A A A A A
×

Luo Bible 2015

2 Petro 3

1
Osiepena, ma eri barua mar ariyo ma koro asendikonu. E barupenago duto asetemo mondo ami upar maber,
2
kaparonu weche mane jonabi maler owacho e ndalo machon, kod chik mar Ruoth kendo Jawar mane jooteu okelonu.
3
Mokwongo nyaka ung’eni e ndalo giko, jomoko nowuog ma luwo mana gombogi giwegi. Ginicharu,
4
ka giwacho niya, “Donge ne osingore ni oduogo? To koro erego? Nyaka ne kwerewa tho, gik moko duto osiko ochwere, mana kaka ne gibet chakre chuech piny!”
5
To gitamore yie mar oyiem ni kata obedo ni polo osebetie nyaka nene, to Nyasaye nowuoyo mi piny obetie koa kuom pi, kendo pi ema ne ocheyego.
6
To bende pigno ema ne olokore ataro, mi okethogo piny machon.
7
To Nyasaye osewuoyo bende ni, polo kod piny ma kawuono okan ni Chieng’ Bura, mondo mach obi otieki kaachiel gi ji duto ma ok oluoro Nyasaye.
8
To osiepena, kik wiu wil gi wach achiel ni, kuom Ruoth, ndalo achiel romre gi higni alufu achiel, bende higni alufu achiel romre gi ndalo achiel.
9
To kik upar ni Ruoth odeko kuom timo gima osesingore ni obiro timo kaka jomoko paro. Ooyo, ohorenu mos kapod orito, nikech ok odwar ni mondo ng’ato olal, to odwaro ni mondo ji duto olokre owe richogi.
10
To chieng’ Ruoth nobi mana ka jakuo, kendo chieng’ onogo polo nolal nono ka riadore matek, kendo gik mae kor polo nowang’ mi rum pep. Piny bende nolal kaachiel gi gik manie iye.
11
Ka gigo duto biro leny nono kamano, koro un uparo ni onego ubed joma chal nadi? Donge onego ubed joma ler, mochiwore ni Nyasaye,
12
ka urito chieng’ Nyasaye, kendo utiyo mondo orure piyo? En chieng’ ma polo nowang’ie mi rum pep, kendo gik manie kor polo noleny nono e mach.
13
To wan warito polo manyien kod piny manyien, kuma tim makare nitie, kaka ne Nyasaye osingorenwa.
14
Emomiyo osiepena, e kinde mapod uritoe gigo mondo otimre, to temuru matek mondo ubed maler kendo maonge ketho e nyim Nyasaye, kendo ubed gi kue kode.
15
Parieuru kaka Ruodhwa hore mos, komiyou thuolo mondo uyud warruok. Mano e gima owadwa Paulo mwahero nondikonu gi rieko mane Nyasaye omiye.
16
Adier, kane owuoyo kuom wechego, to mano e gima nowacho e barupene duto. Nitie weche moko matek winjo e barupenego, ma joma kia kendo ma johubagahubaga guenyo mana ni kethruokgi giwegi, mana kaka gitimo weche mamoko mondiki e Muma bende.
17
To un osiepena, useng’eyo wechegi chon, omiyo beduru motang’ mondo kik joma ok luw chik wuondu, mi ukier uwe kama uchung’ie motegno.
18
To donguru kuom ng’wono, kumedo ng’eyo Ruodhwa kendo Jawarwa Yesu Kristo. Duong’ obedne kawuono kendo nyaka chieng’. Amin.
2 Petro 3:1
2 Petro 3:2
2 Petro 3:3
2 Petro 3:4
2 Petro 3:5
2 Petro 3:6
2 Petro 3:7
2 Petro 3:8
2 Petro 3:9
2 Petro 3:10
2 Petro 3:11
2 Petro 3:12
2 Petro 3:13
2 Petro 3:14
2 Petro 3:15
2 Petro 3:16
2 Petro 3:17
2 Petro 3:18
2 Petro 1 / 2Pe 1
2 Petro 2 / 2Pe 2
2 Petro 3 / 2Pe 3