A A A A A
×

Luo Bible 2015

3 Johana 1

1
An jaduong’, andikoni in Gayo, osiepna ma ahero gi hera maradier.
2
Osiepna, akwayo Nyasaye ni mondo idhi maber e yore duto, kendo ibed mangima e ringri mana kaka ang’eyo ni ingima e chunyi bende.
3
Ne abedo mamor ahinya kane owete moko obiro, mowacho kaka isiko kuom adiera, kendo kaka iwuotho e ngima mar adiera.
4
Onge gima miya mor moloyo ka awinjo ni nyithinda wuotho e adiera.
5
Osiepna, in jaadiera kuom gimoro amora mitimo ni owete, kata ka gin joma welo.
6
Gisewuoyo kuom heranino e nyim kanyakla mar jo-Kristo man ka. Yie ikonygi e wuodhgi, kikowogi e yo malong’o ni Nyasaye mwatiyone,
7
nimar ne giwuok gidhi e tich Kristo, ma ok giyie kawo kony moro amora kuom joma ok oyie.
8
Omiyo wan jo-Kristo onego wakony joma kamago mondo wanywak kodgi tich mar lando adiera.
9
Ne andiko ni jo-Kristo muchokorugo, to Diotrefe, madwaro bet jatendgi, notamore winjo gima wawacho.
10
Omiyo ka abiro to anael gik ma otimo e lela, kaka ohangowa gi weche mamono maricho. To ewi mago duto, otamore rwako owete bende, to ok mano kende, to bende otamo joma dwaro timo kamano e kanyakla mar jo-Kristo.
11
Osiepna, kik iluw tim marach, to luw tim maber. Ng’at matimo maber en ng’at Nyasaye, to ng’at matimo marach, to pok oneno Nyasaye.
12
Ji duto wuoyo maber kuom Demetrio. Adiera lilo ema wachore kuome. Wan bende wayie ni timbene beyo kendo ing’eyo ni gima wawacho en adier.
13
An gi weche mathoth ma adwaro nyisi, to kata kamano ok adwar ndikogi e barua.
14
To ageno ni abiro neni machiegni mondo walos wang’ gi wang’.
15
Kue obed kodi. Osiepewa duto omosi. In bende mosnwa osiepewa achiel achiel.
3 Johana 1:1
3 Johana 1:2
3 Johana 1:3
3 Johana 1:4
3 Johana 1:5
3 Johana 1:6
3 Johana 1:7
3 Johana 1:8
3 Johana 1:9
3 Johana 1:10
3 Johana 1:11
3 Johana 1:12
3 Johana 1:13
3 Johana 1:14
3 Johana 1:15
3 Johana 1 / 3Joh 1