A A A A A
×

Luo Bible 2015

1 Petro 3

1
Un mon bende nyaka uluor chwou, mondo ka nitie chwo moko ma ok oyie, to gilokre ka gineno kaka ngimau chal,
2
kendo kaka timu ler, kendo kaka uluoro Nyasaye, kata ka ok uwachonigi gimoro.
3
Kik ulosru maber mana ni mondo oneu, kukado yie wiu maber, kendo kurwako tigo mag dhahabu kod lewni mabeyo.
4
To beyou onego obed mana mar chuny. En ber ma ok rum, kendo mamuol, kendo modembore, kendo ma nengone tek e nyim Nyasaye.
5
Mano e kaka chon mon maler mane oketo genogi kuom Nyasaye, ne obidhore kuom winjo chwogi.
6
Sara ne achiel kuom mon ma kamago. Ne omiyo Ibrahim luor, kendo ne oluonge ni, “Ruodha.” Koro un udoko nyige ka utimo gik mabeyo, kendo ok uwe gimoro bwog chunyu.
7
Un chwo bende daguru gi mondu ka ung’eyo ni gin chuech mang’aw. Omiyo nyaka umigi luor, nimar gin bende giyudo kodu mich mar ngima ma Nyasaye chiwo kuom ng’wonone. Kutimo kamano, to onge gimoro mabiro monou lemo.
8
Mogik to uduto nyaka ubed gi chuny achiel, kendo gi paro achiel. Herreuru kaka owete, bende beduru mamuol kendo mang’won.
9
Kik uchul richo kar richo, kata ayany kar ayany. Kar timo kamano, to guedhuru aguedha, kung’eyo ni kane Nyasaye oluongou, to noluongou ni mondo uyud gueth,
10
mana kaka Muma wacho niya, “Ka ng’ato ohero ngima, kendo dwaro mondo obed mamor, to nyaka ogeng’ lewe kuom weche maricho, kendo dhoge kik wach miganga.
11
Nyaka olokre owe timo richo, mi otim gik mabeyo, kendo nyaka odwar kue kinde duto, mi oluw,
12
nikech Nyasaye rango joma kare gi ng’wono, kendo pile oyie winjo lemogi, to omon gi joma timo richo.”
13
Ka uketo chunyu kuom timo gik mabeyo, to ere ng’ama dihimu?
14
To bende kata kapo ni uyudo sandruok nikech timbe mabeyo, to mano kaka un johawi! Kik uluor ji, kendo kik uwe gibwogu.
15
Miuru Ruoth Kristo duong’ e chunyu, kendo pile beduru kuikoru dwoko ng’ato ang’ata mapenjou tiend geno ma un-go.
16
To timuru kamano gi muolo kod luor, kendo nyaka ubed gi chuny maler, mondo timu maber kaka jo-Kristo okuod wi jogo mayanyou, kendo hangonu wach.
17
Ber mondo uyud chandruok nikech tim mabeyo, kapo ni mano e gima Nyasaye dwaro, moloyo yudo chandruok kuom tim maricho,
18
nimar Kristo owuon notho dichiel kendo mogik nikech richou. Kata obedo ni en ne en ng’ama kare kamano, to notho ni joma ok kare, mondo oterwa ir Nyasaye. Ne oneg ringre, to Nyasaye nomiyo chunye obedo mangima,
19
kendo kuom chuny nodhi molando wach ni chuny mane nie tuech.
20
Mago e chuny mag joma nodagi winjo wach Nyasaye, kane pod Nyasaye rito mos e kinde mane Nowa hondhoe yie. Yieno noreso ji manok (ma kwangi oromo aboro) e pi.
21
Pigno en ranyisi mar batiso, ma koro resou sani. Batiso ok en golo chilo kuom ringruok, to en singruok motim ni Nyasaye gi chuny maler. Oresou nikech chier mar Yesu Kristo,
22
ma osedhi e polo, mi obet e bat korachwich mar Nyasaye, gi ruodhi mag polo duto, kendo kuom teko duto.
1 Petro 3:1
1 Petro 3:2
1 Petro 3:3
1 Petro 3:4
1 Petro 3:5
1 Petro 3:6
1 Petro 3:7
1 Petro 3:8
1 Petro 3:9
1 Petro 3:10
1 Petro 3:11
1 Petro 3:12
1 Petro 3:13
1 Petro 3:14
1 Petro 3:15
1 Petro 3:16
1 Petro 3:17
1 Petro 3:18
1 Petro 3:19
1 Petro 3:20
1 Petro 3:21
1 Petro 3:22
1 Petro 1 / 1Pe 1
1 Petro 2 / 1Pe 2
1 Petro 3 / 1Pe 3
1 Petro 4 / 1Pe 4
1 Petro 5 / 1Pe 5