A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Isaya 311
Mano kaka unune malit, jogo madhi dwaro kony Misri, moketo genogi kuom farese, kendo moketo genogi kuom geche mag lweny mangʼeny magiywayo, kendo kuom teko maduongʼ ma joidh faresegi nigo, to ok uketo genou kuom Jal Maler mar Israel, kata dwaro kony kuom Jehova Nyasaye.
2
Kata kamano en bende en gi rieko kendo onyalo kelo chandruok; bende ok olok pache e gima osewacho. Obiro kumo joma timbegi mono, kaachiel gi joricho makonyogi.
3
To jo-Misri gin mana dhano ma ok Nyasaye; bende faresegi gin mana ringʼo ma ok roho. Ka Jehova Nyasaye norie bade mar kum, jogo machiwo kony nochwanyre, kendo jogo mikonyo nopodh piny; giduto ginilal nono.
4
Ma e gima Jehova Nyasaye wachona: Mana kaka sibuor ngʼur konyono chiayo mosemako piny, kendo kata obedo ni jokwath duto oyworo ka goyo koko, to ok odew bende ok oluor, e kaka Jehova Nyasaye Maratego, biro biro mondo oked ewi got Sayun.
5
Mana kaka winy mafuyo malo, e kaka Jehova Nyasaye Maratego nochiel Jerusalem; nogengʼe kendo norese, noume kendo nokonye.
6
Dwoguru ire, yaye un jo-Israel mosengʼanyo mabor kode.
7
Nimar e odiechiengno ngʼato ka ngʼato kuomu nowiti nyiseche mag fedha kod dhahabu, ma lwetu motimo richo oseloso.
8
Jehova Nyasaye wacho niya, “Jo-Asuria ibiro tieki gi ligangla ma ok oa e lwet dhano; nimar ligangla ma ok oa e lwedo biro tiekogi. Giniring lweny nikech ligangla, mi yawuotgi ma jolweny nolokgi wasumbini maketgi e tij achuna.
9
Kuondegi mochiel motegno nopodhi mi gidhier nono, kendo jotendgi mag lweny, kibaji nogo ma ok ginyal ringo,” Jehova Nyasaye wacho, en ma maye liel koa Sayun, kendo maye mangʼangʼni ni Jerusalem.Isaya 31:1
Isaya 31:2
Isaya 31:3
Isaya 31:4
Isaya 31:5
Isaya 31:6
Isaya 31:7
Isaya 31:8
Isaya 31:9


Isaya 1 / Isa 1
Isaya 2 / Isa 2
Isaya 3 / Isa 3
Isaya 4 / Isa 4
Isaya 5 / Isa 5
Isaya 6 / Isa 6
Isaya 7 / Isa 7
Isaya 8 / Isa 8
Isaya 9 / Isa 9
Isaya 10 / Isa 10
Isaya 11 / Isa 11
Isaya 12 / Isa 12
Isaya 13 / Isa 13
Isaya 14 / Isa 14
Isaya 15 / Isa 15
Isaya 16 / Isa 16
Isaya 17 / Isa 17
Isaya 18 / Isa 18
Isaya 19 / Isa 19
Isaya 20 / Isa 20
Isaya 21 / Isa 21
Isaya 22 / Isa 22
Isaya 23 / Isa 23
Isaya 24 / Isa 24
Isaya 25 / Isa 25
Isaya 26 / Isa 26
Isaya 27 / Isa 27
Isaya 28 / Isa 28
Isaya 29 / Isa 29
Isaya 30 / Isa 30
Isaya 31 / Isa 31
Isaya 32 / Isa 32
Isaya 33 / Isa 33
Isaya 34 / Isa 34
Isaya 35 / Isa 35
Isaya 36 / Isa 36
Isaya 37 / Isa 37
Isaya 38 / Isa 38
Isaya 39 / Isa 39
Isaya 40 / Isa 40
Isaya 41 / Isa 41
Isaya 42 / Isa 42
Isaya 43 / Isa 43
Isaya 44 / Isa 44
Isaya 45 / Isa 45
Isaya 46 / Isa 46
Isaya 47 / Isa 47
Isaya 48 / Isa 48
Isaya 49 / Isa 49
Isaya 50 / Isa 50
Isaya 51 / Isa 51
Isaya 52 / Isa 52
Isaya 53 / Isa 53
Isaya 54 / Isa 54
Isaya 55 / Isa 55
Isaya 56 / Isa 56
Isaya 57 / Isa 57
Isaya 58 / Isa 58
Isaya 59 / Isa 59
Isaya 60 / Isa 60
Isaya 61 / Isa 61
Isaya 62 / Isa 62
Isaya 63 / Isa 63
Isaya 64 / Isa 64
Isaya 65 / Isa 65
Isaya 66 / Isa 66