A A A A A
×

Luo Bible 2015

1 Petro 4

1
Emomiyo, kaka Kristo noneno masira e ringre, un bende ikreuru gi paro achielno, nikech ka ng’ato oneno masira e ringre, to osea e richo.
2
Ikreuru kamano, mondo kuom ndalo mapod udakgo e piny, kik utim mana gik ma dhano gombo, to timuru mana gik ma Nyasaye dwaro.
3
E ndalo mosekadho, ne un gi kinde malach moromou timo gik ma joma ok oyie dwaro. Ne utimo timbe maricho, kaka owruok, gi gombo, gi mer, gi dwanyruok, gi metho mag anjawo, kod lamo nyiseche manono, ma en gima Chik okwero.
4
To tinde ka ok urip gi joma kamago e owruok mar ngima monjawni, to giwuoro, kendo giyanyou!
5
To chieng’ moro ginidwok wach e nyim Jal moikore ng’ado bura ni joma ngima gi joma otho.
6
Joma otho nong’adnigi bura kane pod gin e pinyka, mana kaka ing’ado ni jomoko duto. Wach Maber to ne olandnigi bang’ thogi, mondo gibed mangima kuom chuny, kaka Nyasaye bende ngima.
7
Giko mar gik moko duto chiegni. Emomiyo, beduru mariek, kuritoru mondo uikru ni lemo.
8
To moloyo nyaka uherru gi chunyu duto, nikech hera miyo iweyo ni ji richo mang’eny.
9
Rwakuru joweteu ma ok ung’ur.
10
Nyasaye osemiyou mich mopogore opogore, omiyo ng’ato ka ng’ato kuomu nyaka rit michgo maber, mi otigo kokonyogo jomoko.
11
Ka ng’ato en jaland wach, to wach mowacho nyaka bed mana Wach Nyasaye, kendo ka ng’ato tiyo ni ji, to mondo oti mana gi teko ma Nyasaye chiwo, mondo Nyasaye oyud duong’ kuom gik moko duto mutimo kuom Yesu Kristo. En e wuon duong gi teko nyaka chieng’. Amin.
12
Osiepena, ka uyudo tem mager mawang’ou ka mach, to kik ubuogi, ka gima ok ung’eyo ni gik ma kamago nyaka timrenu, nikech mano timore mana ni mondo otemugo.
13
To beduru mamor, kaka joma oriwore gi Kristo e masichene, mondo ubed gi mor mathoth, chieng, ma duong’ne maler ofwenyore.
14
Ka iyanyou nikech nying Kristo, to kwanreuru ni un johawi, nikech koro Roho man gi duong’ ma en Roho mar Nyasaye, obedo kuomu.
15
Ka ng’ato kuomu yudo masira, to kik bed ni oyudo masira nikech oneko, kata nikech okwelo, kata nikech otimo timbe moko maricho, kata nikech ochwogore e weche jomoko.
16
To ka ng’ato kuomu yudo masira nikech en ja-Kristo, to ok onego one wichkuot, to onego omi Nyasaye duong’, nikech iluonge gi nying Kristo.
17
Ndalo mar ng’ado bura osechopo, kendo jo-Nyasaye ema ikwongo ng’ad nigi bura! To ka wan ema bura ochakore kuomwa kamano, to jogo ma otamore winjo Wach Maber mar Nyasaye to nobed nadi,
18
nikech Muma wacho niya, “Ka en gima tek mondo joma kare oyud warruok, to koro joma ok oluoro Nyasaye kod joricho to nobed nadi?”
19
Emomiyo, ber mondo joma neno masira kaluore gi dwaro mar Nyasaye, osik ka timo timbe mabeyo, kendo ochiwre e lwet Jachwechgi, ma en Jal mogen.
1 Petro 4:1
1 Petro 4:2
1 Petro 4:3
1 Petro 4:4
1 Petro 4:5
1 Petro 4:6
1 Petro 4:7
1 Petro 4:8
1 Petro 4:9
1 Petro 4:10
1 Petro 4:11
1 Petro 4:12
1 Petro 4:13
1 Petro 4:14
1 Petro 4:15
1 Petro 4:16
1 Petro 4:17
1 Petro 4:18
1 Petro 4:19
1 Petro 1 / 1Pe 1
1 Petro 2 / 1Pe 2
1 Petro 3 / 1Pe 3
1 Petro 4 / 1Pe 4
1 Petro 5 / 1Pe 5