A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Ayub 361
Elihu nomedo wuoyo kawacho niya:
2
“Wena thuolo matin mondi to abiro nyisi ni nitie mathoth manyalo wacho kuom Nyasaye.
3
Ngʼeyo ma an-go agolo kuma bor; kendo koro adwaro nyiso kaka Jachwechna timo gik makare.
4
Bed kingʼeyo ni wechena ok gin miriambo; ngʼeni ngʼama ongʼeyo gik moko malongʼo chuth ema ni kodi.
5
“Nyasaye nyalo duto, to kata kamano ok ochayo ji; onyalo duto kendo chenro mage ok lokre.
6
Ok owe joricho kangima, to omiyo joma ithiro ratiro margi.
7
Ok ogol wangʼe oko kuom joma kare; oketogi e loch kaachiel gi ruodhi kendo otingʼogi malo nyaka chiengʼ.
8
Ka otwe ji gi nyiroro, kendo ka oridgi matek gi tonde mag masiche,
9
to onyisogi gik magisetimo; kendo ni giseketho ka ok gidewo.
10
Omiyo giwinje korieyogi kendo ochikogi ni gilokre giwe timbegi maricho.
11
Ka giwinjo wachne mi gitiyone, to gibiro dak e mwandu ndalogi mabiro, kendo gibiro dak ka gin gi gimoro amora e higni mabiro.
12
To ka gitamore winje, to ligangla biro tiekogi, kendo gibiro tho ka gionge rieko.
13
“Joma okia Nyasaye chunygi opongʼ gi mirima ma kata ka okumgi to ok giywagre mondo oresgi.
14
Omiyo githo ka kapod gitindo ka ngima marach otieko tekregi.
15
To joma ni e chandruok oreso e chandruokgi; owuoyo kodgi e kinde ma gin gi chandruok.
16
“Ogoli e masiche kendo oteri kama onge chandruok mondo omiyi kwe gi chiemo mogundho.
17
Sani to koro eri iyudo kum maromre gi joricho; nimar kum kod adiera oketi diere.
18
Bed motangʼ kik ngʼato wuondi gi mwandu, kendo kik iyie ngʼato omiyi asoya mathoth mi iwe Nyasaye.
19
Koso iparo ni mwanduni mathoth kata nyagruok minyagori, gi tekri iwuon nyalo siri mi goli e chandruok?
20
Kik igomb mondo piny oyusi, mondo otim timbe mahundu.
21
Tangʼ mondo chandruok kik dwoki e richo.
22
“Parie kaka teko Nyasaye duongʼ en e japuonj maberie moloyo?
23
En ngʼa manyalo nyiso Nyasaye yore monego oluw, kata manyalo kwere ni, ‘Isetimo marach’?
24
Kik wiyi wil mak ipako tijene ma gin tijene ma ji osepako gi wer.
25
Ji duto modak e piny osenene adier gisenene gi kuma bor.
26
Mano kaka Nyasaye duongʼ, adier oduongʼ mokalo ngʼeyo kendo kata hike ok wanyal kwano.
27
“Ochoko ngʼich mar pi kogolo ewi pige, kendo olokogi koth mi gichak gichue gipongʼ aore;
28
omiyo koth chue ne ji koa e boche polo.
29
En ngʼa mongʼeyo kaka boche polo ringo, kata kaka polo mor?
30
Neye kaka omiyo mil polo menyo kor polo duto, ka chuny nam to dongʼ kotimo mudho.
31
Kamano e kaka orito ogendini kendo omiyogi chiemo mogundho.
32
Omako mil polo gi lwete kendo otimogo gima odwaro.
33
Mor polo miyo wangʼeyo ni koth maduongʼ chiegni chue, kendo koda ka jamni ongʼeyo ni koth ma kamano biro chue.Ayub 36:1
Ayub 36:2
Ayub 36:3
Ayub 36:4
Ayub 36:5
Ayub 36:6
Ayub 36:7
Ayub 36:8
Ayub 36:9
Ayub 36:10
Ayub 36:11
Ayub 36:12
Ayub 36:13
Ayub 36:14
Ayub 36:15
Ayub 36:16
Ayub 36:17
Ayub 36:18
Ayub 36:19
Ayub 36:20
Ayub 36:21
Ayub 36:22
Ayub 36:23
Ayub 36:24
Ayub 36:25
Ayub 36:26
Ayub 36:27
Ayub 36:28
Ayub 36:29
Ayub 36:30
Ayub 36:31
Ayub 36:32
Ayub 36:33


Ayub 1 / Ayu 1
Ayub 2 / Ayu 2
Ayub 3 / Ayu 3
Ayub 4 / Ayu 4
Ayub 5 / Ayu 5
Ayub 6 / Ayu 6
Ayub 7 / Ayu 7
Ayub 8 / Ayu 8
Ayub 9 / Ayu 9
Ayub 10 / Ayu 10
Ayub 11 / Ayu 11
Ayub 12 / Ayu 12
Ayub 13 / Ayu 13
Ayub 14 / Ayu 14
Ayub 15 / Ayu 15
Ayub 16 / Ayu 16
Ayub 17 / Ayu 17
Ayub 18 / Ayu 18
Ayub 19 / Ayu 19
Ayub 20 / Ayu 20
Ayub 21 / Ayu 21
Ayub 22 / Ayu 22
Ayub 23 / Ayu 23
Ayub 24 / Ayu 24
Ayub 25 / Ayu 25
Ayub 26 / Ayu 26
Ayub 27 / Ayu 27
Ayub 28 / Ayu 28
Ayub 29 / Ayu 29
Ayub 30 / Ayu 30
Ayub 31 / Ayu 31
Ayub 32 / Ayu 32
Ayub 33 / Ayu 33
Ayub 34 / Ayu 34
Ayub 35 / Ayu 35
Ayub 36 / Ayu 36
Ayub 37 / Ayu 37
Ayub 38 / Ayu 38
Ayub 39 / Ayu 39
Ayub 40 / Ayu 40
Ayub 41 / Ayu 41
Ayub 42 / Ayu 42