A A A A A
×

Luo Bible 2015

Jakobo 5

1
Koro un jomwandu, winjuru wachna! Ywaguru kendo gouru nduru nikech masiche mabiro makou.
2
Mwandu osetop, kendo lepu olwenda ochamo.
3
Dhahapu gi fethu bende nyal osechamo, kendo nyal nogo nodok ranyisi ni useketho, mi nowang’ ringreu ka mach. Usekano mwandu e ndalo ma piny chiegni rumoeni!
4
To pok uchulo misach jotich mane okayonu cham. Winjieuru kaka giywak! Adier, ywak jokeyogo osechopo e it Ruoth Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto.
5
Usedak e pinyka kudhialoru, kendo kukak. Usebedo jowuoro mudoko machwe ka chiayo, to koro chieng’ yeng’o osechopo!
6
Useng’ado bura ni joma onge ketho, mi unego, to ok gitamou.
7
Emomiyo owetewa, horeuru mos nyaka Ruoth bi. Neyeuru kaka japur hore mos ka rito puothe mondo onyagne cham mabeyo. Ohore mos nyaka oyud kodh chuoyo kod koth machiego cham.
8
Un bende nyaka uhoru mos, kendo uchiw chunyu, nikech biro mar Ruoth chiegni.
9
Owetena, kik ng’ato ng’ur gi wadgi, mondo chieng’ moro Nyasaye kik ng’adnu bura. Jang’ad bura ni ka kendo ochung’ mana e dhoot.
10
Owetena, ka udwaro neno kaka onego uhoru mos e sand, to paruru jonabi mane owuoyo e nyim Ruoth,
11
nimar wakwano joma ohore mos nyaka giko ni gin johawi. Usewinjo bende kaka ne Ayubu ohore mos, kendo ung’eyo gik mane Ruoth omiye e giko, nimar Ruoth ng’won gi lala, kendo okecho ji.
12
To owetena, gima duong’ie moloyo gik moko duto en ni, ka usingoru e wach moro, to kik ukuongru, bed ni ukuong’oru gi polo, kata gi piny, kata gi gimoro amora. Kudwaro wacho ni, “Ee,” to wachuru mana ni, “Ee” kende. Kata kudwaro wacho ni, “Ooyo,” to wachuru mana ni, “Ooyo,” mondo kik buch Nyasaye lou.
13
Ka ng’ato kuomu nigi chandruok, to onego olem. To ka ng’ato nigi mor, to onego ower wende pak.
14
Bende ka nitie ng’ato matuo, to onego oluong jodong kanyakla mar jo-Kristo mondo lemne, kendo owire gi mo e nying Ruoth.
15
Ka joma lemonego bende nigi yie, to obiro chango, mi Ruoth mi oa malo e kitandane, kendo ka osetimo richo to nowene.
16
Emomiyo, ng’ato ka ng’ato mondo ohul richone ni wadgi, kendo ng’ato ka ng’ato olem ni wadgi mondo obed mangima. Lemo mar ng’at makare nigi teko kendo timo gik madongo.
17
Elija ne en mana dhano ka wan. Nolemo matek mondo koth kik chue, mi koth ne ok ochue e piny kuom higni adek gi nus.
18
Bang’e ne ochako olemo kendo, mi koth ochwe, kendo piny ochiek.
19
Owetena, ka ng’ato kuomu obayo yo, mi oweyo adiera, to eka ng’at moro odwoke e yo,
20
to ng’euru ni ng’ama odwoko jaricho mobayo yono oreso chunye e tho bende omiyo richo mathoth owe.
Jakobo 5:1
Jakobo 5:2
Jakobo 5:3
Jakobo 5:4
Jakobo 5:5
Jakobo 5:6
Jakobo 5:7
Jakobo 5:8
Jakobo 5:9
Jakobo 5:10
Jakobo 5:11
Jakobo 5:12
Jakobo 5:13
Jakobo 5:14
Jakobo 5:15
Jakobo 5:16
Jakobo 5:17
Jakobo 5:18
Jakobo 5:19
Jakobo 5:20
Jakobo 1 / Jak 1
Jakobo 2 / Jak 2
Jakobo 3 / Jak 3
Jakobo 4 / Jak 4
Jakobo 5 / Jak 5