A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

1 Weche mag Ndalo 191
E kinde mamoko Nahash ruodh Amon notho mi wuode nobedo ruoth kare.
2
Daudi noparo e chunye kowacho niya, “Anatim ngʼwono ni Hanun wuod Nahash, nikech wuon mare bende notimona ngʼwono.” Omiyo Daudi nooro joote mondo otimne Hanun mos kuom tho wuon mare. Kane joote Daudi nobiro ir Hanun e piny jo-Amon mondo gitimne mos,
3
joka ruoth mag Amon nowachone Hanun niya, “Iparo ni Daudi miyo wuonu duongʼ ka ooro ji iri mondo ogoni mos? Donge joge osebiro mana mondo ginon kendo gicheng pinywa mondo onwangʼ yo ma onyalo loyego?”
4
Omiyo Hanun nomako joote Daudi molielogi, ma ongʼado lepgi koa e dier ngʼegi nyaka e nungogi kadhi piny, bangʼe to oriembogi.
5
Kane ngʼato obiro mi onyiso Daudi gima osetimore ne joge, ne ooro joote mondo oromnegi nikech ne giyudo wichkuot malich. Ruoth nowacho niya, “Beduru Jeriko nyaka yie tiku dongi eka bangʼe uduogi.”
6
Kane jo-Amon oneno ka gisechido chuny Daudi, Hanun kod jo-Amon nooro fedha madirom kilo alufu piero adek mondo giholgo geche gi joriembgi kuom jo-Aram-Naharaim, jo-Aram Maaka kod jo-Zoba.
7
Ne giholo geche alufu piero adek gariyo gi joriembgi kaachiel gi ruodh jo-Maaka gi jolweny mage kendo negibiro ma gigoyo kambi but Medeba, to jo-Amon nochoki e miechgi mi negiyworone lweny.
8
Kane Daudi owinjo wachno nooro Joab gi jokedo mag lweny duto.
9
Jo-Amon nobiro mi giriedo ne lweny e dhoranga dalagi maduongʼ kane ruodhi mane obiro konyogi ne nikendgi e pap.
10
Joab noneno ni wasigu ni yo ka nyime gi yo katoke, omiyo noyiero jolweny mabeyo moloyo ei Israel, moketogi mondo giked gi jo-Aram.
11
To joge mane odongʼ to noketo e bwo owadgi Abishai kendo nochomogi kuom jo-Amon.
12
Joab nowacho niya, “Ka jo-Aram dwaro loya, to ubi ukonya, to ka diponi jo-Amon tek moloyi, to anabi akonyi.
13
Bed motegno kendo wakeduru motegno ne jowa kendo ni mier madongo mag Nyasachwa. Jehova Nyasaye notim gima ber e nyim wangʼe.”
14
Eka Joab gi jolweny mane ni kode nodhi mondo oked gi jo-Aram kendo negiringo e nyimgi.
15
Kane jo-Amon oneno jo-Aram karingo gin bende negiringo e nyim owadgi ma Abishai mi gidhi ei dala maduongʼ. Eka Joab nodok Jerusalem.
16
Bangʼ kane jo-Aram oneno ni jo-Israel oseloyogi, negioro joote moomo jo-Aram mane ni loka Aora kotelnegi gi Shofak mane jatend jolwenj Hadadezer.
17
Kane onyis Daudi wachni, nochoko jo-Israel duto ma ongʼado aora Jordan, kendo nochomogi mi giriedo ne lweny momanyore kodgi. Daudi noriedo joge mondo girad e lweny kod jo-Aram mi gikedo kode.
18
To negiringo gia e nyim jo-Israel kendo Daudi nonego jolwenjgi alufu abiriyo ma joidho geche miywayo gi farese to gi jolweny mawuotho gi tiendgi alufu piero angʼwen. Bende nonego Shofak mane jatend jolwenjgi.
19
Kane jopiny mane nitie e bwo loch Hadadezer oneno ni jo-Israel oseloyogi negiloso kwe kod Daudi mi gibedo e bwo lochgi. Omiyo jo-Aram ne ok ochako oyie konyo jo-Amon kendo.1 Weche mag Ndalo 19:1
1 Weche mag Ndalo 19:2
1 Weche mag Ndalo 19:3
1 Weche mag Ndalo 19:4
1 Weche mag Ndalo 19:5
1 Weche mag Ndalo 19:6
1 Weche mag Ndalo 19:7
1 Weche mag Ndalo 19:8
1 Weche mag Ndalo 19:9
1 Weche mag Ndalo 19:10
1 Weche mag Ndalo 19:11
1 Weche mag Ndalo 19:12
1 Weche mag Ndalo 19:13
1 Weche mag Ndalo 19:14
1 Weche mag Ndalo 19:15
1 Weche mag Ndalo 19:16
1 Weche mag Ndalo 19:17
1 Weche mag Ndalo 19:18
1 Weche mag Ndalo 19:19


1 Weche mag Ndalo 1 / 1WeN 1
1 Weche mag Ndalo 2 / 1WeN 2
1 Weche mag Ndalo 3 / 1WeN 3
1 Weche mag Ndalo 4 / 1WeN 4
1 Weche mag Ndalo 5 / 1WeN 5
1 Weche mag Ndalo 6 / 1WeN 6
1 Weche mag Ndalo 7 / 1WeN 7
1 Weche mag Ndalo 8 / 1WeN 8
1 Weche mag Ndalo 9 / 1WeN 9
1 Weche mag Ndalo 10 / 1WeN 10
1 Weche mag Ndalo 11 / 1WeN 11
1 Weche mag Ndalo 12 / 1WeN 12
1 Weche mag Ndalo 13 / 1WeN 13
1 Weche mag Ndalo 14 / 1WeN 14
1 Weche mag Ndalo 15 / 1WeN 15
1 Weche mag Ndalo 16 / 1WeN 16
1 Weche mag Ndalo 17 / 1WeN 17
1 Weche mag Ndalo 18 / 1WeN 18
1 Weche mag Ndalo 19 / 1WeN 19
1 Weche mag Ndalo 20 / 1WeN 20
1 Weche mag Ndalo 21 / 1WeN 21
1 Weche mag Ndalo 22 / 1WeN 22
1 Weche mag Ndalo 23 / 1WeN 23
1 Weche mag Ndalo 24 / 1WeN 24
1 Weche mag Ndalo 25 / 1WeN 25
1 Weche mag Ndalo 26 / 1WeN 26
1 Weche mag Ndalo 27 / 1WeN 27
1 Weche mag Ndalo 28 / 1WeN 28
1 Weche mag Ndalo 29 / 1WeN 29