A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Ayub 301
“To sani koro gijara, kata obedo ni gin jomatindo ahinya kuoma, ma kata mana wuonegi ne ok anyal yienegi kata mana konyo guogi rito jamba.
2
Ne gin joma tekregi oserumo kendo manyap ma ok nyal timona gimoro amora.
3
Negineno malich nikech chan gi kech mane gin-go kendo ne gidangʼni koni gi koni gotieno e piny motwo, kendo e piny mokethore modongʼ gunda.
4
Negibayo ei thim koni gi koni ka gimanyo chiemo, kendo tiende yien maonge ndhandhu ema nobed chiembgi.
5
Ne iriembogi gi mahu mana ka gima gin jokwoge.
6
Nyaka ne gidag mana e aore modwono, kendo ei rogo mag lwendni.
7
Ne giywak e bunge mana kondiegi kendo ne gilak ei bunge.
8
Ne gin joma nono maonge nying, omiyo noriembgi gia e piny.
9
“To koro yawuotgi jara ka giwer, makoro aselokora ngero ma gigoyo e kindgi.
10
Gisin koda kendo ok gidwara butgi; ok lich negi kata ka gingʼulo olawo e wangʼa.
11
Sani koro gimwomore kuoma nikech Nyasaye osetieko tekrena kendo ogoya gi masira.
12
Jonjoregi monja gie batha korachwich; gichikona obadho, kendo gikunyona buche mondo apodhie.
13
Giketho yora, gidwaro tieka chuth. Giwacho ni, ‘Onge ngʼama nyalo konye.’
14
Gidonjo kuoma ka pi madonjo e hotogoro maduongʼ kata ka joma muomo ohinga kama ogore piny.
15
Masiche oola; mi duongʼna osekadho ka yamo, kendo kwe ma an-go osekadho ka boche polo.
16
“Sani koro ngimana rumo mos mos; kendo chandruok omaka.
17
Kochopo otieno to chokena muodore amuoda, kendo rem ma an-go ok miya yweyo.
18
Nyasaye ngʼwana gi ngʼuta kuom chandruok mangʼeny ma asebedogo kendo tuo noketho denda, machalo mana gi nanga morido ngʼuta matek.
19
Ne owita nyaka ei chwodho, mi alokora buru.
20
“Aywagorani, yaye Nyasaye, to itamori dwoko; achungʼ e nyimi to ingʼiya angʼiya.
21
Ilokona kiti kendo ibedo mager koda; isanda gi badi maratego.
22
Iyudha kendo iliera e kor yamo, irunda ewi apaka.
23
Angʼeyo ni ibiro tera nyaka e tho, nyaka kama ochan ne joma ngima duto.
24
“Ongʼere ni ngʼama osehinyore ok nyal monj kendo, to oywak mana ni mondo okonye e chandruokne.
25
Donge aseywago joma ni e chandruok? Donge chunya bedo malit kaparo jodhier?
26
Ne ageno yudo mor kod ler; to rach kod mudho ema nobirona.
27
Iya nyawni ma ok rum; kendo ndalo mag chandruok ema ochoma.
28
Pien denda lokore maratengʼ to ok nikech chiengʼ marieny matek; achungʼ e dier chokruok, kendo aywak mondo okonya.
29
Achalo ngʼama nonywol kaachiel gi ondiegi, bende achalo osiep tula.
30
Pien denda olokore ratengʼ kendo opokore; kendo wich bar oowo denda ka mach.
31
Thuma mar nyatiti olokore gir kuyo, kendo asili mara olokore gir dengo.Ayub 30:1
Ayub 30:2
Ayub 30:3
Ayub 30:4
Ayub 30:5
Ayub 30:6
Ayub 30:7
Ayub 30:8
Ayub 30:9
Ayub 30:10
Ayub 30:11
Ayub 30:12
Ayub 30:13
Ayub 30:14
Ayub 30:15
Ayub 30:16
Ayub 30:17
Ayub 30:18
Ayub 30:19
Ayub 30:20
Ayub 30:21
Ayub 30:22
Ayub 30:23
Ayub 30:24
Ayub 30:25
Ayub 30:26
Ayub 30:27
Ayub 30:28
Ayub 30:29
Ayub 30:30
Ayub 30:31


Ayub 1 / Ayu 1
Ayub 2 / Ayu 2
Ayub 3 / Ayu 3
Ayub 4 / Ayu 4
Ayub 5 / Ayu 5
Ayub 6 / Ayu 6
Ayub 7 / Ayu 7
Ayub 8 / Ayu 8
Ayub 9 / Ayu 9
Ayub 10 / Ayu 10
Ayub 11 / Ayu 11
Ayub 12 / Ayu 12
Ayub 13 / Ayu 13
Ayub 14 / Ayu 14
Ayub 15 / Ayu 15
Ayub 16 / Ayu 16
Ayub 17 / Ayu 17
Ayub 18 / Ayu 18
Ayub 19 / Ayu 19
Ayub 20 / Ayu 20
Ayub 21 / Ayu 21
Ayub 22 / Ayu 22
Ayub 23 / Ayu 23
Ayub 24 / Ayu 24
Ayub 25 / Ayu 25
Ayub 26 / Ayu 26
Ayub 27 / Ayu 27
Ayub 28 / Ayu 28
Ayub 29 / Ayu 29
Ayub 30 / Ayu 30
Ayub 31 / Ayu 31
Ayub 32 / Ayu 32
Ayub 33 / Ayu 33
Ayub 34 / Ayu 34
Ayub 35 / Ayu 35
Ayub 36 / Ayu 36
Ayub 37 / Ayu 37
Ayub 38 / Ayu 38
Ayub 39 / Ayu 39
Ayub 40 / Ayu 40
Ayub 41 / Ayu 41
Ayub 42 / Ayu 42