A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Chakruok 451
Josef ne ok nyal gengʼo mirima mane en-go e nyim joma ne tiyone. Kendo noywak matek niya, “Goluru ngʼato angʼata oko e nyima!” Kuom mano ne onge ngʼato angʼata mane nigi Josef kane ohulore ne owetene.
2
Kendo noywak matek ma jo-Misri nowinje, kendo jood Farao bende nowinjo wachno.
3
Josef nowacho ne owetene niya, “An Josef! Bende wuora pod ngima?” To owetene ne ok nyal dwoke, nikech luoro nomakogi ahinya e nyim Josef.
4
Eka Josef nowacho ne owetene niya, “Biuru machiegni buta.” Kane gisetimo kamano, nowachonegi niya, “An owadu Josef mane uuso e piny Misri!
5
To koro, kik chunyu chandre kendo kik ucharu nine uusa ka nikech Nyasaye noora motelonu mondo ares ngimau.”
6
Kuom higni ariyo kech osebedo e piny, kendo kuom higni abich mabiro pur kata keyo ok nobedie.
7
Nyasaye noora motelonu mondo arit kothu modongʼ e piny kendo mondo ores ngimau gi resruok maduongʼ.
8
“Kuom mano, ok un ema ne uora ka to Nyasaye ema ne oora. En ema noketo abedo wuon Farao, ruoth mar ode duto kendo jatelo mar jo-Misri duto.
9
Koro returu piyo udog ir wuora kendo uwachne ni, ‘Ma e gima Josef wuodi owacho: Nyasaye oseketa ruoth mar piny Misri duto. Bi ira; kendo kik ideki.
10
Ibiro dak e piny Goshen kendo machiegni koda; ma en in gi nyithindi, nyikwayi, jambi, dhogi kod gik moko duto ma in-go.
11
Abiro pidhi kanyo, nikech pod nitiere higni abich mag kech mabiro. To ka ok kamano, in kod joodi duto kod giwu duto ubiro chanduru.’
12
“Unyalo neno un uwegi, kaachiel gi Benjamin owadwa bende, ni adier an Josef ema awuoyo kodu.
13
Nyisuru wuora luor ma omiya e piny Misri duto kod gik moko duto ma useneno. Kendo keluru wuora kae piyo.”
14
Eka Josef nokwako owadgi Benjamin, kendo noywak kendo Benjamin bende nokwake kaywak.
15
Kendo nonyodho owetene duto kendo noywak kokwakogi. Bangʼe owetene nowuoyo kode.
16
Kane wach ochopo e kar dak ruoth Farao ni owete Josef osebiro, Farao kaachiel gi jotije nomor.
17
Farao nowacho ne Josef niya, “Nyis oweteni, oyie misikegi kuom pundegi mondo gidog Kanaan,
18
eka gidhi gikel wuonu kod joode duto mondo gidwog ira. Abiro miyogi kama ber moloyo e piny Misri kendo ginicham gik machiek e lopni.”
19
Bende asemiyi chik mondo inyisgi niya, “Kawuru geche miywayo gi punde e piny Misri mondo udhi uomgo nyithindeu gi mondeu kod wuonu kendo ubi kodgi ka.
20
Kik uparru kuom gik maun-go e pinyu, nikech gik mabeyo mag Misri duto nobed mau.”
21
Omiyo yawuot Israel notimo kamano. Josef nomiyogi geche miywayo gi punde, mana kaka Farao nowachone kendo en bende nomiyogi gik mane ginyalo konyore godo e yo.
22
Nomiyo moro ka moro kuomgi law manyien to Benjamin nomiyo fedha mapekgi oromo kilo mia adek kod lewni mopogore opogore abich.
23
Kendo magi e gik mane ooro ni wuon-gi: punde apar motingʼo gik mabeyo mag Misri kod punde apar mamon motingʼo cham kod makati kod chiemo mane onyalo konyorego e wuoth ka obiro Misri.
24
Eka Josef nokowo owetene modhi, kendo kane koro giwuok gidhi nowachonegi niya, “Kik udhaw kendu e wangʼ yo!”
25
Kuom mano negiwuok Misri kendo gibiro Kanaan ir Jakobo wuon-gi.
26
Neginyiso Jakobo niya, “Josef pod ngima kendo koro en e ruodh Misri duto.” Jakobo ne dhoge omoko, mi ok noyie gi wachgino.
27
To kane giwachone gik moko duto mane Josef osewachonegi kendo kane oneno geche mane Josef oseoro mondo odhi otere ire, chuny Jakobo wuon-gi noduogo.
28
Kendo Israel nowacho niya, “Ayie ni Josef wuoda pod ngima. Abiro dhi mondo anene kapok atho.”Chakruok 45:1

Chakruok 45:2

Chakruok 45:3

Chakruok 45:4

Chakruok 45:5

Chakruok 45:6

Chakruok 45:7

Chakruok 45:8

Chakruok 45:9

Chakruok 45:10

Chakruok 45:11

Chakruok 45:12

Chakruok 45:13

Chakruok 45:14

Chakruok 45:15

Chakruok 45:16

Chakruok 45:17

Chakruok 45:18

Chakruok 45:19

Chakruok 45:20

Chakruok 45:21

Chakruok 45:22

Chakruok 45:23

Chakruok 45:24

Chakruok 45:25

Chakruok 45:26

Chakruok 45:27

Chakruok 45:28Chakruok 1 / Chak 1

Chakruok 2 / Chak 2

Chakruok 3 / Chak 3

Chakruok 4 / Chak 4

Chakruok 5 / Chak 5

Chakruok 6 / Chak 6

Chakruok 7 / Chak 7

Chakruok 8 / Chak 8

Chakruok 9 / Chak 9

Chakruok 10 / Chak 10

Chakruok 11 / Chak 11

Chakruok 12 / Chak 12

Chakruok 13 / Chak 13

Chakruok 14 / Chak 14

Chakruok 15 / Chak 15

Chakruok 16 / Chak 16

Chakruok 17 / Chak 17

Chakruok 18 / Chak 18

Chakruok 19 / Chak 19

Chakruok 20 / Chak 20

Chakruok 21 / Chak 21

Chakruok 22 / Chak 22

Chakruok 23 / Chak 23

Chakruok 24 / Chak 24

Chakruok 25 / Chak 25

Chakruok 26 / Chak 26

Chakruok 27 / Chak 27

Chakruok 28 / Chak 28

Chakruok 29 / Chak 29

Chakruok 30 / Chak 30

Chakruok 31 / Chak 31

Chakruok 32 / Chak 32

Chakruok 33 / Chak 33

Chakruok 34 / Chak 34

Chakruok 35 / Chak 35

Chakruok 36 / Chak 36

Chakruok 37 / Chak 37

Chakruok 38 / Chak 38

Chakruok 39 / Chak 39

Chakruok 40 / Chak 40

Chakruok 41 / Chak 41

Chakruok 42 / Chak 42

Chakruok 43 / Chak 43

Chakruok 44 / Chak 44

Chakruok 45 / Chak 45

Chakruok 46 / Chak 46

Chakruok 47 / Chak 47

Chakruok 48 / Chak 48

Chakruok 49 / Chak 49

Chakruok 50 / Chak 50