A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Isaya 481
“Winjuru ma, yaye un joka Jakobo, miluongo ni jo-Israel kendo ma koth Juda, un ma ukwongʼoru gi nying Jehova Nyasaye kendo un muluongo nying Nyasach Israel, to ok e yo madiera kata makare;
2
un muluongoru ni weg dala maduongʼ maler kendo moketo genogi kuom Nyasach Israel, Jehova Nyasaye Maratego, e nyinge:
3
Ne akoro chon gik makoro osetimoregi, dhoga nohulogi mi namiyo gingʼere; bangʼe ne akelogi piyo magitimore.
4
Nimar nangʼeyo wich tekou; ka leche mag ngʼutu ochungʼ, kendo pat wengeu tek ka nyinyo.
5
Kuom mano, ne anyisou magi duto chon, kapok negitimore, to ne asewachonugi, mondo omi kik uwach niya, ‘Nyisechena manono ema otimo magi; kido mopa mara kod nyasacha mar mula ema oselerona ma?’
6
Isewinjo wechegi, rang-gi ane duto. Donge ibiro yie kodgi? “Kochakore sani abiro nyisi gik manyien, gik mopondo mapok ingʼeyo.
7
Gin gik mochwe sani, kendo mapok obudho; bende gin gik mapok iwinjo nyaka chil kawuono. Omiyo ok inyal wacho ni, ‘Ee, ne angʼeyogi.’
8
Chutho ok osewinjo kata mana ngʼeyo, nimar nyaka aa chon itu ne pok oyaw. To bende angʼeyo ni un gi mwandu kendo un oganda ma jopiem nyaka aa nywolu.
9
Agengʼo mirimba nikech nyinga awuon; kendo ahora mondo arit pakna, mondo omi kik atieku.
10
Asepwodhou, to ok kaka ipwodho fedha, kendo asetemou gi masira mager ka mach.
11
Asetimo kamano kuom rito nyinga, mana kuom rito nyinga awuon, emomiyo asetimo ma. Ere kaka dayie mondo nyinga oyany? Ok ayie mondo duongʼ ma imiya, omi ngʼato machielo.”
12
“Winjauru, yaye joka Jakobo in Israel ma aseluongo: An e en; an ema okwongo kendo an ema ogik.
13
Lweta owuon ema ne oketo mise mar piny kendo lweta ma korachwich ema ne oyaro polo, ka aluongogi to giwuok kadiemo wangʼ.
14
“Chokreuru un duto mondo uwinji: Ere kata achiel kuom nyiseche manono mosehulo gima biro timore? Oganda ma osiep Jehova Nyasaye ema nokel kum mare kuom Babulon; mirimbe nobed kuom jo-Babulon.
15
An, kendo en An adier, ema asewacho kamano; ee, an ema aseluonge. Abiro kele, kendo enobed gi loch kuom gik mochano timo.
16
“Sud machiegni koda mondo iwinj wachni: “Pok apandonu gimoro nyaka ne achak wuoyo kodu; kendo e kinde mane magi timore, ne antie.” To koro Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto oseora, gi Roho mare.
17
Ma e gima Jehova Nyasaye, ma Jaresni, Ngʼat Maler mar Israel wacho: “An e Jehova Nyasaye, ma Nyasachi, mapuonji gima owinjore kodi kendo manyisi yo monego iluw.
18
Ka dine bed ni irito chikena, kwe mari domol mana ka aora, kendo timni makare digingre mana ka apaka mar nam.
19
Nyikwayi dine obedo mana ka kwoyo, to nyithindi dobedo mangʼeny mokalo akwana; nying-gi ok nongʼad oko kendo ok noruch e wangʼa.”
20
Wuoguru Babulon, ringuru ua ir jo-Babulon! Landuru wachni kendo unyis ji duto ka ugoyo koko gimor. Landuru wachni e tungʼ piny niya, “Jehova Nyasaye osereso jotichne ma joka Jakobo.”
21
Kane otelonegi e thim, to riyo ne ok oloyogi; ee, nomiyo pi owuoknegi e lwanda ka bubni kane obaro lwanda.
22
Jehova Nyasaye owacho niya, “Jaricho to onge gi kwe.”Isaya 48:1
Isaya 48:2
Isaya 48:3
Isaya 48:4
Isaya 48:5
Isaya 48:6
Isaya 48:7
Isaya 48:8
Isaya 48:9
Isaya 48:10
Isaya 48:11
Isaya 48:12
Isaya 48:13
Isaya 48:14
Isaya 48:15
Isaya 48:16
Isaya 48:17
Isaya 48:18
Isaya 48:19
Isaya 48:20
Isaya 48:21
Isaya 48:22


Isaya 1 / Isa 1
Isaya 2 / Isa 2
Isaya 3 / Isa 3
Isaya 4 / Isa 4
Isaya 5 / Isa 5
Isaya 6 / Isa 6
Isaya 7 / Isa 7
Isaya 8 / Isa 8
Isaya 9 / Isa 9
Isaya 10 / Isa 10
Isaya 11 / Isa 11
Isaya 12 / Isa 12
Isaya 13 / Isa 13
Isaya 14 / Isa 14
Isaya 15 / Isa 15
Isaya 16 / Isa 16
Isaya 17 / Isa 17
Isaya 18 / Isa 18
Isaya 19 / Isa 19
Isaya 20 / Isa 20
Isaya 21 / Isa 21
Isaya 22 / Isa 22
Isaya 23 / Isa 23
Isaya 24 / Isa 24
Isaya 25 / Isa 25
Isaya 26 / Isa 26
Isaya 27 / Isa 27
Isaya 28 / Isa 28
Isaya 29 / Isa 29
Isaya 30 / Isa 30
Isaya 31 / Isa 31
Isaya 32 / Isa 32
Isaya 33 / Isa 33
Isaya 34 / Isa 34
Isaya 35 / Isa 35
Isaya 36 / Isa 36
Isaya 37 / Isa 37
Isaya 38 / Isa 38
Isaya 39 / Isa 39
Isaya 40 / Isa 40
Isaya 41 / Isa 41
Isaya 42 / Isa 42
Isaya 43 / Isa 43
Isaya 44 / Isa 44
Isaya 45 / Isa 45
Isaya 46 / Isa 46
Isaya 47 / Isa 47
Isaya 48 / Isa 48
Isaya 49 / Isa 49
Isaya 50 / Isa 50
Isaya 51 / Isa 51
Isaya 52 / Isa 52
Isaya 53 / Isa 53
Isaya 54 / Isa 54
Isaya 55 / Isa 55
Isaya 56 / Isa 56
Isaya 57 / Isa 57
Isaya 58 / Isa 58
Isaya 59 / Isa 59
Isaya 60 / Isa 60
Isaya 61 / Isa 61
Isaya 62 / Isa 62
Isaya 63 / Isa 63
Isaya 64 / Isa 64
Isaya 65 / Isa 65
Isaya 66 / Isa 66