A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Isaya 491
Winjauru un joma odak e dho nembe, winjuru un pinje man mabor: Kane pok onywola Jehova Nyasaye ne oluonga koa e nywolna ne oluongo nyinga.
2
Ne omiyo lewa obedo ka ligangla mabith, e bwo tipo mar lwete ne opanda; ne omiyo abedo ka asere moywe maler kendo ne opanda e olalone.
3
Ne owachona niya, “In e jatichna, Israel, kuomi ema abiro nyisoe duongʼ mara.”
4
To ne awacho ni, “Asetiyo matek kayiem nono; aseketho tekra kayiem nono. Kata kamano pokna ni e lwet Jehova Nyasaye kendo michna Nyasacha ema nigo.”
5
To koro Jehova Nyasaye wacho kama; jal mane ochweya e ich mondo abed jatichne, mondo adwok joka Jakobo kuome kendo achok jo-Israel ire, nimar aseyudo duongʼ e wangʼ Jehova Nyasaye, kendo Nyasacha ema osebedo tekrena.
6
Owacho ni: “En gima tin ahinya mondo ibed jatichna kata mondo iduog dhood joka Jakobo, kendo mondo iduog jo-Israel manok mane odongʼ. Abiro miyo ibed ler mar ogendini, mondo iter wach warruokna e tunge piny duto.”
7
Ma e gima Jehova Nyasaye, ma Jares ji kendo Ngʼat Maler mar Israel wacho, ne ngʼat mane ogendini ochayo kendo ma en misumba jotend piny: “Ruodhi nochungʼni malo koneni, kendo jotelo koneno ma to nopodhni auma, nikech Jehova Nyasaye, jal ma ja-adiera ma en Ngʼat Maler mar Israel ema oseyieri.”
8
Ma e gima Jehova Nyasaye wacho, “E ndalona mag kech abiro dwoko kwayoni, chutho ne akonyi e odiechiengʼ mar warruok; abiro riti mi ami ibed ngʼama kelo winjruok e kinda gi ji mondo ires piny, mi ipog ji kuonde ma yande odongʼ gunda,
9
kendo iwachne joma ni e twech ni, ‘Wuoguru oko,’ to joma ni e mudho ni, ‘Beduru thuolo!’ “Gibiro chiemo e bath yo kendo giniyud kuonde kwath e gode matindo.
10
Kech ok nokagi kata riyo ok nologi, bende liet mar kama otimo ongoro, kata chiengʼ marieny makech ok nomigi olo. Jal ma chunye opongʼ gi kech, ema notelnigi mi tergi kuonde sokni mag pi.
11
Abiro loko godena duto yore kendo anabug yorena madongo duto maber.
12
To ne, ginibi ka gia mabor; moko kawuok yo nyandwat, moko kawuok yo yimbo, moko to nowuogi e gwenge mag Aswan.”
13
Go koko nikech mor, yaye polo, bed gi ilo, yaye piny, weruru matek, un gode! Nimar Jehova Nyasaye kweyo chuny joge kendo obiro bedo gi kech ne joge machandore.
14
To Sayun nowacho niya, “Jehova Nyasaye osejwangʼa; kendo Ruoth Nyasaye wiye osewil koda.”
15
“To bende dhako wiye diwil gi nyathi modhodho mi ok obedo gi kech e kothe mane onywolo. Kata ka dipo ni wiye nyalo wil, An to wiya ok nowil kodi.
16
Ne, asendiko nyingi ei lweta kendo isiko ka ineno anena e wangʼa.
17
Yawuoti noreti kaduogo iri kendo jogo manoyako gigi noringi kaduogo iri.
18
Tingʼ wangʼi malo kendo ingʼi koni gi koni: mondo ine kaka yawuoti chokore kaduogo iri.” Jehova Nyasaye wacho niya, “Akwongʼora gi nyinga awuon ni nyithindi nochal gi thiwni madhako rwako kata ka law maber ma miaha rwako.
19
“Kata obedo ni osetieki midongʼ gunda kendo pinyi odongʼ nono, to koro ibiro yudo ni pinyi odoko matin ma ok oromo jogi dakie, kendo jogo mane otieki biro bedo kodi mabor.
20
Nyithindo mane inywolo ka in e chandruok nowachni kiwinjo ni, Kaeni tin-nwa; dwarnwa kama lach mondo wadagie.
21
Eka inipenjri e chunyi ni, ‘En ngʼa mane onywolona jogi? Ne an gi kuyo kendo ne an migumba, ne otera e twech kendo ojwangʼa. En ngʼa manopidhogi? Ne adongʼ kenda, to jogi to oa kure?’ ”
22
Ma e gima Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto wacho: “Winji, abiro luongo Ogendini, abiro chungo bandecha ne oganda kaka ranyisi, gibiro kelo yawuoti ka gitingʼogi e badgi kendo ginikel nyigi ka gitingʼogi e gokgi.
23
Ruodhi ema nobed kaka wuoneu kendo mond ruodhi ema nobed kaka mineu ma ritou. Ginikulre auma e nyimu ka wengegi ngʼiyo piny; kendo gininangʼ buru manie tiendu. Eka unungʼe ni An e Jehova Nyasaye kendo joma oketo genogi kuoma ok noyud wichkuot.”
24
Bende dima jolweny maroteke gik ma giseyako, koso dires joma otwe e lwet ngʼama kwiny?
25
To ma e gima Jehova Nyasaye wachoni: “Ee, joma otwe inyalo gol e lwet jolweny maroteke, kendo ngʼama omaki inyalo gamo e lwet joma kwiny; anaked gi jogo makedo kodu, kendo anares nyithindu.
26
Abiro miyo joma sandou nocham ringregi giwegi mi anami gimer gi rembgi ka joma omadho kongʼo. Eka koth dhano duto manie piny nongʼe ni an Jehova Nyasaye e Jawarni, Jaresni kendo Nyasaye Maratego mar Jakobo.”Isaya 49:1
Isaya 49:2
Isaya 49:3
Isaya 49:4
Isaya 49:5
Isaya 49:6
Isaya 49:7
Isaya 49:8
Isaya 49:9
Isaya 49:10
Isaya 49:11
Isaya 49:12
Isaya 49:13
Isaya 49:14
Isaya 49:15
Isaya 49:16
Isaya 49:17
Isaya 49:18
Isaya 49:19
Isaya 49:20
Isaya 49:21
Isaya 49:22
Isaya 49:23
Isaya 49:24
Isaya 49:25
Isaya 49:26


Isaya 1 / Isa 1
Isaya 2 / Isa 2
Isaya 3 / Isa 3
Isaya 4 / Isa 4
Isaya 5 / Isa 5
Isaya 6 / Isa 6
Isaya 7 / Isa 7
Isaya 8 / Isa 8
Isaya 9 / Isa 9
Isaya 10 / Isa 10
Isaya 11 / Isa 11
Isaya 12 / Isa 12
Isaya 13 / Isa 13
Isaya 14 / Isa 14
Isaya 15 / Isa 15
Isaya 16 / Isa 16
Isaya 17 / Isa 17
Isaya 18 / Isa 18
Isaya 19 / Isa 19
Isaya 20 / Isa 20
Isaya 21 / Isa 21
Isaya 22 / Isa 22
Isaya 23 / Isa 23
Isaya 24 / Isa 24
Isaya 25 / Isa 25
Isaya 26 / Isa 26
Isaya 27 / Isa 27
Isaya 28 / Isa 28
Isaya 29 / Isa 29
Isaya 30 / Isa 30
Isaya 31 / Isa 31
Isaya 32 / Isa 32
Isaya 33 / Isa 33
Isaya 34 / Isa 34
Isaya 35 / Isa 35
Isaya 36 / Isa 36
Isaya 37 / Isa 37
Isaya 38 / Isa 38
Isaya 39 / Isa 39
Isaya 40 / Isa 40
Isaya 41 / Isa 41
Isaya 42 / Isa 42
Isaya 43 / Isa 43
Isaya 44 / Isa 44
Isaya 45 / Isa 45
Isaya 46 / Isa 46
Isaya 47 / Isa 47
Isaya 48 / Isa 48
Isaya 49 / Isa 49
Isaya 50 / Isa 50
Isaya 51 / Isa 51
Isaya 52 / Isa 52
Isaya 53 / Isa 53
Isaya 54 / Isa 54
Isaya 55 / Isa 55
Isaya 56 / Isa 56
Isaya 57 / Isa 57
Isaya 58 / Isa 58
Isaya 59 / Isa 59
Isaya 60 / Isa 60
Isaya 61 / Isa 61
Isaya 62 / Isa 62
Isaya 63 / Isa 63
Isaya 64 / Isa 64
Isaya 65 / Isa 65
Isaya 66 / Isa 66