A A A A A
×

Luo Bible 2015

Hibrania 4

1
Koro Nyasaye oseweyonwa singruok ni wanyalo donjo kama entie mondo wayue kode. Omiyo watang’uru mondo ng’ato kuomwa kik par ni thuolo mar donjo e yueyono osekadhe,
2
nikech Wach Maber oseyalnwa mana kaka noyal ni joma chon. To wach mane giwinjo ne ok okonyogi, nikech, kata ne giwinje gi itgi kamano, to ne ok giyie gi chunygi.
3
To wan mwaseyie koro wadonjo kama Nyasaye nitie mondo wayue kode. Nyasaye wacho e Muma niya “Mirima ne omaka, mi akuong’ora ni, ok ginidonji kama antie mondo giyue koda.” Owacho kamano, kata obedo ni tije noserumo, chakre ndalo mane otieko chueyo piny,
4
mana kaka Muma wacho kamoro kuom ndalo mar abiriyo niya, “Nyasaye noweyo tijene duto, mi oyueyo chieng’ mar abiriyo.”
5
To kaka waseneno, Muma wacho bende ni, “Ok ginidonj ngang’ kama antie, mondo giyue koda.”
6
Mano nyiso malong’o ni nitie jomoko moyienigi donjo kama Nyasaye nitie mondo giyue kode. To kaka joma ne okwongo winjo Wach Maber ne otamore yie mi ok odonjo mondo oyue gi Nyasaye,
7
Nyasaye oseketo kinde machielo miluongo ni, ‘Kawuono’. Owuoyo kuome e Muma higni mang’eny achien, komiyo Daudi wacho niya, “Winjuru dwond Nyasaye kawuono. Kik chunyu dok matek.”
8
Ka dine bed ni Joshua osemiyogi kar yueyo, to Nyasaye ok dochako owuoyo kuom kinde machielo.
9
Mano nyiso ni yueyo machalo gi yueyo mar chieng’ Sabato pod nitie ma jo-Nyasaye nyalo yudo,
10
nimar ka ng’ato odhi yueyo gi Nyasaye to oweyo tichne owuon mi oyueyo, mana kaka Nyasaye bende noweyo tichne ni oyueyo.
11
Emomiyo waketuru chunywa mondo wadonji e yueyono. Kik watamre yie kaka jogo notamore, nono to walal.
12
Wach Nyasaye ngima kendo tiyo, bende obith moloyo ligangla ma dhoge ariyo. Opowo chuny dhano, kendo odonjo nyaka iye mogik, kama opogoe paro gi chuny, kod fuoni gi ondhudho. Bende oketo bura ni paro kod dwaro manie chuny ng’ato.
13
Onge gimoro amora mochue, manyalo pondo ni Nyasaye, to gik moko duto elore e lela ni Jal ma nyaka wanyis gik ma wasetimo.
14
Emomiyo koro wamakuru yie ma wahulo matek, nikech wan gi Jadolo Maduong’ nosedhi nyaka e nyim Nyasaye. En Yesu Wuod Nyasaye.
15
Wan gi Jadolo Maduong’ manyalo kecho nyawowa nikech noteme e yore duto ma wan bende itemowae, to ne ok otimo richo.
16
Emomiyo wasuduru gi chir e nyim kom Nyasachwa mang’won, mondo okechwa, kendo okonywa kuom ng’wonone e kinde ma wadwaroe kony.
Hibrania 4:1
Hibrania 4:2
Hibrania 4:3
Hibrania 4:4
Hibrania 4:5
Hibrania 4:6
Hibrania 4:7
Hibrania 4:8
Hibrania 4:9
Hibrania 4:10
Hibrania 4:11
Hibrania 4:12
Hibrania 4:13
Hibrania 4:14
Hibrania 4:15
Hibrania 4:16
Hibrania 1 / Hib 1
Hibrania 2 / Hib 2
Hibrania 3 / Hib 3
Hibrania 4 / Hib 4
Hibrania 5 / Hib 5
Hibrania 6 / Hib 6
Hibrania 7 / Hib 7
Hibrania 8 / Hib 8
Hibrania 9 / Hib 9
Hibrania 10 / Hib 10
Hibrania 11 / Hib 11
Hibrania 12 / Hib 12
Hibrania 13 / Hib 13