A A A A A
×

Luo Bible 2015

2 Petro 2

1
To jonabi mag miriambo bende nowuok kuom oganda Nyasaye e ndalo mokadho. Kamano bende e kaka jopuonj mag miriambo biro wuok kuomu. Ginikel ling’ling’ puonj mag miriambo maketho ji, kendo ginikwed kata mana Ruoth mane owarogi, mi gimi tiekgi piyopiyo nono.
2
Kata kamano, ji mang’eny noluw timgi mag anjawo, kendo ji nowuo marach kuom Yor Adiera, nikech timbegigo.
3
Kuom gombo chamo gik malang’, jopuonj mag miriambo nokaw giu gi weche mag wuond. To jang’ad bura oseng’ado buchgi chon! Kum ema oritogi, kendo ng’ama biro tiekogi ok nindi!
4
Nyasaye ne ok oweyo malaika mane oketho mak okumo, to nowitogi e mach ma ok tho, kuma otuegie e mudho gi nyororo ka girito Chieng’ Bura.
5
Bende Nyasaye ne ok oweyo piny machon mak otieko, kane okelo ataro e piny joricho, to noreso mana Nowa, mane jaland Wach Makare, kod ji mamoko abiriyo.
6
Nyasaye nokumo mier mag Sodom gi Gomora, kowang’ogi, mi gilokore buru. Kamano nolokogi ranyisi mar gima biro timore ni joma ok oluoro Nyasaye.
7
Lut to noreso nimar ne en ng’at maber, kendo chunye ne chandore ahinya nikech tim anjawo mag joma timbegi richo.
8
Ng’at makareno nodak e kind jogo, kendo pile ka pile nowinjo kendo oneno gik ma gitimo, omiyo chunye nochandore ahinya kuom timbegi mag dwanyruok.
9
Kamano waneno ni Ruoth ong’eyo reso joma oluore kuom tem mochomogi, kendo ong’eyo keto joricho e kum nyaka chop Chieng’ Bura,
10
to moloyo jogo matimo dwaro mag ringruok kuom gombo mochido, kendo chayo teko mar Nyasaye. Jopuonj mag miriambo nigi chir, kendo wang’gi tek, bende ok giluoro yanyo joma nigi duong e polo.
11
To kata mana malaika man gi teko kod nyalo moloyogi, to ok donjnigi gi weche maricho e nyim Ruoth.
12
To jogo chalo gi le maonge rieko, mane onywol mana ni mondo omaki kendo onegi. Giwuoyo marach kuom gik ma gikia, omiyo gin bende notiekgi mana ka le maonge rieko.
13
Giniyud pok mar richo, kar richo ma gisetimo. Timo gik ma gombogi dwaro odiechieng’ alanga ema miyogi mor. Ka gichiemo kodu to gikelonu wichkuot, kendo gimiyo nyingu kethore, ka giowore gi timbegi mag wuond!
14
Wengegi rango mon mana gi gombo maricho, kendo gombo ma gin-go mar dwaro timo richo ok rum. Giywayo joma yiegi yomyom, gitero e richo, bende chunygi ong’iyo gi gombo gik moko. Gin joma okuong!
15
Giseweyo yo ma oriere tir, mi gilal, nimar giseluwo mana yor Balaam wuod Boer, mane oketo chunye kuom yudo pok mar tim maricho.
16
To kanyna mamomo nowuoyo gi dwond dhano, kokwero janabino kuom kethone, mi otieko neko mare.
17
Jogo chalo gi sokni maonge pi, kendo gichalo gi ong’ueng’o ma yamb koth riembo. Gin, gima okannigi en mana mudho mandiwa.
18
Giwuorore gi weche manono, kendo kuom gombo mag ringruok gihoyo joma dwaro tony kaa kuom joma timbegi nono.
19
Gisesingore ni jogo ni gibiro miyogi thuolo, to gin giwegi gin wasumbini mag gik makelo kethruok, nimar ng’ato doko misumba gimoro amora moloyo chunye.
20
Ka ji osetony e kethruok mar pinyni nikech ging’eyo Ruodhwa kendo Jawarwa Yesu Kristo, to eka gichako giduodore e kethruok, mi kethruok makogi, to ngima ma gibedogo achien doko marach moloyo ngima mane gin-go mokwongo.
21
Dine obedonigi maber ka dine ok ging’eyo yo makare, moloyo ng’eyogo, to bang’e gidok chien giweyo chik maler mane omigi.
22
Osetimorenigi mana kaka ngero wacho ni, “Guok odok nang’o ng’okne,” kendo ni, “Ngurue moselwoki odok ng’ielore e chuodho.”
2 Petro 2:1
2 Petro 2:2
2 Petro 2:3
2 Petro 2:4
2 Petro 2:5
2 Petro 2:6
2 Petro 2:7
2 Petro 2:8
2 Petro 2:9
2 Petro 2:10
2 Petro 2:11
2 Petro 2:12
2 Petro 2:13
2 Petro 2:14
2 Petro 2:15
2 Petro 2:16
2 Petro 2:17
2 Petro 2:18
2 Petro 2:19
2 Petro 2:20
2 Petro 2:21
2 Petro 2:22
2 Petro 1 / 2Pe 1
2 Petro 2 / 2Pe 2
2 Petro 3 / 2Pe 3