A A A A A
×

Luo Bible 2015

Jakobo 2

1
Owetena, kaka un joma oyie kuom Ruodhwa Yesu Kristo ma Ruodh duong’, omiyo kik uluor wang’ ji.
2
Kamoro nyalo bet ni jamoko moro man gi tere mang’eny mag dhahabu, kendo morwakore maber, obiro e chokruok maru, to eka jachan moro morwako lewni mokidhore bende obiro e chokruokuno.
3
To ka unyalo dewo mana wang’ ng’at morwakore maberno, mi uwachne ni, “In, yie ibed ka,” to jachan to uwachone ni, “In to, chung’ kucha,” kata ni, “Bed piny e tienda ka,”
4
to koro donge upogoru kendu, kendo udoko jong’ad bura ma pachgi richo?
5
Owetena mahero, winjuru gima awacho. Donge Nyasaye noyiero joma piny kwano ka jochan mondo obed jomwandu korka yie, kendo obed joma yudo gueth mar Loch Nyasaye, mane osingore ni nomi joma ohero?
6
To un usekuodo wi jachan! To donge jomwandu e joma thagou? Koso donge gin ema giywayou ka giterou e bura?
7
Koso ok gin ema giwuoyo marach kuom nying moluor mochakuno?
8
Ka umako chik Ruoth ma ondiki e Muma ni, “Her wadu kaka iherori iwuon,” to utimo gima kare.
9
To ka uluoro wang’ ji, to utimo richo, kendo Chik oloyou gi bura ni un joketho.
10
Kata ka ng’ato omako Chike duto, to oketho achiel kende, to bura oloye kuom chikego duto,
11
nikech Jal mane owacho ni, “Kik iterri”, e Jal mane owacho bende ni, “Kik ineki.” Kata da bed ni ok iterori, to ineko, to iseketho Chik.
12
Omiyo, wecheu gi timbeu mondo obed machal gi weche kod timbe mag joma ibiro ng’adonigi bura kaluore gi Chik ma miyo ji bedo thuolo.
13
Jang’ad bura ok nokech ng’at ma ok kech ji. Ng’at ma kecho ji to onge gima oluoro kuom jang’ad bura.
14
Owetena, ere ohala ka ng’ato owacho ni, “An gi yie,” to ok otim gik manyiso ni en gi yie? Bende yieneno direse?
15
Ka owadwa kata nyaminwa moro onge lewni, kendo onge kata mana chiemb odiechieng’ achiel,
16
to eka achiel kuomu wachone ni, “Dhi gi kue, kendo rwakri gi lewni, bende bed gi chiemo moromi”, to ok omiye gimoro ma ochando, koro ere ohala ma wachone kamano?
17
Yie bende chalo mana kamano. Ka en kende, ma onge tim, to en mana gima otho.
18
To ng’ato nyalo wacho niya, “Ng’at moro nigi yie, to ng’ama chielo nigi tim.” Ng’at ma kamano to adwoko ni, “Nyisae kaka ng’ato nyalo bedo gi yie, to onge gi tim. An to gik ma atimo ema nyiso ni angi yie.”
19
Donge iyie ni Nyasaye en achiel? Mano ber! To kata mana jochiende bende nigi yie ma kamano, to yiegino miyo gikirni!
20
In ng’at mofuwo, idwaro ni mondo onyisi ni yie maonge tim en mana gima nono koso?
21
Par ane Ibrahim kwarwa. Ere kaka ne obet e winjruok gi Nyasaye? Donge timne ema ne omiyo obedo e winjruok kode, kane ochiwo Isaka wuode e kendo-mar-misango?
22
Donge inyalo neno ni yie mare gi timne notiyo kaachiel, omiyo yiene nodoko malong’o nikech gima ne otimo?.
23
Kamano wach manie Muma nochopo kare, mawacho niya, “Ibrahim noyie kuom Nyasaye, mi yieneno ema nomiyo Nyasaye okwane ka ng’ama kare.” Mano nomiyo Nyasaye oluonge ni osiepne.
24
Kamano uneno ni gik ma ng’ato timo ema miyo obet e winjruok gi Nyasaye, to ok yie kende.
25
Paruru bende Rahab, dhako ma jachode. Donge Nyasaye nomiyo obet e winjruok kode nikech gik mane otimo kane orwako joote, mi bang’e nomiyo gitony e yo machielo?
26
Kaka ringruok maonge muya otho, e kaka yie bende maonge tim otho.
Jakobo 2:1
Jakobo 2:2
Jakobo 2:3
Jakobo 2:4
Jakobo 2:5
Jakobo 2:6
Jakobo 2:7
Jakobo 2:8
Jakobo 2:9
Jakobo 2:10
Jakobo 2:11
Jakobo 2:12
Jakobo 2:13
Jakobo 2:14
Jakobo 2:15
Jakobo 2:16
Jakobo 2:17
Jakobo 2:18
Jakobo 2:19
Jakobo 2:20
Jakobo 2:21
Jakobo 2:22
Jakobo 2:23
Jakobo 2:24
Jakobo 2:25
Jakobo 2:26
Jakobo 1 / Jak 1
Jakobo 2 / Jak 2
Jakobo 3 / Jak 3
Jakobo 4 / Jak 4
Jakobo 5 / Jak 5