A A A A A
×

Luo Bible 2015

Juda 1

1
An Juda, ma misumba Yesu Kristo, kendo ma owadgi Jakobo, ema andikonu baruani un joma Nyasaye ohero kendo ma oseluongo, kendo ma Yesu Kristo rito gi tekone.
2
Ng’wono gi kue kod hera mogundho obed kodu.
3
Osiepena, ne agombo ahinya mondo andiknu kuom warruok ma waduto wan-go, to koro aneno ni nyaka andiknu, kajiwou mondo umed kedo matek ni wach yie ma Nyasaye osemiyo joge dichiel kendo mogik.
4
Nyaka andik kamano nimar jomoko ma ok oluoro Nyasaye, ma gin joma oseketi ni bura oloyo chon nikech wachni, osedonjo kuomu ling’ling’, ka gitemo mondo gilok ng’wono mar Nyasachwa obed anjawo, kendo gidagi Ruodhwa achiel kende, ma en Ruoth Yesu Kristo.
5
Adwaro mondo aparnu weche moko, kata obedo ni useng’eyogi duto kamano. Ruoth noreso jo-Israel, mi ogolo e piny Misri. To achien notieko jogo mane odagi yie.
6
Malaika mane okalo tong’ mar teko momigi, mi oweyo kuma onego gibedie, bende Ruoth oseketo e mudho, kotue mochwere gi nyororo, nyaka chop ng’ad buchgi, Chieng’ Maduong’.
7
Bende paruru Sodom gi Gomora kod mier mokiewo kodgi. Gin bende ne gidonjo e tim terruok kod dwanyruok madhoch, mi giyudo kum mar mach mak tho, mondo obed ranyisi ni ji duto.
8
Mano e kaka jogi bende chalo. Lek ma gileko miyo gidwanyo ringregi, kendo gidagi teko ma Ruoth nigo, kendo giyanyo joma nigi duong e polo.
9
To eka kata mana Mikael, malaika maduong’, kane laro gi Satan ringre Musa, to ne ok ohedhore yanye gi weche maricho, to nowachone mana niya, “Ruoth mondo okweri.”
10
Jogi to yanyo gimoro amora ma ok ging’eyo to gik ma ging’eyo mana kuom gombo mag ringregi ka le ma onge rieko e gik matiekogi.
11
Mano kaka ginine malit! Gise mana luwo yo mane Kain oluwo, kendo gisemwomore e ketho mar Baalam nikech gihero pesa, bende giseng’anyo kaka Korah nong’anyo, mi girumo mana kaka en bende norumo.
12
Jogi gin mbelni e sewni mutimo mag hera, ka gichiemo kodu maonge wichkuot. Gin jokwath maparo mana gin giwegi kende! Gichalo rumbi ma yamo riembo to ok kel koth, kendo gichalo yiend olemo ma ok nyagi e ndalo oro, kendo mopudh gi tiendgi, mi otho chuth.
13
Bende ka gitimo timbegi mag wichkuot, to gichalo apaka mager mag nam mathuogo buoyo, kendo gichalo sulue moweyo yorgi, ma mudho mandiwa ema okannigi nyaka chieng’.
14
Enoka, nyakwar Adam kuom tieng’ mar abiriyo, nokoro wach jogo, kane owacho niya, “Neuru! Ruoth osebiro gi oganda mang’ongo mar joge maler,
15
mondo okum piny duto, kendo omi jogo ma ok oluoro Nyasaye yie timbegi maricho, kod weche malit duto, ma gin joricho ma ok oluoro Nyasaye, gisewacho kuome.”
16
Jogi gin joma keko akeka, kendo ng’ur ang’ura. Giluwo mana gombo mag ringregi giwegi, bende gisungore marach, kendo giwuondo ji gi weche mamit mondo giyud gik ma gidwaro.
17
To osiepna, nyaka upar gima ne joote mag Ruodhwa Yesu Kristo okoro.
18
Ne giwachonu niya, “E ndalo giko ji moko nobi ma nochau. Gin ji ma ok oluoro Nyasaye, kendo maluwo mana gombogi giwegi.”
19
Mago e joma kelo pogruok. Gin joma gombo mag ringruok ema chiko, kendo gionge gi Roho.
20
To un osiepena, meduru mana geroru kuom teko mar Roho Maler.
21
Nyaka ubed e hera mar Nyasaye, mondo urit ngima ma nyaka chieng’ ma Ruoth Yesu Kristo biro miyou kuom ng’wonone.
22
Kechuru joma riwo gi kiawa.
23
Resgiuru, kugologi e mach. Ji moko nitie ma bende nyaka ukechi, to mana ka uluor, kendo kubedo mosin kata mana gi lepgi ma gombogi mag richo osechido.
24
Wapakuru Jal manyalo ritou mondo kik upodhi, kendo manyalo miyo uchung’ e nyim duong’ne maler kumor kendo kuonge ketho.
25
En e Nyasaye ma Jawarwa kuom Yesu Kristo Ruodhwa, man gi duong’ gi teko kod loch, nyaka nene, kendo kawuono, kendo nyaka chieng’. Amin.
Juda 1:1
Juda 1:2
Juda 1:3
Juda 1:4
Juda 1:5
Juda 1:6
Juda 1:7
Juda 1:8
Juda 1:9
Juda 1:10
Juda 1:11
Juda 1:12
Juda 1:13
Juda 1:14
Juda 1:15
Juda 1:16
Juda 1:17
Juda 1:18
Juda 1:19
Juda 1:20
Juda 1:21
Juda 1:22
Juda 1:23
Juda 1:24
Juda 1:25
Juda 1 / Jud 1