A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Ayub 291
Ayub nomedo wuoyo kawacho niya,
2
“Yaye, mad ngʼato dwoka e ndalona machon kendo kinde mane Nyasaye orita maber,
3
ka en koda kuonde duto kendo ka lerne ne menyona kuonde motimo mudho mane awuothe!
4
Ee, mano kaka agombo ndalogo mane pod ategno, kinde mane Nyasaye gwedho oda nikech ne en osiepna,
5
ma en ndalono ma Jehova Nyasaye Maratego ne pod ni koda kendo nyithinda noketa diere,
6
ne en ndalo ma yorega ne dhi maber kendo yiende mag zeituni ne nyak maber.
7
“Kindeno kane adonjo gie ranga dala mi abet e koma ei paw bura,
8
to yawuowi ne weyona yo ka onena to jodongo to ne oana malo.
9
Jotend ogendini ne weyo wuoyo, kendo negilingʼ thi ka giumo dhogi.
10
Ruodhi kane onena to ne wuoyo gi dwol mapiny kendo onge ngʼama ne nyalo winjo gima negiwacho.
11
Ngʼato angʼata mane owinja ne loso maber kuoma, kendo joma nonena ne pwoya,
12
nikech ne akonyo joma odhier mane ywak ka dwaro kony, kod joma onge wuonegi mane onge gi joma dikonygi.
13
Ngʼama ne chiegni tho nogwedha; kendo namiyo chuny dhako ma chwore otho duogo mi ower gi mor.
14
Arwako tim makare kod adiera ka lepa.
15
Ne abedo wangʼ muofni kendo tiende pudhe.
16
Ne abedo wuon jochan; kendo ne akawo chandruok joma welo.
17
Ne aketho teko mar joma thiro ji mi agologi e lwet joma dwaro hinyogi.
18
“Ne aparo e chunya ni, ‘Tho biro kawa mos ka adak maber e dalana, kendo ka hika mae pinyni oniangʼ,
19
Achalo gi yath, madongo e bath aora madongo ka ngʼich nikech tiendene ochwo pi kendo thoo biro bedo e bedena gotieno.
20
Huma mara biro siko kalandore kendo tekra nosiki!’
21
“Ji ne chikona itgi ka geno konyruok mathoth, negirito rieko mawuok e dhoga ka gilingʼ mos.
22
Onge ngʼama ne loso bangʼa; wechena ne lwar e itgi mos ka ngʼidho.
23
Ne girita ka joma rito koth ndalo oro, kendo negimor gi wechena mana ka joma rito kodh chwiri.
24
Kane abwonjo kodgi to ne amako dhogi; kendo ler mane rieny koa e lela wangʼa, ne morogi ahinya.
25
An ema ne anyisogi yo monego gilu kendo nabedo kaka ruodhgi; ne achalo ruoth e dier jokedo mage; bende ne achalo ngʼat mahoyo joma ywak.”Ayub 29:1
Ayub 29:2
Ayub 29:3
Ayub 29:4
Ayub 29:5
Ayub 29:6
Ayub 29:7
Ayub 29:8
Ayub 29:9
Ayub 29:10
Ayub 29:11
Ayub 29:12
Ayub 29:13
Ayub 29:14
Ayub 29:15
Ayub 29:16
Ayub 29:17
Ayub 29:18
Ayub 29:19
Ayub 29:20
Ayub 29:21
Ayub 29:22
Ayub 29:23
Ayub 29:24
Ayub 29:25


Ayub 1 / Ayu 1
Ayub 2 / Ayu 2
Ayub 3 / Ayu 3
Ayub 4 / Ayu 4
Ayub 5 / Ayu 5
Ayub 6 / Ayu 6
Ayub 7 / Ayu 7
Ayub 8 / Ayu 8
Ayub 9 / Ayu 9
Ayub 10 / Ayu 10
Ayub 11 / Ayu 11
Ayub 12 / Ayu 12
Ayub 13 / Ayu 13
Ayub 14 / Ayu 14
Ayub 15 / Ayu 15
Ayub 16 / Ayu 16
Ayub 17 / Ayu 17
Ayub 18 / Ayu 18
Ayub 19 / Ayu 19
Ayub 20 / Ayu 20
Ayub 21 / Ayu 21
Ayub 22 / Ayu 22
Ayub 23 / Ayu 23
Ayub 24 / Ayu 24
Ayub 25 / Ayu 25
Ayub 26 / Ayu 26
Ayub 27 / Ayu 27
Ayub 28 / Ayu 28
Ayub 29 / Ayu 29
Ayub 30 / Ayu 30
Ayub 31 / Ayu 31
Ayub 32 / Ayu 32
Ayub 33 / Ayu 33
Ayub 34 / Ayu 34
Ayub 35 / Ayu 35
Ayub 36 / Ayu 36
Ayub 37 / Ayu 37
Ayub 38 / Ayu 38
Ayub 39 / Ayu 39
Ayub 40 / Ayu 40
Ayub 41 / Ayu 41
Ayub 42 / Ayu 42