A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Ayub 131
“Wengena oseneno magi duto, kendo ita osewinjo tiendgi maber.
2
Gima ungʼeyo, an bende angʼeyo; kik upar ni afuwo.
3
To Jehova Nyasaye Maratego ema daher mondo awuogo kendo mondo anyis Nyasaye gik mane chunya.
4
Un to uumo adiera gi miriambo; uchalo jothieth ma ok nyal thiedho tuo!
5
Kudwaro nyiso ni uriek to mad koro ulingʼ alingʼa kar wuoyo!
6
Koro winjuru ane gima awacho; chikuru itu ne ywakna.
7
Ere gima omiyo uwuoyo marach kuom Nyasaye? Koso uparo ni miriambou biro konyo Nyasaye?
8
Bende Nyasaye nyalo yie kodu kudwaro loko adiera bedo miriambo?
9
Bende doyud adiera kuomu kononou? Bende duwuonde kaka uwuondo dhano?
10
Obiro kwerou ratiro kapo ni udew wangʼ ji.
11
Donge tekone biro goyou gi kihondko? Donge mbi mare biro bwogou?
12
Ngeche muthoro mangʼenygo onge tich mana ka buch kendo; wecheu yomyom mana ka agulni mag lowo.
13
“Lingʼuru kendo weyauru awuo; mondo gima dwaro timorenano otimre.
14
Angʼo madimi abed e chandruok, ka atiyo gi ngimana mana kaka an ema ahero?
15
Kata ka onega, to pod abiro keto genona kuome; omiyo pod abiro mana wacho wechena e nyime.
16
Chutho, mano ema biro kelona resruok nikech onge ngʼama okia Nyasaye, manyalo hedhore michopi e nyime.
17
Chik iti mos mondo iwinj wechena; kendo yie mondo iwinj gik ma awacho.
18
Kaka koro aseikora dwoko wach makora, angʼeyo ni ubiro kwana kaka ngʼama kare.
19
Bende ngʼato kuomu nyalo donjona ni an jaketho? Ka en kamano, to abiro lingʼ kendo kata tho ayie tho.
20
“Yaye Nyasaye, yie itimna mana gik moko ariyogi mondo kik apondni.
21
Gol lweti oko kuoma kendo iyie igolna masichegi mabwoga.
22
Eka iluonga e nyimi kendo abiro dwoki, kata iyiena awuo mondo idwoka.
23
Richo gi ketho adi ma asetimo? Nyisa kethona gi richona.
24
Angʼo momiyo ipando wangʼi kendo ikawa kaka jasiki?
25
It yien ayiena ma yamo teroni to isando nangʼo? Mihudhi motwo ma yamo tero, to ilawo nangʼo?
26
Idonjona gi weche malit, moriw koda ka richo mane atimo kapod an rawera.
27
Irido tiendena gi nyororo; kendo iluwo bangʼa e yorena maluwo duto, koketo kido e bwo tienda mondo onyis kamoro amora maluwo.
28
“Omiyo koro dhano rumo mos mos kaka gima otop, mana ka nanga ma olwenda ochamo.”Ayub 13:1
Ayub 13:2
Ayub 13:3
Ayub 13:4
Ayub 13:5
Ayub 13:6
Ayub 13:7
Ayub 13:8
Ayub 13:9
Ayub 13:10
Ayub 13:11
Ayub 13:12
Ayub 13:13
Ayub 13:14
Ayub 13:15
Ayub 13:16
Ayub 13:17
Ayub 13:18
Ayub 13:19
Ayub 13:20
Ayub 13:21
Ayub 13:22
Ayub 13:23
Ayub 13:24
Ayub 13:25
Ayub 13:26
Ayub 13:27
Ayub 13:28


Ayub 1 / Ayu 1
Ayub 2 / Ayu 2
Ayub 3 / Ayu 3
Ayub 4 / Ayu 4
Ayub 5 / Ayu 5
Ayub 6 / Ayu 6
Ayub 7 / Ayu 7
Ayub 8 / Ayu 8
Ayub 9 / Ayu 9
Ayub 10 / Ayu 10
Ayub 11 / Ayu 11
Ayub 12 / Ayu 12
Ayub 13 / Ayu 13
Ayub 14 / Ayu 14
Ayub 15 / Ayu 15
Ayub 16 / Ayu 16
Ayub 17 / Ayu 17
Ayub 18 / Ayu 18
Ayub 19 / Ayu 19
Ayub 20 / Ayu 20
Ayub 21 / Ayu 21
Ayub 22 / Ayu 22
Ayub 23 / Ayu 23
Ayub 24 / Ayu 24
Ayub 25 / Ayu 25
Ayub 26 / Ayu 26
Ayub 27 / Ayu 27
Ayub 28 / Ayu 28
Ayub 29 / Ayu 29
Ayub 30 / Ayu 30
Ayub 31 / Ayu 31
Ayub 32 / Ayu 32
Ayub 33 / Ayu 33
Ayub 34 / Ayu 34
Ayub 35 / Ayu 35
Ayub 36 / Ayu 36
Ayub 37 / Ayu 37
Ayub 38 / Ayu 38
Ayub 39 / Ayu 39
Ayub 40 / Ayu 40
Ayub 41 / Ayu 41
Ayub 42 / Ayu 42