Instagram
English
A A A A A
Luo Bible 2020
Isaya 52
1
Aa malo, Aa malo, yaye Sayun, jiw badi motegno! Rwak lepi mabeyo, yaye Jerusalem dala maduongʼ maler. Nimar joma ok oter nyangu kendo mogak, ok nochak odonji e Jerusalem kendo.
2
Tengʼ buru momaki oko; aa malo kendo ibed piny e kom duongʼ, yaye Jerusalem. Gony nyoroche motwe ngʼuti, yaye in Nyar Sayun manie twech.
3
Nimar ma e gima Jehova Nyasaye wacho: “Nongʼiewi maonge chudo moro, omiyo ibiro wari ma ok ochulie pesa.”
4
Ma e gima Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto wacho: “Mokwongo joga nodhi Misri mondo odagie, bangʼe jo-Asuria nosandogi.
5
“To koro en angʼo manenoni? “Joga okaw nono maonge gima ochul kendo joma tiyogi koro goyonegi siboi,” Jehova Nyasaye owacho. “Kendo kinde duto giyanyo nyinga.
6
Kuom mano joga biro ngʼeyo nyinga; kendo odiechiengno giningʼe maber ni an, ema ne asewacho wechegi chon. Adier, en An.”
7
Mano kaka en gima ber neno tiend joote maringo ewi gode kakelo wach maber, mar kwe, mar resruok, kod mar warruok kagiwachone Sayun niya, “Nyasachu olocho!”
8
Winjuru! Jorito mau mondo okog matek; giduto gikok nikech gimor. Ka Jehova Nyasaye noduog Sayun, to ginine lochne ayanga.
9
Weruru matek gimor un duto, un kuonde mokethore mag Jerusalem, nimar Jehova Nyasaye osehoyo chuny joge, osereso Jerusalem.
10
Jehova Nyasaye biro rieyo bade maler ka ogendini duto neno, kendo tungʼ piny ka piny none warruok mar Nyasachwa.
11
Wuoguru, wuoguru, auru kanyo! Kik umul gima ochido! Wuoguru kuome mondo ubed maler, un mutingʼo gik ler mar Jehova Nyasaye.
12
To ok unuwuogi kurikni kata ka uringo; nimar Jehova Nyasaye notel nyimu, ee Nyasach Israel bende nodongʼnu chien.
13
Ne, jatichna biro tiyo gi rieko; enotingʼe malo moloyo kimiye duongʼ mangʼongo.
14
Mana kaka ji mangʼeny nobwok konene, kite ne olokore makoro ne ok ochal ka dhano, kendo kite nokethore mopogore gi kit dhano,
15
omiyo ogendini mangʼeny nobwogi kendo ruodhi nolingʼ thi nikech en. Nimar gik mane ok owachnegi, gibiro neno, kendo gik mapok giwinjo, nodonjnegi.
Isaya 52:1
Isaya 52:2
Isaya 52:3
Isaya 52:4
Isaya 52:5
Isaya 52:6
Isaya 52:7
Isaya 52:8
Isaya 52:9
Isaya 52:10
Isaya 52:11
Isaya 52:12
Isaya 52:13
Isaya 52:14
Isaya 52:15
Isaya 1 / Isa 1
Isaya 2 / Isa 2
Isaya 3 / Isa 3
Isaya 4 / Isa 4
Isaya 5 / Isa 5
Isaya 6 / Isa 6
Isaya 7 / Isa 7
Isaya 8 / Isa 8
Isaya 9 / Isa 9
Isaya 10 / Isa 10
Isaya 11 / Isa 11
Isaya 12 / Isa 12
Isaya 13 / Isa 13
Isaya 14 / Isa 14
Isaya 15 / Isa 15
Isaya 16 / Isa 16
Isaya 17 / Isa 17
Isaya 18 / Isa 18
Isaya 19 / Isa 19
Isaya 20 / Isa 20
Isaya 21 / Isa 21
Isaya 22 / Isa 22
Isaya 23 / Isa 23
Isaya 24 / Isa 24
Isaya 25 / Isa 25
Isaya 26 / Isa 26
Isaya 27 / Isa 27
Isaya 28 / Isa 28
Isaya 29 / Isa 29
Isaya 30 / Isa 30
Isaya 31 / Isa 31
Isaya 32 / Isa 32
Isaya 33 / Isa 33
Isaya 34 / Isa 34
Isaya 35 / Isa 35
Isaya 36 / Isa 36
Isaya 37 / Isa 37
Isaya 38 / Isa 38
Isaya 39 / Isa 39
Isaya 40 / Isa 40
Isaya 41 / Isa 41
Isaya 42 / Isa 42
Isaya 43 / Isa 43
Isaya 44 / Isa 44
Isaya 45 / Isa 45
Isaya 46 / Isa 46
Isaya 47 / Isa 47
Isaya 48 / Isa 48
Isaya 49 / Isa 49
Isaya 50 / Isa 50
Isaya 51 / Isa 51
Isaya 52 / Isa 52
Isaya 53 / Isa 53
Isaya 54 / Isa 54
Isaya 55 / Isa 55
Isaya 56 / Isa 56
Isaya 57 / Isa 57
Isaya 58 / Isa 58
Isaya 59 / Isa 59
Isaya 60 / Isa 60
Isaya 61 / Isa 61
Isaya 62 / Isa 62
Isaya 63 / Isa 63
Isaya 64 / Isa 64
Isaya 65 / Isa 65
Isaya 66 / Isa 66