A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Isaya 291
Ariel, Ariel, inine malit, in dala maduongʼ mane Daudi odakie! Meduru dhi nyime ka utimo sewni higa ka higa.
2
To kata kamano abiro monjo Ariel mi enobedi gi ywagruok kod kuyo, kendo enochalna mana ka kendo mar misango.
3
Abiro lwori koni gi koni, mi anagoni agengʼa kendo namonji gi tekona.
4
Nadwoki piny miwuo mana koa ei lowo; kendo wecheni nowuog mana koa ei buru. Dwondi nochal mana ka dwond jachien moa ei lowo; kendo koa ei lowo dwondi nowinji.
5
To jowasiki mangʼeny nochal gi buru mayom, kendo oganda mager nochal gi mihudhwe ma yamo tero. Apoya nono, ka diemo wangʼ,
6
Jehova Nyasaye Maratego nobi gi mor polo gi yiengni mar piny kod koko maduongʼ, gi ahiti kod kalausi kendo gi mach mager.
7
Eka ogendini mag pinje duto makedo gi Ariel, mamonjo kuondege motegno kendo lwore, biro chalo mana ka lek kata ka fweny mar otieno,
8
mana ka ngʼama kech kayo to leko ni chiemo, to ka ochiewo to oyudo mana ka kech pod kaye, kendo mana kaka ngʼat ma riyo oloyo leko ni modho pi, to ka ochiewo to opodho mana piny ka riyo oloye. E kaka nobedi kuom ogendini mag pinje duto makedo gi Got Sayun.
9
Bed mobuok kendo kiwuoro, dinuru wengeu kendo kik unen, meruru amera to ok gi divai, kendo themburu athemba to ok gi kongʼo.
10
Jehova Nyasaye osekelo nindo matut kuomu, oseumo wengeu (un jonabi); kendo oseumo wiyeu (un jokor wach).
11
Un to fwenyruokni duto nochalnu mana ka gima nono, mana ka kitabu modin gi duogo. To ka imiyo ngʼato manyalo somo, miwachone niya, “Yie isom kitabuni,” to obiro dwoko niya, “Ok anyal some nikech odine gi duogo.”
12
Kata ka imiyo ngʼat makia somo miwachone niya, “Yie isomna kitabuni,” to obiro dwoko niya, “Ok angʼeyo somo.”
13
Ruoth Nyasaye wacho niya: Jogi sudo ira mana gi weche manie dhogi kendo gipaka mana gi dhogi kende, to chunygi bor koda. Yo ma gilamago gin mana chike mipuonjo gi dhano.
14
Kuom mano anachak abwog chuny jogi gi masira bangʼ masira, mi rieko mar jorieko nolal kendo ngʼeyo mar joma ongʼeyo norum.
15
Ginine malit jogo maparo timo gimoro amora mondo gipandgo timbegi ne Jehova Nyasaye, ma gin joma timo timbegi e mudho ka giparo niya, “Ere ngʼama nenowa? En ngʼa mabiro ngʼeyo?”
16
Iloko gik moko ataro, mana ka gima jachwech bende chal gi lowo mochweyo! Bende gima ochwe nyalo wachone jachwechne niya, “Ne ok ichweya?” Koso agulu bende nyalo wachone jachwechne niya, “Onge gima ingʼeyo?”
17
Kuom ndalo matin kende, donge Lebanon nolok mana ka puodho momewo kendo puodho momewo nochal mana gi bungu?
18
E kindeno joma itgi odino nowinj weche manie kitabu, mi joma osebedo kokuyo, kendo manie mudho mandiwa wengegi nonen.
19
Joma obolore nochak obed gi mor kuom Jehova Nyasaye; kendo joma ochando, bende nobed gi mor kuom Jal Maler mar Israel.
20
Joma timbegi mono nolal nono, jo-jar ji bende nolal nono, kendo jogo duto ma timbegi mono notieki;
21
gin jogo machiwo neno mar miriambo mondo omi ngʼato onere ni jaketho, kendo mawuondo jangʼad bura mi omi ngʼat maonge ketho tamie adierane.
22
Kuom mano ma e wach ma Jehova Nyasaye, mane oreso Ibrahim wachone od Jakobo ni, Jakobo ok none wichkuot kendo; bende ok ginichak ginenre mokuyo.
23
Ka gineno nyithindgi ma tich lweta e kindgi, to gibiro rito nyinga obed maler, kendo gibiro yie kuom ler mar Jal Maler mar Jakobo, kendo gichungʼ e nyim Nyasach Israel gi luor maduongʼ.
24
Joma parogi bayo noyud rieko; kendo joma kwedo wach bende nopuonji.Isaya 29:1
Isaya 29:2
Isaya 29:3
Isaya 29:4
Isaya 29:5
Isaya 29:6
Isaya 29:7
Isaya 29:8
Isaya 29:9
Isaya 29:10
Isaya 29:11
Isaya 29:12
Isaya 29:13
Isaya 29:14
Isaya 29:15
Isaya 29:16
Isaya 29:17
Isaya 29:18
Isaya 29:19
Isaya 29:20
Isaya 29:21
Isaya 29:22
Isaya 29:23
Isaya 29:24


Isaya 1 / Isa 1
Isaya 2 / Isa 2
Isaya 3 / Isa 3
Isaya 4 / Isa 4
Isaya 5 / Isa 5
Isaya 6 / Isa 6
Isaya 7 / Isa 7
Isaya 8 / Isa 8
Isaya 9 / Isa 9
Isaya 10 / Isa 10
Isaya 11 / Isa 11
Isaya 12 / Isa 12
Isaya 13 / Isa 13
Isaya 14 / Isa 14
Isaya 15 / Isa 15
Isaya 16 / Isa 16
Isaya 17 / Isa 17
Isaya 18 / Isa 18
Isaya 19 / Isa 19
Isaya 20 / Isa 20
Isaya 21 / Isa 21
Isaya 22 / Isa 22
Isaya 23 / Isa 23
Isaya 24 / Isa 24
Isaya 25 / Isa 25
Isaya 26 / Isa 26
Isaya 27 / Isa 27
Isaya 28 / Isa 28
Isaya 29 / Isa 29
Isaya 30 / Isa 30
Isaya 31 / Isa 31
Isaya 32 / Isa 32
Isaya 33 / Isa 33
Isaya 34 / Isa 34
Isaya 35 / Isa 35
Isaya 36 / Isa 36
Isaya 37 / Isa 37
Isaya 38 / Isa 38
Isaya 39 / Isa 39
Isaya 40 / Isa 40
Isaya 41 / Isa 41
Isaya 42 / Isa 42
Isaya 43 / Isa 43
Isaya 44 / Isa 44
Isaya 45 / Isa 45
Isaya 46 / Isa 46
Isaya 47 / Isa 47
Isaya 48 / Isa 48
Isaya 49 / Isa 49
Isaya 50 / Isa 50
Isaya 51 / Isa 51
Isaya 52 / Isa 52
Isaya 53 / Isa 53
Isaya 54 / Isa 54
Isaya 55 / Isa 55
Isaya 56 / Isa 56
Isaya 57 / Isa 57
Isaya 58 / Isa 58
Isaya 59 / Isa 59
Isaya 60 / Isa 60
Isaya 61 / Isa 61
Isaya 62 / Isa 62
Isaya 63 / Isa 63
Isaya 64 / Isa 64
Isaya 65 / Isa 65
Isaya 66 / Isa 66