A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Chakruok 261
Koro ne nitie kech maduongʼ e piny; bangʼ kech mokwongo mane obedo e ndalo Ibrahim kendo Isaka nodhi Gerar ir Abimelek ruodh jo-Filistia.
2
Jehova Nyasaye nofwenyore ni Isaka kendo owachone niya, “Kik idhi Misri; to dag mana e piny kama abiro nyisi.
3
Dag kae matin, kendo abiro bedo kodi mi agwedhi. Nimar in kod nyikwayi abiro miyou pinyni kendo nachop singruok mane atimo gi wuonu Ibrahim.
4
Anami nyikwayi bed mangʼeny ka sulwe mae polo kendo abiro miyogi pinyni duto, kendo kokadho kuom nyikwayi, ogendini duto mag pinyni nogwedhi.
5
Anagwedhgi kamano nikech Ibrahim noluora kendo norito dwarona, chikena, buchena kod wechena.”
6
Kuom mano Isaka nomedo dak Gerar.
7
Kane jo-Gerar openje kuom chiege, nowachonegi niya, “En nyamera, nikech noluoro wachonegi ni en chiega. Nowachonegi kamano nikech noparo ni jo-Gerar nyalo nege nikech Rebeka ne en dhako ma jaber.”
8
Kane Isaka osedak kuno kuom kinde mangʼeny, Abimelek ruodh jo-Filistia nongʼicho gie dirisa moneno ka Isaka gi Rebeka chiege jotugo.
9
Kuom mano Abimelek noluongo Isaka mopenje niya, “Kwerie ka dhakoni ok chiegi! Angʼo ma omiyo niwacho, ‘Ni en nyaminu’?” Isaka nodwoke niya, “Nikech ne aparo ni anyalo wito ngimana nikech en.”
10
Eka Abimelek nowacho niya, “Ma en angʼo ma itimonwa ni? Ka dipo ni ngʼatwa moro dine oseriwore gi chiegi, donge dikelonwa richo maduongʼ.”
11
Omiyo Abimelek nogolo chik ne ji duto niya, “Ngʼato angʼata ma omulo ngʼatni kata chiege to nyaka negi.”
12
Isaka nopidho cham e pinyno kendo Jehova Nyasaye nogwedhe e higano moyudo cham moloyo manochwoyo nyadi mia achiel.
13
Isaka nomedo bedo gi mwandu ahinya kendo mwandune nomedore mobedo jamoko marahuma.
14
Ne en kod pith mag jamni kod pith mag dhok kod jotich mangʼeny mi nyiego nomako jo-Filistia kode.
15
Omiyo jo-Filistia nodino sokni mane wasumbini Ibrahim wuon Isaka okunyo.
16
Eka Abimelek nowacho ne Isaka niya, “Dar ia ira ka nikech in giteko moloyowa.”
17
Omiyo Isaka nodar kanyo modhi e Holo mar Gerar kendo nodak kanyo.
18
Isaka nochako oyawo sokni mane osekuny e ndalo Ibrahim wuon mare, mane jo-Filistia odino bangʼ tho Ibrahim, kendo nochakogi nying mane oyudo wuon-gi Ibrahim osechakogi chon.
19
Jotich Isaka nokunyo holo kendo negiyudo soko man-gi pi machwer maliw.
20
To jokwath mag Gerar nolaro pig-no gi jokwadh Isaka kagiwacho niya, “Pigni en marwa.” Kuom mano Isaka nochako sokono ni Esek (tiende ni kar dhawo) nikech ne gilare kode
21
Eka jotich Isaka nokunyo soko moro kendo, to ne gilarore kuom mano bende; kuom mano nochake ni Sitna (tiende ni sadha).
22
Nodar kanyo modhi kendo odhi okunyo soko machielo, kendo onge ngʼama nolaro kode. Nochake ni Rehoboth (tiende ni thuolo moromowa), kowacho niya, “Koro Jehova Nyasaye osemiyowa thuolo kendo wabiro medore e piny.”
23
Noa kuno modhi nyaka Bersheba,
24
Jehova Nyasaye nofwenyore ne gotieno mowachone niya, “An e Nyasach wuonu Ibrahim. Kik iluor nikech an kodi; abiro gwedhi kendo abiro medo nyikwayi nikech singruok mane atimo gi Ibrahim jatichna.”
25
Isaka nogero kendo mar misango kuno kendo noluongo nying Jehova Nyasaye. Nogero hembe kanyo mi jotichne nokunyo soko moro kanyo.
26
Eka Abimelek nobiro ire koa Gerar, ka gin gi Ahuzath jangʼadne rieko kod Fikol ma jatend jolwenje.
27
Isaka nopenjogi niya, “Angʼo momiyo ubiro ira to ne ok udwara mi uriemba?”
28
Negidwoke niya, “Koro wasefwenyo ratiro ni Jehova Nyasaye neni kodi, omiyo wadwaro mondo watim kodi winjruok kwakwongʼore. Yie watim winjruok kodi
29
ni ok initimnwa marach mana kaka wan bende ne ok watimoni marach to ne wariti maber mi wagoli gi kwe mondo idhi. To koro Jehova Nyasaye osegwedhi.”
30
Kuom mano Isaka nolosonegi nyasi mi gichiemo kendo gimetho.
31
Kinyne gokinyi mangʼich negisingore ka gikwongʼore ngʼato gi ngʼato. Eka Isaka nogonyogi ma gidhi gi kwe.
32
Chiengʼ onogo jotich Isaka nobiro ire monyise kuom soko mane gisekunyo. Negiwachone niya, “Waseyudo pi!”
33
Noluongo kanyo ni Shiba (tiende ni kar singruok) nyaka chil kawuono dalano osebed kiluongo ni Bersheba.
34
Kane Esau ja-higni piero angʼwen, nokendo Judith nyar Beeri ma ja-Hiti, kod Basemath nyar Elon ma ja-Hiti.
35
Mon-go nomiyo Isaka kod Rebeka chuny lit.Chakruok 26:1

Chakruok 26:2

Chakruok 26:3

Chakruok 26:4

Chakruok 26:5

Chakruok 26:6

Chakruok 26:7

Chakruok 26:8

Chakruok 26:9

Chakruok 26:10

Chakruok 26:11

Chakruok 26:12

Chakruok 26:13

Chakruok 26:14

Chakruok 26:15

Chakruok 26:16

Chakruok 26:17

Chakruok 26:18

Chakruok 26:19

Chakruok 26:20

Chakruok 26:21

Chakruok 26:22

Chakruok 26:23

Chakruok 26:24

Chakruok 26:25

Chakruok 26:26

Chakruok 26:27

Chakruok 26:28

Chakruok 26:29

Chakruok 26:30

Chakruok 26:31

Chakruok 26:32

Chakruok 26:33

Chakruok 26:34

Chakruok 26:35Chakruok 1 / Chak 1

Chakruok 2 / Chak 2

Chakruok 3 / Chak 3

Chakruok 4 / Chak 4

Chakruok 5 / Chak 5

Chakruok 6 / Chak 6

Chakruok 7 / Chak 7

Chakruok 8 / Chak 8

Chakruok 9 / Chak 9

Chakruok 10 / Chak 10

Chakruok 11 / Chak 11

Chakruok 12 / Chak 12

Chakruok 13 / Chak 13

Chakruok 14 / Chak 14

Chakruok 15 / Chak 15

Chakruok 16 / Chak 16

Chakruok 17 / Chak 17

Chakruok 18 / Chak 18

Chakruok 19 / Chak 19

Chakruok 20 / Chak 20

Chakruok 21 / Chak 21

Chakruok 22 / Chak 22

Chakruok 23 / Chak 23

Chakruok 24 / Chak 24

Chakruok 25 / Chak 25

Chakruok 26 / Chak 26

Chakruok 27 / Chak 27

Chakruok 28 / Chak 28

Chakruok 29 / Chak 29

Chakruok 30 / Chak 30

Chakruok 31 / Chak 31

Chakruok 32 / Chak 32

Chakruok 33 / Chak 33

Chakruok 34 / Chak 34

Chakruok 35 / Chak 35

Chakruok 36 / Chak 36

Chakruok 37 / Chak 37

Chakruok 38 / Chak 38

Chakruok 39 / Chak 39

Chakruok 40 / Chak 40

Chakruok 41 / Chak 41

Chakruok 42 / Chak 42

Chakruok 43 / Chak 43

Chakruok 44 / Chak 44

Chakruok 45 / Chak 45

Chakruok 46 / Chak 46

Chakruok 47 / Chak 47

Chakruok 48 / Chak 48

Chakruok 49 / Chak 49

Chakruok 50 / Chak 50