A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Chakruok 401
Bangʼ ndalo moko jagam divai kod jated makati mar Farao ruodh Misri nochwanyo ruoth.
2
Mirima nomako Farao gi jotichge ariyogo, ma gin jotend jagam divai kod jatend joma tedo makati.
3
Kendo noketogi e od twech kama jatend askeche mar od twech notweyoe Josef.
4
Jatend askeche noketogi e lwet Josef mondo oritgi. Bangʼ kane gisebedo e od twech kuom kinde moko,
5
moro ka moro kuom ji ariyogi mane gin jatend jogam divai kod jatend joted makati mar ruodh Misri mane oyudo otwe, noleko lek otienono moro ka moro, kendo lek ka lek ne nigi tiende mopogore gi machielo.
6
Kane Josef obiro irgi kinyne gokinyi, noneno ka chunygi ool.
7
Kuom mano nopenjo jatich Farao mane ni kode e od twechgo niya, “Angʼo ma omiyo uol kawuono?”
8
Negidwoke niya, “Waduto nyoro waleko lek mopogore opogore, to onge ngʼama nyalo lokonwa tiendgi.” Eka Josef nowachonegi niya, “Donge fwenyo tiend lek aa mane kuom Nyasaye? Emomiyo yieuru unyisa lekugo.”
9
Kuom mano jatend jogam Divai nonyiso Josef lek mane oleko. Nowachone niya, “E lekna nende aleko ni aneno yadh mzabibu e nyima,
10
kendo e yadh mzabibuno ne nitie bede adek. Kane ochako loth, nogolo thiepene kendo neginyago mzabibu mochiek mana gikanyono.
11
Kikombe Farao ne ni e lweta, kendo nakawo olembe mag mzabibu mi abiyogi e kikombe mar Farao kendo aketo kikombe e lwete.”
12
Josef nowachone niya, “Ma e tiend lek mane ilekono. Bede yadh mzabibu adekgo nyiso ndalo adek.
13
Bangʼ ndalo adek Farao biro gonyi kendo dwoki e tiji, kendo ibiro keto kikombe Farao e lwete mana kaka yande kitimo kane in jatingʼ divai mare.
14
To ka gik moko duto otimoreni maber, ipara kendo itimna ngʼwono; iwuona gi Farao mondo ogola e od twech.
15
Nikech nomaka githuon ka igola e piny jo-Hibrania, kendo kata mana kaonge gima rach ma asetimo manyalo miyo abedie od twech ka.”
16
Kane jatend joted makati oneno ni Josef oloko tiend lek maber, nowachone Josef niya, “An bende ne aleko kama: Atonge adek mag makati ne ni e wiya.
17
Ei atonga mamalo ne nitie chiemo duto motedi ni Farao, to winy ne chamogi ei atonga mamalono.”
18
Josef nowachone niya, “Ma e tiend leknino. Atonge adek nyiso ndalo adek.
19
Kapok okadho ndalo adek Farao biro golie od twech, kendo obiro ngʼado wiyi oko manolieri e yath kendo winy biro chamo ringri.”
20
Koro odiechiengʼ mar adek ne en odiechieng rapar mar nywol Farao, kendo noloso nyasi ne jotije duto. Nogonyo jatend jogam divai kod jatend joted makati moketogi e nyim jodonge.
21
Nodwoko jatend jogam divai e tije, mondo omi ochak oket kikombe e lwet Farao,
22
to jatend joted makati nonego, mana kaka Josef noselokonegi tiend lekgi.
23
To kata kamano jatend jogam divai ne ok oparo Josef; wiye nowil kode.Chakruok 40:1

Chakruok 40:2

Chakruok 40:3

Chakruok 40:4

Chakruok 40:5

Chakruok 40:6

Chakruok 40:7

Chakruok 40:8

Chakruok 40:9

Chakruok 40:10

Chakruok 40:11

Chakruok 40:12

Chakruok 40:13

Chakruok 40:14

Chakruok 40:15

Chakruok 40:16

Chakruok 40:17

Chakruok 40:18

Chakruok 40:19

Chakruok 40:20

Chakruok 40:21

Chakruok 40:22

Chakruok 40:23Chakruok 1 / Chak 1

Chakruok 2 / Chak 2

Chakruok 3 / Chak 3

Chakruok 4 / Chak 4

Chakruok 5 / Chak 5

Chakruok 6 / Chak 6

Chakruok 7 / Chak 7

Chakruok 8 / Chak 8

Chakruok 9 / Chak 9

Chakruok 10 / Chak 10

Chakruok 11 / Chak 11

Chakruok 12 / Chak 12

Chakruok 13 / Chak 13

Chakruok 14 / Chak 14

Chakruok 15 / Chak 15

Chakruok 16 / Chak 16

Chakruok 17 / Chak 17

Chakruok 18 / Chak 18

Chakruok 19 / Chak 19

Chakruok 20 / Chak 20

Chakruok 21 / Chak 21

Chakruok 22 / Chak 22

Chakruok 23 / Chak 23

Chakruok 24 / Chak 24

Chakruok 25 / Chak 25

Chakruok 26 / Chak 26

Chakruok 27 / Chak 27

Chakruok 28 / Chak 28

Chakruok 29 / Chak 29

Chakruok 30 / Chak 30

Chakruok 31 / Chak 31

Chakruok 32 / Chak 32

Chakruok 33 / Chak 33

Chakruok 34 / Chak 34

Chakruok 35 / Chak 35

Chakruok 36 / Chak 36

Chakruok 37 / Chak 37

Chakruok 38 / Chak 38

Chakruok 39 / Chak 39

Chakruok 40 / Chak 40

Chakruok 41 / Chak 41

Chakruok 42 / Chak 42

Chakruok 43 / Chak 43

Chakruok 44 / Chak 44

Chakruok 45 / Chak 45

Chakruok 46 / Chak 46

Chakruok 47 / Chak 47

Chakruok 48 / Chak 48

Chakruok 49 / Chak 49

Chakruok 50 / Chak 50