A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Ayub 341
Eka Elihu nowacho kama:
2
“Winjuru wechena, un joma riek; chiknauru itu, un joma osomo.
3
Nikech it temo weche mana kaka lep bilo chiemo.
4
Wayieruru kendwa gima nikare; wapuonjreuru kaachiel kuom gima ber.
5
“Ayub wacho ni, ‘Aonge ketho, to Nyasaye otamore timona maber.
6
Kata obedo ni an kare, to pod ikwana mana ni an ja-miriambo; kata obedo ni aonge ketho, to asere mare osechwoya, moweya gi adhola ma ok thiedhre!’
7
To en ngʼa machalo gi Ayub; mamodho ajara kaka pi?
8
En e achiel gi joma timbegi richo; kendo oriwore gi joricho.
9
Nikech osebedo kowacho ni, ‘Onge ohala ma dhano yudo, ka otemo matek mondo otim gima ber ne Nyasaye!’
10
“Omiyo lingʼuru uwinja, un joma nigi winjo. Nyasaye ok nyal timo gima rach kata dichiel, Jehova Nyasaye Maratego ok tim gima ok owinjore.
11
Ochulo dhano kaluwore gi timbene okelone mana gima owinjore gi timbene.
12
En gima kwero mondo Nyasaye otim gima ok owinjore; kendo mondo Jehova Nyasaye Maratego ongʼad bura ma ok nikare.
13
En ngʼa mane okete jarit piny? En ngʼa mane oketo piny duto e bwo tekone?
14
Ka dabed ni Nyasaye ogolo muche makelo ngima kuom dhano,
15
to ji duto ditho dichiel kendo dhano didogi e lowo.
16
“Ka un gi winjo adier to winjuru wachni; kendo chikuru itu ne gima awacho.
17
Ngʼama ochayo adiera bende nyalo rito loch adier? Ere gimomiyo iketo bura kuom ngʼama ja-ratiro kendo Jal Maratego?
18
Donge Nyasaye ema wacho ne ruodhi ni, ‘Un joma nono,’ kendo owacho ne jo-mwandu ni, ‘Timbeu richo,’
19
Nyasaye ok odewo kata mana wangʼ ruodhi kendo ok otim maber ne jo-mwandu to jochan to oweyo, nikech gin duto gin chwech lwete?
20
Joma roteke tho apoya e dier otieno; inegogi mi gilal nono, kendo igologi e dier ji, to ok gi lwet dhano.
21
“Wangʼe osiko karango timbe ji; oneno okangʼ kokangʼ ma gigoyo.
22
Onge kama otimo mudho kata kama olil gi tipo ma joricho nyalo pondoe.
23
Onge gima ochuno ni Nyasaye nyaka non dhano amingʼa eka okelgi e nyime mondo oyalgi.
24
Oketho telo mar joma roteke ma ok oyalogi kendo oketo joma moko e telo kargi.
25
Nikech ongʼeyo timbegi oloko loch mag-gi gotieno mi otiekgi chuth.
26
Okumo joricho e lela nikech timbegi maricho kama ji duto nyalo nenogie,
27
nikech negilokore giweyo luwe kendo ne ok gidewo yorene kata achiel.
28
Negimiyo ywak joma odhier ochopo malo e nyime, mine owinjo ywak jochan.
29
Kata ka nenore ni olingʼ, to en ngʼa ma dingʼadne bura? Koso kopando wangʼe, to en ngʼa ma dinene? To kata kamano en ema orito ogendini
30
mondo kik gibed e bwo loch ngʼat mokia Nyasaye, kendo machiko ni ji obadho.
31
“Ka dipo ngʼato nyalo wachone Nyasaye ni, ‘Aseketho to ok anachak atimne ngʼato marach.
32
Puonja mondo ane gik mopondona; kapo asetimo gimoro marach, to ok abi achak atim kamano kendo!’
33
Ere kaka idwaro ni Nyasaye otimni maber, to in to idagi lokori? In ema nyaka ingʼad e pachi iwuon, ok an, omiyo koro nyisane gima ingʼeyo.
34
“Joma nigi winjo nyiso pachgi joma riek mawinja wachona ni,
35
‘Ayub osewuoyo maonge rieko; osewacho weche ma ok oparo maber.’
36
Yaye, mad med ameda temo Ayub nyaka giko nikech aduokane chalo aduoka ngʼama timbene richo.
37
Omedo dhi nyime gi timo richo koyanyo Nyasaye e nyim ogandane, kendo omedo wuoyo marach kuom Nyasaye.”Ayub 34:1
Ayub 34:2
Ayub 34:3
Ayub 34:4
Ayub 34:5
Ayub 34:6
Ayub 34:7
Ayub 34:8
Ayub 34:9
Ayub 34:10
Ayub 34:11
Ayub 34:12
Ayub 34:13
Ayub 34:14
Ayub 34:15
Ayub 34:16
Ayub 34:17
Ayub 34:18
Ayub 34:19
Ayub 34:20
Ayub 34:21
Ayub 34:22
Ayub 34:23
Ayub 34:24
Ayub 34:25
Ayub 34:26
Ayub 34:27
Ayub 34:28
Ayub 34:29
Ayub 34:30
Ayub 34:31
Ayub 34:32
Ayub 34:33
Ayub 34:34
Ayub 34:35
Ayub 34:36
Ayub 34:37


Ayub 1 / Ayu 1
Ayub 2 / Ayu 2
Ayub 3 / Ayu 3
Ayub 4 / Ayu 4
Ayub 5 / Ayu 5
Ayub 6 / Ayu 6
Ayub 7 / Ayu 7
Ayub 8 / Ayu 8
Ayub 9 / Ayu 9
Ayub 10 / Ayu 10
Ayub 11 / Ayu 11
Ayub 12 / Ayu 12
Ayub 13 / Ayu 13
Ayub 14 / Ayu 14
Ayub 15 / Ayu 15
Ayub 16 / Ayu 16
Ayub 17 / Ayu 17
Ayub 18 / Ayu 18
Ayub 19 / Ayu 19
Ayub 20 / Ayu 20
Ayub 21 / Ayu 21
Ayub 22 / Ayu 22
Ayub 23 / Ayu 23
Ayub 24 / Ayu 24
Ayub 25 / Ayu 25
Ayub 26 / Ayu 26
Ayub 27 / Ayu 27
Ayub 28 / Ayu 28
Ayub 29 / Ayu 29
Ayub 30 / Ayu 30
Ayub 31 / Ayu 31
Ayub 32 / Ayu 32
Ayub 33 / Ayu 33
Ayub 34 / Ayu 34
Ayub 35 / Ayu 35
Ayub 36 / Ayu 36
Ayub 37 / Ayu 37
Ayub 38 / Ayu 38
Ayub 39 / Ayu 39
Ayub 40 / Ayu 40
Ayub 41 / Ayu 41
Ayub 42 / Ayu 42