.
25
To kuom joma ne odongʼ e dala maduongʼno, nomako jatelo mane ochungʼ ne jolweny, kod ji abiriyo ma jongʼad rieko ne ruoth. Bende nomako jagoro mane tichne en ndiko nying joma onego bed jolweny kod jodonge piero auchiel mane oyudi e dala maduongʼno.
26
Nebuzaradan jatend lweny nomakogi duto mokelogi Ribla ir ruodh Babulon.
27
Ruoth nogolo chik mondo neg-gi Ribla kanyo, e piny jo-Hamath. Omiyo Juda noter e twech mabor gi pinye owuon.
28
Ma e kwan mar joma Nebukadneza notero e twech: e higa mar abiriyo, mane gin jo-Yahudi alufu adek gi piero adek;
29
e hik Nebukadneza mar apar gaboro, ji mia aboro gi piero adek gariyo moa Jerusalem;
30
e hike mar piero ariyo gadek, jo-Yahudi mia abiriyo gi piero angʼwen gabich mane oter e twech gi Nebuzaradan jatend lweny. Giduto ne gin ji alufu angʼwen mia auchiel.
31
E higa mar piero adek gabiriyo mar twech Jehoyakin ruodh Juda, e higa mane Evil-Merodak obedo ruodh Babulon, nogonyo Jehoyakin ruodh Juda kendo oweye thuolo koa e od twech e odiechiengʼ mar piero ariyo gabich mar dwe mar apar gariyo.
32
Nowuoyo kode modembore kendo nomiye kom duongʼ moloyo ruodhi mamoko mane ni kode e twech Babulon.
33
Omiyo Jehoyakin nolonyo lepe mag twech kendo e ndalo ngimane duto ne ochiemo pile pile e mesa ruoth.
34
Odiechiengʼ ka odiechiengʼ ruodh Babulon ne miyo Jehoyakin pok mowinjore kode ndalo duto mag ngimane, nyaka odiechiengʼno mar thone.Jeremia 52:1
Jeremia 52:2
Jeremia 52:3
Jeremia 52:4
Jeremia 52:5
Jeremia 52:6
Jeremia 52:7
Jeremia 52:8
Jeremia 52:9
Jeremia 52:10
Jeremia 52:11
Jeremia 52:12
Jeremia 52:13
Jeremia 52:14
Jeremia 52:15
Jeremia 52:16
Jeremia 52:17
Jeremia 52:18
Jeremia 52:19
Jeremia 52:20
Jeremia 52:21
Jeremia 52:22
Jeremia 52:23
Jeremia 52:24
Jeremia 52:25
Jeremia 52:26
Jeremia 52:27
Jeremia 52:28
Jeremia 52:29
Jeremia 52:30
Jeremia 52:31
Jeremia 52:32
Jeremia 52:33
Jeremia 52:34


Jeremia 1 / Jer 1
Jeremia 2 / Jer 2
Jeremia 3 / Jer 3
Jeremia 4 / Jer 4
Jeremia 5 / Jer 5
Jeremia 6 / Jer 6
Jeremia 7 / Jer 7
Jeremia 8 / Jer 8
Jeremia 9 / Jer 9
Jeremia 10 / Jer 10
Jeremia 11 / Jer 11
Jeremia 12 / Jer 12
Jeremia 13 / Jer 13
Jeremia 14 / Jer 14
Jeremia 15 / Jer 15
Jeremia 16 / Jer 16
Jeremia 17 / Jer 17
Jeremia 18 / Jer 18
Jeremia 19 / Jer 19
Jeremia 20 / Jer 20
Jeremia 21 / Jer 21
Jeremia 22 / Jer 22
Jeremia 23 / Jer 23
Jeremia 24 / Jer 24
Jeremia 25 / Jer 25
Jeremia 26 / Jer 26
Jeremia 27 / Jer 27
Jeremia 28 / Jer 28
Jeremia 29 / Jer 29
Jeremia 30 / Jer 30
Jeremia 31 / Jer 31
Jeremia 32 / Jer 32
Jeremia 33 / Jer 33
Jeremia 34 / Jer 34
Jeremia 35 / Jer 35
Jeremia 36 / Jer 36
Jeremia 37 / Jer 37
Jeremia 38 / Jer 38
Jeremia 39 / Jer 39
Jeremia 40 / Jer 40
Jeremia 41 / Jer 41
Jeremia 42 / Jer 42
Jeremia 43 / Jer 43
Jeremia 44 / Jer 44
Jeremia 45 / Jer 45
Jeremia 46 / Jer 46
Jeremia 47 / Jer 47
Jeremia 48 / Jer 48
Jeremia 49 / Jer 49
Jeremia 50 / Jer 50
Jeremia 51 / Jer 51
Jeremia 52 / Jer 52