A A A A A
×

Luo Bible 2015

1 Petro 5

1
Koro an gi wach moro ma adwaro kwayou, un jodongo. Awuoyo kodu kaka jaduong’ wadu, mane oneno kaka Kristo sandore, kendo mageno yudo pok kuom duong’ mabiro fwenyore.
2
Beduru jokwadh kueth ma nyasaye osemiyou, kendo ritgiuru gi chuny mamor kaka Nyasaye dwaro, to ok kuom achune. Kik utim kamano mondo uyudie ohala, to timeuru mana nikech uhero.
3
Kik utimru ruodhi ni jogo moketi e lwetu ka kueth mondo uriti, to nyaka udok nigi ranyisi maber.
4
Eka ka jakwath maduong’ obiro, to unuyud osimbo mar duong’ ma ok kethre, manyiso ni uselocho.
5
Kamano bende un joma tindo, nyaka uwinj jodongu, kendo un duto nyaka urwak muolo ka law, kukonyoru e kindu uwegi, nimar Muma wacho niya, “Nyasaye dagi josunga, to joma muol ema omiyo ng’wono.”
6
Omiyo beduru mamuol e bwo bad Nyasaye man gi teko, mondo obi oting’u malo e ndalo mowinjore.
7
Keturu parruok duto ma un-go kuome, nikech oparou.
8
Beduru motang’ kurito, nikech jasiku ma Satan bayo kuonde duto ka sibuor magoyo asumbi, ka dwaro ng’ama dongam!
9
Chung’uru motegno kuom yie ma un-go, mondo utame, ka ung’eyo ni oweteu moyie manie piny duto, bende yudo chandaruok ma kamago.
10
To ka usenwang’o chandruok kuom kinde matin, to Nyasach ng’wono duto, ma oseluongou kuom Kristo e duong’ne mochwere, noduog chunyu, mi miu teko, kendo omiu chuny motegno, koketou e mise ma ok yiengni.
11
En e wuon loch nyaka chieng’. Amin.
12
Andikonu barua machiekni, ka Silvano, ma ageno kaka owadwa maradier, konya. Adwaro jiwou kendo nyisou ni mano e kaka ng’wonono mar adier mar Nyasaye chalo. Omiyo chung’uru motegno kuom ng’wonono.
13
Kanyakla mar jo-Kristo man Babulon, mane Nyasaye oyiero, omosou. Wuoda Marika bende omosou.
14
Yogreuru gi mos maler mar hera. Kue obed kodu uduto ma un kuom Kristo.
1 Petro 5:1
1 Petro 5:2
1 Petro 5:3
1 Petro 5:4
1 Petro 5:5
1 Petro 5:6
1 Petro 5:7
1 Petro 5:8
1 Petro 5:9
1 Petro 5:10
1 Petro 5:11
1 Petro 5:12
1 Petro 5:13
1 Petro 5:14
1 Petro 1 / 1Pe 1
1 Petro 2 / 1Pe 2
1 Petro 3 / 1Pe 3
1 Petro 4 / 1Pe 4
1 Petro 5 / 1Pe 5