A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Eklesiastes 81
En ngʼa machalo gi ngʼama nigi rieko matut? En ngʼa mongʼeyo wacho tiend gik moko? Rieko miyo ngʼato bedo mamor kendo otieko ich wangʼ ma en-go.
2
Luor chik ruoth, awacho kamano, nikech ni kwongʼori e nyim Jehova Nyasaye.
3
Kik irikni ka ia e nyim ruoth. Kik ichwak ngʼama timo richo, nimar obiro timo gimora amora mohero.
4
Nimar wach ruoth nigi teko, en ngʼa manyalo wachone niya, “Angʼo ma itimo?”
5
Ngʼato angʼata moluoro chikne ok noyud hinyruok moro amora, to chuny man-gi rieko biro ngʼeyo sa mowinjore mar timo gimoro kod chenro miluwo.
6
Nimar nitiere sa mowinjore kod chenro miluwo e gimoro amora, kata kamano dhier mar dhano pek moloye.
7
Nimar dhano ok ongʼeyo gima biro, en ngʼa manyalo nyise gima biro?
8
Onge ngʼama nigi teko ewi yamo mondo ochike, omiyo onge ngʼama nigi teko e odiechieng thone. Mana kaka jalweny ok mi thuolo mar yweyo e kinde mag kedo, e kaka joricho bende ok yud thuolo kuom timbegigo.
9
Magi duto ne aneno, kane aketo pacha e gik moko duto mitimo e piny. Nitie kinde moro ma ngʼato sandoe jowetegi to en owuon ema ohinyore.
10
Aseneno joma timbegi richo ka iyiko, jogo mane osiko kadonjo kendo wuok e kama ler kendo ne yudo pak e dala maduongʼ kuom gik ma ok mi Nyasaye duongʼ. Ma bende en tim manono.
11
Ka ngʼado bura ne janjore ok otim, to chuny ji pongʼ gi chenro mar timo marach.
12
Kata obedo ni joma timbegi richo nyalo timo richo mathoth, to pod ginyalo dak kuom kinde mangʼeny, to gima angʼeyo en ni joma oluoro Nyasaye to biro dhi maber e nyim Nyasaye.
13
Nikech joma timbegi mono ok oluoro Nyasaye, ok ginine maber kendo ngimagi nolal mana ka tipo.
14
Nitiere gimoro machielo maonge tiende matimore e piny: joma kare mayudo gigo ma joma mono ema onego yudi, kod joma timbegi mono mayudo gigo monego joma kare ema yudi. Ma bende, awacho, ni onge tiende.
15
Omiyo ayie ni mondo ji owinj maber e ngima margi, nikech onge gima ber ne dhano e piny moloyo chiemo, metho kod bedo gimor. Bangʼe obiro bedo mamor kuom tije matek motiyo e kinde mar ngimane ma Nyasaye omiye ngima e piny ka.
16
Kane aketo pacha mondo angʼe rieko kendo mondo anon tich matek mar dhano e piny-ka ka nindo ok tere odiechiengʼ gotieno,
17
to ne afwenyo ni gigo duto Nyasaye ema timo. Omiyo onge ngʼama ongʼeyo gigo matimore e piny. Kata dabed ni oketo chunye manade mar ngʼeyo tiendgi, to ok onyal ngʼeyo tiendgi. Bende kata ngʼama riek par ni ongʼeyo, to ok onyal winjo tiendgi maber.Eklesiastes 8:1
Eklesiastes 8:2
Eklesiastes 8:3
Eklesiastes 8:4
Eklesiastes 8:5
Eklesiastes 8:6
Eklesiastes 8:7
Eklesiastes 8:8
Eklesiastes 8:9
Eklesiastes 8:10
Eklesiastes 8:11
Eklesiastes 8:12
Eklesiastes 8:13
Eklesiastes 8:14
Eklesiastes 8:15
Eklesiastes 8:16
Eklesiastes 8:17


Eklesiastes 1 / Ekl 1
Eklesiastes 2 / Ekl 2
Eklesiastes 3 / Ekl 3
Eklesiastes 4 / Ekl 4
Eklesiastes 5 / Ekl 5
Eklesiastes 6 / Ekl 6
Eklesiastes 7 / Ekl 7
Eklesiastes 8 / Ekl 8
Eklesiastes 9 / Ekl 9
Eklesiastes 10 / Ekl 10
Eklesiastes 11 / Ekl 11
Eklesiastes 12 / Ekl 12