A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Isaya 561
Ma e gima Jehova Nyasaye wacho: “Ngʼaduru bura makare kendo utim gima kare, nikech warruokna osekayo machiegni kendo timna makare chiegni fwenyore.
2
Ogwedh ngʼat matimo ma, mangʼado bura makare kendo ngʼatno marito chiengʼ Sabato ka ok odwanye, kendo ok oyie lwete mulo gik mogak.”
3
Kik ngʼat ma japiny moro moseyie kuom Jehova Nyasaye wachi ni, “Jehova Nyasaye biro kweda e kind ogandane adier.” Kendo ngʼato angʼata mabwoch kik wachi ni, “An mana ka yien motwo.”
4
Nimar ma e gima Jehova Nyasaye wacho: “Joma bwoch, morito Sabato mara, mayiero timo gima miya mor, kendo morito singruokna,
5
ei hekalu mara, anami nying-gi bedo rapar moloyo bedo gi yawuowi kod nyiri; bende anamigi nying ma ok norum nyaka chiengʼ.
6
Kendo jopinje mamoko mane oseyie kuom Jehova Nyasaye katiyone kohero nyinge, kendo kalame, jogo duto marito chiengʼ Sabato ma ok odwanye kendo morito singruokna,
7
gin duto anakelgi e goda maler mi anamigi mor e oda mar lamo. Chiwo mag-gi mag misengini miwangʼo pep kod misengini mamoko nayiego e kendona mar misango; kendo oda noluongi ni od lamo mar ogendini duto.”
8
Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto ma en Jal ma choko jo-Israel duto, mane oter e twech wacho niya, “Pod abiro choko jomoko makel irgi, kaweyo mago mosechoki.”
9
Biuru un le manie thim, biuru mondo utiek gik moko un le mag bungu duto!
10
Jorito mag Israel muofni, giduto gionge rieko; gichalo mana gi guogi mamuol, ma ok nyal giyo; kendo riere piny mi lek, nikech gihero nindo.
11
Gin guogi ma dhogi mit kendo ok giyiengʼ. Gin jokwath maonge winjo; giduto gibaro ka giluwo yoregi giwegi, kendo moro ka moro dwaro gima kelone ohala ne en owuon.
12
Giwacho e kindgi giwegi ni, “Biuru mondo wakaw divai! Wamadhuru kongʼo mi wamer! Kendo kiny nochal mana gi kawuono, to bende onyalo bedo maber moloyo.”Isaya 56:1
Isaya 56:2
Isaya 56:3
Isaya 56:4
Isaya 56:5
Isaya 56:6
Isaya 56:7
Isaya 56:8
Isaya 56:9
Isaya 56:10
Isaya 56:11
Isaya 56:12


Isaya 1 / Isa 1
Isaya 2 / Isa 2
Isaya 3 / Isa 3
Isaya 4 / Isa 4
Isaya 5 / Isa 5
Isaya 6 / Isa 6
Isaya 7 / Isa 7
Isaya 8 / Isa 8
Isaya 9 / Isa 9
Isaya 10 / Isa 10
Isaya 11 / Isa 11
Isaya 12 / Isa 12
Isaya 13 / Isa 13
Isaya 14 / Isa 14
Isaya 15 / Isa 15
Isaya 16 / Isa 16
Isaya 17 / Isa 17
Isaya 18 / Isa 18
Isaya 19 / Isa 19
Isaya 20 / Isa 20
Isaya 21 / Isa 21
Isaya 22 / Isa 22
Isaya 23 / Isa 23
Isaya 24 / Isa 24
Isaya 25 / Isa 25
Isaya 26 / Isa 26
Isaya 27 / Isa 27
Isaya 28 / Isa 28
Isaya 29 / Isa 29
Isaya 30 / Isa 30
Isaya 31 / Isa 31
Isaya 32 / Isa 32
Isaya 33 / Isa 33
Isaya 34 / Isa 34
Isaya 35 / Isa 35
Isaya 36 / Isa 36
Isaya 37 / Isa 37
Isaya 38 / Isa 38
Isaya 39 / Isa 39
Isaya 40 / Isa 40
Isaya 41 / Isa 41
Isaya 42 / Isa 42
Isaya 43 / Isa 43
Isaya 44 / Isa 44
Isaya 45 / Isa 45
Isaya 46 / Isa 46
Isaya 47 / Isa 47
Isaya 48 / Isa 48
Isaya 49 / Isa 49
Isaya 50 / Isa 50
Isaya 51 / Isa 51
Isaya 52 / Isa 52
Isaya 53 / Isa 53
Isaya 54 / Isa 54
Isaya 55 / Isa 55
Isaya 56 / Isa 56
Isaya 57 / Isa 57
Isaya 58 / Isa 58
Isaya 59 / Isa 59
Isaya 60 / Isa 60
Isaya 61 / Isa 61
Isaya 62 / Isa 62
Isaya 63 / Isa 63
Isaya 64 / Isa 64
Isaya 65 / Isa 65
Isaya 66 / Isa 66