A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Ayub 331
“To koro, Ayub winj wechena; chik iti maber ne gik ma awacho duto.
2
Achiegni chako wuoyo; kendo weche duto manie chunya abiro wacho.
3
Abiro wachoni weche mawuok e chunya kendo wechenago gin adiera.
4
Roho mar Nyasaye ema nochweya, kendo Roho mar Jehova Nyasaye Maratego ema miya ngima.
5
Omiyo koro dwoka ane kinyalo; kendo iikri maber mar choma tir.
6
E nyim Nyasaye achal achala kodi nikech an bende nochweya mana gi lowo.
7
Kik agoyi gi mbi mi iluora, kiparo ni aloyi e yo moro amora.
8
“To weche duto misewacho asewinjo maber.
9
Isewacho ni, ‘Aler kendo aonge richo; ngimana ler kendo aonge ketho moro amora.
10
To eka Nyasaye to okawa ni an jaketho; kendo okwana kaka jasike.
11
Otweyo tiendena gi nyororo; kendo obedo korango yorena duto.’
12
“To anyisi ni pachino obam, nikech Nyasaye duongʼ moloyo dhano.
13
Angʼo momiyo iywagorine kiwacho ni ok odew weche ma dhano ywaknego?
14
Nikech, kiwacho adier, to Nyasaye owuoyo gi ji pile e yore mopogore opogore, kata obedo ni dhano sa moro ok nyal winjo tiend wechene.
15
Owuoyo gi ji e lek, kata e fweny gotieno seche ma dhano ni e nindo matut, ka giyweyo e otendnigi;
16
onyalo wuoyo e tie itgi mi obwog-gi gi siem mayoreyore,
17
otimo kamano mondo olok dhano owe timbene maricho kendo ogengʼ dhano kik sungre,
18
mondo orese e lak tho, kendo kik tiek ngimane gi ligangla.
19
“Okelone dhano tuo kendo opongʼo dende gi rem mondo rieyego.
20
Ngʼat matuono dhoge bedo marach, ma kata chiemo mamit manade koro dungʼne mana marach.
21
Dende dhiyo adhiya, mi chokene ma yande opondo koro nenore oko.
22
Chunye sudo machiegni gi bur matut, kendo ngimane yware machiegni gi joma osetho.
23
“Kamoro dipo ka achiel kuom malaike gana gi gana mag Nyasaye ma paro ni ngʼato tich monego oti nyalo konye,
24
mi ngʼwon-ne kowacho ni, ‘Weyeuru kik utere e kar tho, nikech oseyudo yor resruok.’
25
Bangʼ mano ngʼatno nyalo chango mi pien dende chak dog ka pien dend nyathi matin mana kaka nochal kotin.
26
Koro olamo Nyasaye mitimne ngʼwono, opongʼ gi mor koneno Nyasaye, kendo Nyasaye tingʼe malo kuom tim makare.
27
Koro ngʼatno nyalo biro e nyim ji mi owachnegi ni, Ne atimo richo mi aloko ber obedo rach, to Nyasaye ne ok ochula gi gima owinjore gi kethona.
28
Ne oreso ngimana mondo kik adhi e piny joma otho, omiyo koro abiro medo bedo mangima, mi ane ler.
29
“Nyasaye nyalo timo gigi duto ne ngʼato angʼata nyadiriyo kata nyadidek,
30
mondo omi olok chuny ngʼatno kik dhi e piny joma otho, eka ler mar ngima omed rieny kuome.
31
“Chik iti maber, Ayub, kendo winj gik manyisi; lingʼ mos, nimar abiro medo wuoyo.
32
Ka in gi gimoro amora minyalo wacho, to dwoka; wuo awuoya, nikech adwaro lero kori,
33
to ka ok kamano, to chik iti iwinja; kendo lingʼ mos nimar abiro puonji rieko.”Ayub 33:1
Ayub 33:2
Ayub 33:3
Ayub 33:4
Ayub 33:5
Ayub 33:6
Ayub 33:7
Ayub 33:8
Ayub 33:9
Ayub 33:10
Ayub 33:11
Ayub 33:12
Ayub 33:13
Ayub 33:14
Ayub 33:15
Ayub 33:16
Ayub 33:17
Ayub 33:18
Ayub 33:19
Ayub 33:20
Ayub 33:21
Ayub 33:22
Ayub 33:23
Ayub 33:24
Ayub 33:25
Ayub 33:26
Ayub 33:27
Ayub 33:28
Ayub 33:29
Ayub 33:30
Ayub 33:31
Ayub 33:32
Ayub 33:33


Ayub 1 / Ayu 1
Ayub 2 / Ayu 2
Ayub 3 / Ayu 3
Ayub 4 / Ayu 4
Ayub 5 / Ayu 5
Ayub 6 / Ayu 6
Ayub 7 / Ayu 7
Ayub 8 / Ayu 8
Ayub 9 / Ayu 9
Ayub 10 / Ayu 10
Ayub 11 / Ayu 11
Ayub 12 / Ayu 12
Ayub 13 / Ayu 13
Ayub 14 / Ayu 14
Ayub 15 / Ayu 15
Ayub 16 / Ayu 16
Ayub 17 / Ayu 17
Ayub 18 / Ayu 18
Ayub 19 / Ayu 19
Ayub 20 / Ayu 20
Ayub 21 / Ayu 21
Ayub 22 / Ayu 22
Ayub 23 / Ayu 23
Ayub 24 / Ayu 24
Ayub 25 / Ayu 25
Ayub 26 / Ayu 26
Ayub 27 / Ayu 27
Ayub 28 / Ayu 28
Ayub 29 / Ayu 29
Ayub 30 / Ayu 30
Ayub 31 / Ayu 31
Ayub 32 / Ayu 32
Ayub 33 / Ayu 33
Ayub 34 / Ayu 34
Ayub 35 / Ayu 35
Ayub 36 / Ayu 36
Ayub 37 / Ayu 37
Ayub 38 / Ayu 38
Ayub 39 / Ayu 39
Ayub 40 / Ayu 40
Ayub 41 / Ayu 41
Ayub 42 / Ayu 42