A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

2 Weche mag Ndalo 41
Noloso kendo mar misango mar mula ma borne gi lachne romo fut piero ariyo gochiko gi nus, to borne modhi malo romo fut apar gabich.
2
Eka noloso Nam mar mula moleny, molworore kaka karaya ma lachne romo fut apar gabich, to tutne romo fut aboro. Alworane duto ne romo fut piero angʼwen gangʼwen.
3
E bwo dhoge, nolwore gi kido apar mokedi mag rwedhi maromo fut achiel gi nus. Rwedhigo nolos koriedo e laini ariyo ka gimakore gi Namno.
4
Karaya mar Namno norenji e ngʼe rwedhi apar gariyo, ka adek ngʼiyo yo nyandwat, to adek ngʼiyo yo podho chiengʼ, to adek ngʼiyo yo milambo, bende adek ngʼiyo yo wuok chiengʼ. Karaya mar Namno noyiere kuomgi kendo tiendegi machien nochomo ka iye.
5
Lachne ne romo bat achiel morie, to dhoge ne chalo gi dho kikombe mana ka ondanyo mathiewo. To notingʼo pi manyalo romo lita alufu piero auchiel gauchiel.
6
Bangʼe noloso kareche apar mag luoko kendo noketo abich yo milambo to abich yo nyandwat. Karechego ema ne ilwokoe gik mane itiyogo kuom misengini miwangʼo pep to Karaya Maduongʼ to ne jodolo lwokoree.
7
Ne oloso gig teche mag dhahabu kaluwore gi kaka nochike kuom losogi kendo noketogi e hekalu ka abich oket yo milambo, to abich yo nyandwat.
8
Noloso mesni apar moketogi e hekalu, ka abich oket yo milambo to abich yo nyandwat. Bende noloso tewni mia achiel mag dhahabu mikirogo.
9
Noloso laru mar jodolo kod laru maduongʼ gi dhout laru kendo nobawo dhoudigo gi mula.
10
Ne oketo Karaya Maduongʼ e bathe ma yo milambo momanyo kind yo wuok chiengʼ kod milambo.
11
Bende noloso agulni gi opewni kod tewni mag kiro remo. Kamano Huram notieko tich duto mane otimo ne Ruoth Solomon e hekalu mar Nyasaye. Ne gin:
12
Sirni ariyo, agulni ariyo machalo tawo moketi ewi sirni; thiwni ariyo mane okedgo gik machalo tawo moketi ewi sirni;
13
gik mongʼinore mia angʼwen mag thiwni ariyo moluwore (laini ariyo mag thiwni oketi e laini ariyo mag gik mongʼinore mane okedgo gik machalo agulni molos kaka tawo ewi sirni);
14
bende noloso rachungi gi karechegi;
15
Karaya mar Nam gi rwedhi apar gariyo manie e bwoye;
16
agulni gi opewni kod ojiko mar uma michwoyogo ringʼo to gi gik mamoko matiyo kodgi. Huram-Abi noloso ne Ruoth Solomon gik moko duto mag hekalu mar Jehova Nyasaye gi mula mopwodhi.
17
Ruoth nomiyo giwangʼo lowo mane gisechweyo e paw Jordan man e kind Sukoth gi Zarethan.
18
Gigi duto mane Solomon oloso duto ne ngʼeny omiyo kata pek mula mane olosgo gigo ne ok nyal ngʼere.
19
Kendo Solomon noloso gik moko duto mane nitie e hekalu mar Nyasaye kaka: kendo mar misango mar dhahabu, mesni mag makati miketo e Nyim Nyasaye pile,
20
rachungi teyni molos gi dhahabu maler kaachiel gi techegi monego liel e nyim kama ler mar lemo kaka nondiki;
21
kod maupe mag dhahabu gi teyni kod ramekni (ne gin dhahabu duto);
22
kod gima ingʼadogo otambi mar teyni molos gi dhahabu maler, gi tewni mag kiro remo, gi dise gi tawo mar ubani kod dhout hekalu mar dhahabu: dhoudi mar ot maiye gi Kama Ler Moloyo kaachiel gi dhoudi mag dier ot maduongʼ.2 Weche mag Ndalo 4:1
2 Weche mag Ndalo 4:2
2 Weche mag Ndalo 4:3
2 Weche mag Ndalo 4:4
2 Weche mag Ndalo 4:5
2 Weche mag Ndalo 4:6
2 Weche mag Ndalo 4:7
2 Weche mag Ndalo 4:8
2 Weche mag Ndalo 4:9
2 Weche mag Ndalo 4:10
2 Weche mag Ndalo 4:11
2 Weche mag Ndalo 4:12
2 Weche mag Ndalo 4:13
2 Weche mag Ndalo 4:14
2 Weche mag Ndalo 4:15
2 Weche mag Ndalo 4:16
2 Weche mag Ndalo 4:17
2 Weche mag Ndalo 4:18
2 Weche mag Ndalo 4:19
2 Weche mag Ndalo 4:20
2 Weche mag Ndalo 4:21
2 Weche mag Ndalo 4:22


2 Weche mag Ndalo 1 / 2WeN 1
2 Weche mag Ndalo 2 / 2WeN 2
2 Weche mag Ndalo 3 / 2WeN 3
2 Weche mag Ndalo 4 / 2WeN 4
2 Weche mag Ndalo 5 / 2WeN 5
2 Weche mag Ndalo 6 / 2WeN 6
2 Weche mag Ndalo 7 / 2WeN 7
2 Weche mag Ndalo 8 / 2WeN 8
2 Weche mag Ndalo 9 / 2WeN 9
2 Weche mag Ndalo 10 / 2WeN 10
2 Weche mag Ndalo 11 / 2WeN 11
2 Weche mag Ndalo 12 / 2WeN 12
2 Weche mag Ndalo 13 / 2WeN 13
2 Weche mag Ndalo 14 / 2WeN 14
2 Weche mag Ndalo 15 / 2WeN 15
2 Weche mag Ndalo 16 / 2WeN 16
2 Weche mag Ndalo 17 / 2WeN 17
2 Weche mag Ndalo 18 / 2WeN 18
2 Weche mag Ndalo 19 / 2WeN 19
2 Weche mag Ndalo 20 / 2WeN 20
2 Weche mag Ndalo 21 / 2WeN 21
2 Weche mag Ndalo 22 / 2WeN 22
2 Weche mag Ndalo 23 / 2WeN 23
2 Weche mag Ndalo 24 / 2WeN 24
2 Weche mag Ndalo 25 / 2WeN 25
2 Weche mag Ndalo 26 / 2WeN 26
2 Weche mag Ndalo 27 / 2WeN 27
2 Weche mag Ndalo 28 / 2WeN 28
2 Weche mag Ndalo 29 / 2WeN 29
2 Weche mag Ndalo 30 / 2WeN 30
2 Weche mag Ndalo 31 / 2WeN 31
2 Weche mag Ndalo 32 / 2WeN 32
2 Weche mag Ndalo 33 / 2WeN 33
2 Weche mag Ndalo 34 / 2WeN 34
2 Weche mag Ndalo 35 / 2WeN 35
2 Weche mag Ndalo 36 / 2WeN 36