A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Chakruok 241
Ibrahim noseti kendo hike noniangʼ, kendo Jehova Nyasaye nosegwedhe e yore duto.
2
Nowacho ne jatichne maduongʼ mane rito gige ode duto niya, “Ket lweti e kind ema.
3
Adwaro mondo ikwongʼrina gi nying Jehova Nyasaye, Nyasach polo kod piny ni ok ibi yudone wuoda dhako koa kuom nyi Kanaan ma an jadak e kindgini,
4
to ibiro dhi thurwa kendo ir wedena mondo iyudne wuoda Isaka dhako.”
5
Jatichne nopenje niya, “Datim angʼo ka nyakono ok oyie biro koda e pinyni? Dadwok wuodi thuru kumane iayeno?”
6
Ibrahim nowachone niya, “Nyaka ine ni ok idwoko wuoda kuno.
7
Jehova Nyasaye, ma Nyasach polo mane ogola thurwa e dala wuora kendo nowuoyo koda kotimo koda singruok ni, ‘To ne nyikwayi nami pinyni’ kendo en owuon ema obiro oro malaikane nyimi mondo mi iyudne wuoda dhako kuno.
8
To ka nyakono ok dwar biro kodi, eka inibed thuolo kuom singruok ma atimo kodini. Ne mana ni ok idwoko wuoda kuno.”
9
Omiyo jatijeno noketo lwete e kind em ruodhe Ibrahim kendo notimo singruok kode e wachni.
10
Eka jatijeno nokawo ngamia apar mag ruodhe, kod chiwo duto mabeyo mochako wuoth kodhi Aram-Naharaim (tiende ni, Mesopotamia) koluwo yo madhi dala matin mar Nahor.
11
Noketo ngamia onindo piny machiegni gi soko but dala; ne en kar angʼich welo, seche mamon dhi umbo.
12
Eka nolemo niya, “Yaye Jehova Nyasaye Nyasach ruodha Ibrahim, gwedha kawuono, kendo nyis ngʼwononi ne ruodha Ibrahim.
13
Ne, koro eri achungo e bath sokoni, kama nyi dalani biro umboe pi.
14
Mad timreni ka awachone nyako moro ni, ‘Asayi, yie dapigi piny mondo mi amodhie,’ kendo ka dowachna ni, ‘modhi kendo abiro chiwo pi ni ngamia-gi duto’ to en ema mondo obed nyako ma iseyierone Isaka jatichni. Kamano anangʼe ni isenyiso ngʼwononi ne ruodha.”
15
Kane pok otieko lemo, Rebeka notucho kotingʼo dapige e goke. Ne en nyar Bethuel wuod Milka, mane chi Nahor owadgi Ibrahim.
16
Nyakoni ne en jaber man-gi chia, mapok ongʼeyo dichwo! Nolor e soko, motwomo pi eka odwogo.
17
Jatich Ibrahim noringo kadhi romone mi owachone niya, “Akwayi, yie imiyae pi mondo amodhi.”
18
Eka nowacho niya, “Modhi, ruodha” kendo mapiyo nono noloro dapi e lwete momiye pi omodho.
19
Bangʼ kane osemiye pi modho, nowachone niya, “Abiro dhi umbo pi ne ngamia magi bende, nyaka gitiek modho.”
20
Omiyo noloko pi mapiyo nono e besen, moringo odok e soko omo pi kendo noomo moromo ngamiagego duto.
21
Jatich Ibrahim nolingʼ thi ma ok owuoyo, karange lingʼ-lingʼ mondo one ane ka Jehova Nyasaye osegwedho wuodhe.
22
Kane ngamia-go osetieko modho, ngʼatno nogolo tere mar um mar dhahabu ma pekne romo achiel kuom apar mar kilo kod bangli ariyo mag dhahabu mapekgi oromo nus kilo.
23
Eka nopenje niya, “In nyar ngʼa? Yie inyisa bende dwayudie kar nindo dalau?”
24
Nodwoke niya, “An nyar Bethuel, ma wuod Nahor gi Milka.”
25
Kendo nomedo wacho niya, “Wan kod lum kod chiemb ngamia mangʼeny kaachiel gi ot ma unyalo nindoe.”
26
Ngʼatno nopodho auma molamo Jehova Nyasaye,
27
kowacho niya, “Duongʼ odogne Jehova Nyasaye, ma Nyasach ruodha Ibrahim, ma ok oseweyo nyiso adierane gi ngʼwonone ne ruodha. To an, Jehova Nyasaye osetelona e wuoth nyaka e od wede ruodha.”
28
Nyakono noringo modhi onyiso joodgi duto gik mane osetimorene.
29
Rebeka ne nigi owadgi miluongo ni Laban, kendo Laban noringo matek ka dhi ir ngʼatno mane ni e sokono.
30
Kane Laban oseneno tere e um nyamin kod bangli ka ni e lwet nyamin kendo kane owinjo gima Rebeka wacho ni ngʼatno onyise, Laban nodhi ir ngʼatno moyude ka ochungʼ e bath ngamia-go machiegni gi soko.
31
Laban nowachone niya, “Bi, in ngʼama Jehova Nyasaye ogwedho. Angʼo ma omiyo ichungʼ oko ka? Aseikoni ot kendo nitie kar ngamia bende.”
32
Kuom mano ngʼatno nodonjo e ot kendo misike mane ngamia otingʼo nogol kuomgi. Nomigi lum kod chiembgi mi nokelo pi ne jatich Ibrahim kod joge mondo olwokgo tiendegi.
33
Eka nokel chiemo ne jatich Ibrahim to nowachonegi niya, “Ok abi chiemo kapok anyisou gima onego awachnu.” Laban nowachone niya, “Kara nyiswa.”
34
Kuom mano nowacho niya, “An jatich Ibrahim.
35
Jehova Nyasaye osegwedho ruodha ahinya kendo osebedo jamoko. Osemiye rombe kod dhok, fedha kod dhahabu, jotich machwo kod mamon gi ngamia kod punde.
36
Sara, jaod ruodha osenywolone wuowi ka hike oniangʼ kendo ruodha osemiyo wuodeno mwandune duto.
37
Ruodha nomiyo akwongʼora kowacho ni, ‘Kik iyudne wuoda nyako kuom nyi Kanaan ma adakie lopgini,
38
to dhi e dala wuora kendo ir anywolana kendo iyudne nyako ne wuoda.’
39
“Eka ne apenjo ruodha ni, ‘Datim nangʼo ka nyakono ok oyie biro koda?’
40
“Nodwoke ni, ‘Jehova Nyasaye, ma asebedo ka awuotho e nyime biro ori gi malaikane kendo obiro gwedho wuodhi, mondo mi iyudne wuoda nyako moa kuom anywolana kendo e od wuora.
41
Ka idhi michopo ir jowa to singruogni ok nomaki, to bende ka gitamore miyi nyakono mondo ibigo, to kwongʼruokni ok nobed e wiyi.’
42
“Kane abiro e soko kawuono, nawacho ni, ‘Yaye Jehova Nyasaye, Nyasach ruodha Ibrahim, kalongʼoni, to gwedh wuodhani.
43
Ne, koro eri achungo e bath sokoni, ka jatich ma nyako obiro omo pi kendo awachone niya, “Yaye miyae pi amodhi,”
44
kendo ka owachona niya, “Modhi, kendo abiro omo pi nyaka ne ngamia-gi bende,” to en ema mondo obed nyako ma Jehova Nyasaye oseyiero ne wuod ruodha.’
45
“Kane pok atieko lemo e chunya, Rebeka nochopo ka otingʼo dapi e goke. Nolor e soko mondo otuom pi kendo nawachone ni, ‘Yaye miyae pi amodhi.’
46
“Piyo piyo nono noyieyo pi piny mi owacho ni, ‘Modhi kendo abiro miyo ngamia magi bende pi.’ Kuom mano namodho, kendo ngamia bende nomodho.
47
“Napenje ni, ‘In nyar ngʼa?’ “En to nodwoka ni, ‘An nyar Bethuel, wuod Nahor gi Milka.’ “Eka ne aketo tere e ume gi bangli e lwete,
48
kendo napodho auma kalamo Jehova Nyasaye. Namiyo Jehova Nyasaye ma Nyasach ruodha Ibrahim duongʼ, mane telona e yo maber mayudo nyako ma nyakwar owad gi ruodha ne wuode.
49
Koro nyisauru kuyie timo ngʼwono kod adieri ne ruodha; to ka ok kamano to nyisa mondo mi angʼe kuma achomo.”
50
Laban kod Bethuel nodwoke niya, “Ma-oa kuom Jehova Nyasaye ok wanyal wachoni gimoro amora.
51
Rebeka eri; kawe mondo udhi, kendo obed chi wuod ruodhi, mana kaka Jehova Nyasaye osechiko.”
52
Kane jatich Ibrahim owinjo gima negiwacho, nopodho auma e nyim Jehova Nyasaye.
53
Eka jatich Ibrahim nogolo gik moko mag dhahabu kod mag fedha kod lewni mi nomiyogi Rebeka; kendo nochiwo mich ma nengogi tek ne owadgi kod min-gi.
54
Eka jatich Ibrahim kod jogo mane ni kode nochiemo kendo ometho kendo ne ginindo kanyo. Kane gichiewo kinyne gokinyi nowacho niya, “Weuru adog ir ruodha.”
55
To owad gi Rebeka kod min-gi nodwoke niya, “We nyakoni odongʼ kodwa kuom ndalo apar kata moloyo kanyo; eka udhi.”
56
To jatich Ibrahim nowachonegi niya, “Kik ugengʼna, to weyauru adog ir ruodha, nikech Jehova Nyasaye osegwedho wuodha.”
57
Eka negiwacho niya, “We waluong nyako mondo wapenje kuom wachni.”
58
Kuom mano negiluongo Rebeka kendo gipenje niya, “Inyalo dhi gi ngʼatni?” Rebeka nodwokogi niya, “Abiro dhi.”
59
Kuom mano ne giweyo Rebeka odhi kaachiel gi nyako mane opire kod jatich Ibrahim gi joge.
60
Kendo negigwedho Rebeka kagiwachone niya, “Nyathiwa, bed min ji gana gi gana; mad nyikwayi medre ma kaw mier madongo mag wasikgi.”
61
Eka Rebeka kod jotije ma nyiri noikore moidho ngamia-gi mi gidhi gi jatich Ibrahim. Kuom mano jatich Ibrahim nokawo Rebeka kendo gidhi.
62
Noyudo ka koro Isaka oa Beer-Lahai-Roi, nikech noyudo odak Negev.
63
Ka noyudo owuotho e pap godhiambo chiengʼ moro ka owuoyo gi Nyasaye, kendo kane orango malo, noneno ngamia kabiro.
64
Rebeka bende norango malo moneno Isaka. Nolor piny koa ewi ngamia
65
kendo nopenjo jatich Ibrahim niya, “Macha en ngʼa manie pap mabiro romonwa cha?” Jatich nodwoke niya, “En ruodha.” Eka nokawo nanga ma oumogo wangʼe.
66
Eka jatich nonyiso Isaka gik moko duto mane osetimo.
67
Isaka notero Rebeka e hemb Sara min-gi, kendo Isaka nokendo Rebeka. Kuom mano Rebeka nobedo chi Isaka, kendo Isaka nohero Rebeka gihera mamalo; kendo Isaka ne ok obedo gi parruok bangʼ tho min mare.Chakruok 24:1

Chakruok 24:2

Chakruok 24:3

Chakruok 24:4

Chakruok 24:5

Chakruok 24:6

Chakruok 24:7

Chakruok 24:8

Chakruok 24:9

Chakruok 24:10

Chakruok 24:11

Chakruok 24:12

Chakruok 24:13

Chakruok 24:14

Chakruok 24:15

Chakruok 24:16

Chakruok 24:17

Chakruok 24:18

Chakruok 24:19

Chakruok 24:20

Chakruok 24:21

Chakruok 24:22

Chakruok 24:23

Chakruok 24:24

Chakruok 24:25

Chakruok 24:26

Chakruok 24:27

Chakruok 24:28

Chakruok 24:29

Chakruok 24:30

Chakruok 24:31

Chakruok 24:32

Chakruok 24:33

Chakruok 24:34

Chakruok 24:35

Chakruok 24:36

Chakruok 24:37

Chakruok 24:38

Chakruok 24:39

Chakruok 24:40

Chakruok 24:41

Chakruok 24:42

Chakruok 24:43

Chakruok 24:44

Chakruok 24:45

Chakruok 24:46

Chakruok 24:47

Chakruok 24:48

Chakruok 24:49

Chakruok 24:50

Chakruok 24:51

Chakruok 24:52

Chakruok 24:53

Chakruok 24:54

Chakruok 24:55

Chakruok 24:56

Chakruok 24:57

Chakruok 24:58

Chakruok 24:59

Chakruok 24:60

Chakruok 24:61

Chakruok 24:62

Chakruok 24:63

Chakruok 24:64

Chakruok 24:65

Chakruok 24:66

Chakruok 24:67Chakruok 1 / Chak 1

Chakruok 2 / Chak 2

Chakruok 3 / Chak 3

Chakruok 4 / Chak 4

Chakruok 5 / Chak 5

Chakruok 6 / Chak 6

Chakruok 7 / Chak 7

Chakruok 8 / Chak 8

Chakruok 9 / Chak 9

Chakruok 10 / Chak 10

Chakruok 11 / Chak 11

Chakruok 12 / Chak 12

Chakruok 13 / Chak 13

Chakruok 14 / Chak 14

Chakruok 15 / Chak 15

Chakruok 16 / Chak 16

Chakruok 17 / Chak 17

Chakruok 18 / Chak 18

Chakruok 19 / Chak 19

Chakruok 20 / Chak 20

Chakruok 21 / Chak 21

Chakruok 22 / Chak 22

Chakruok 23 / Chak 23

Chakruok 24 / Chak 24

Chakruok 25 / Chak 25

Chakruok 26 / Chak 26

Chakruok 27 / Chak 27

Chakruok 28 / Chak 28

Chakruok 29 / Chak 29

Chakruok 30 / Chak 30

Chakruok 31 / Chak 31

Chakruok 32 / Chak 32

Chakruok 33 / Chak 33

Chakruok 34 / Chak 34

Chakruok 35 / Chak 35

Chakruok 36 / Chak 36

Chakruok 37 / Chak 37

Chakruok 38 / Chak 38

Chakruok 39 / Chak 39

Chakruok 40 / Chak 40

Chakruok 41 / Chak 41

Chakruok 42 / Chak 42

Chakruok 43 / Chak 43

Chakruok 44 / Chak 44

Chakruok 45 / Chak 45

Chakruok 46 / Chak 46

Chakruok 47 / Chak 47

Chakruok 48 / Chak 48

Chakruok 49 / Chak 49

Chakruok 50 / Chak 50