A A A A A
×

Luo Bible 2015

1 Petro 1

1
An Petro, jaote mar Yesu Kristo, andikonu un jo-Nyasaye moke e pinje mag Ponto gi Galatia gi Kapadokia gi Asia kod Bithunia, kuma untie ka jodak.
2
Nyasaye Wuoro noyierou chon kaka dwarone obet, mondo opwodhu gi Roho, umak chik Yesu Kristo, kendo mondo rembe okir kuomu. Ng’wono gi kue mogundho obed kodu.
3
Duong’ obed ni Nyasaye Wuon Ruodhwa Yesu Kristo. Kuom ng’wonone maduong’ nonywolowa gi nywol manyien kuom chiero Yesu oa kuom joma otho. Mano miyo wabedo gi geno mangima.
4
En geno mar yudo mwandu mosiko nyaka chieng’. Okanonugo e polo, kuma ok onyal kethoree kata towie.
5
Adier obiro ritou nyaka chop warruok, ma oselosi mondo oel e chieng’ giko, bi.
6
Beduru mamor kuom wachno, kata obedo ni usebedo kuchandoru kuom tem mopogore opogore kuom kinde matin.
7
Gik makamago timore mondo otemugo one ane ka un gi yie maradier. Kata mana dhahabu ma nyalo kethore bende itemo gi mach. Omiyo yie maru, ma nengone tek moloyo dhahabu, nyaka tem mondo ong’ego ka en yie maradier. Eka nuyud pak gi duong’ kod luor, chieng’ ma Yesu Kristo ofwenyore.
8
Kata obedo ni pok uneno Yesu, to pod uhere ahera, bende kata obedo ni ok unene sani, to pod uyie ayiea kuome, kendo upong’ gi mor maduong’ mokadho awacha,
9
kuyudo pok mogik ma yieu okelo, tiende ni warruok mar chunyu.
10
Wach warruokni ema ne jonabi onono kendo omanyo matek, kane gikoro wach gueth mane Nyasaye biro miyou.
11
Roho mar Kristo mane ni kuomgi nonyisogi chon masiche mane Kristo biro yudo, kod duong’ mane biro luwo masichego, omiyo ne gitemo manyo kinde mane gigo biro timore, kendo kaka gibiro timore.
12
Ne onyisgi ni tich koro mane gitiyo ne ok giti ni gin giwegi, to ne gitiyo mana ni un, kendo koro joland wach mane okelonu Injili kuom teko mar Roho Maler mane oor koa e polo, osehulonu wechego ratiro. Gin e weche ma kata mana malaika bende gombo ng’eyo ahinya.
13
Emomiyo beduru motang’, ka parou bith. Keturu chunyu duto kuom gueth ma Yesu Kristo biro kelonu kuom ng’wonone ka obiro.
14
Luoruru Nyasaye kubedo ka nyithindo ma winjo wach, kendo kik uyie gombo mane un-go e ndalo moko kane pod ukia Nyasaye chak telnu e ngimau.
15
Kaka Jal mane oluongou ler, e kaka un bende nyaka ubed maler e timu duto.
16
Paruru gima Nyasaye wacho e Muma ni, “Nyaka ubed joma ler, nikech an aler.”
17
Ka ulemo, to uluongo Nyasaye ni Wuoro, Jal mang’ado ni ji duto bura, kaka tim ng’ato ka ng’ato obet, ma ok odewo wang’ ng’ato, omiyo nyaka uluore ndalo duto ma udakgo ka welo e pinyka.
18
Ung’eyo ni kane owaru kuom timbeu manono mane uyudo kuom kwereu, to ne ok owaru gi gik matow kaka fedha kata dhahabu,
19
to nowaru gi remo ma nengone tek mar Kristo, mane ochiw ka nyarombo motimgo misango ma onge songa kata mbala.
20
Nyasaye ne oseyiere chon kane pok ochue piny, to ne ofwenye ni ji e ndalo mogikni nikech un,
21
nimar en ema omiyo uyie kuom Nyasaye mane ochiere oa kuom joma otho, kendo omiye duong’. Adier, en ema omiyo ubedo gi yie kod geno kuom Nyasaye.
22
Koro kaka usepwodho chunyu kuom winjo wach mar adiera, kendo uheroru maonge miganga kaka owete, omiyo herreuru chuth gi chunyu duto,
23
nikech kuom wach mangima kendo mosiko mar Nyasaye, osenyuolu nywol manyien, to ok kaka nyithind joma otho, to kaka nyithind Jal ma ok tho.
24
En mana kaka Muma wacho ni, “Dhano duto chalo gi lum, kendo duong’ duto ma en-go chalo gi thiepe lum. Lum ner, kendo thiepe two.
25
Wach Nyasaye to osiko nyaka chieng’.” Wachno e Wach Maber mane olandnu.
1 Petro 1:1
1 Petro 1:2
1 Petro 1:3
1 Petro 1:4
1 Petro 1:5
1 Petro 1:6
1 Petro 1:7
1 Petro 1:8
1 Petro 1:9
1 Petro 1:10
1 Petro 1:11
1 Petro 1:12
1 Petro 1:13
1 Petro 1:14
1 Petro 1:15
1 Petro 1:16
1 Petro 1:17
1 Petro 1:18
1 Petro 1:19
1 Petro 1:20
1 Petro 1:21
1 Petro 1:22
1 Petro 1:23
1 Petro 1:24
1 Petro 1:25
1 Petro 1 / 1Pe 1
1 Petro 2 / 1Pe 2
1 Petro 3 / 1Pe 3
1 Petro 4 / 1Pe 4
1 Petro 5 / 1Pe 5