A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2015

Hibrania 111
To yie en ang’o? Yie en bedo gi adiera ni wabiro yudo gik mwageno, kendo en bedo gi ratiro maonge kiawa ni gik ma ok wanyal neno, nitie.
2
Yie mane kwerewa nigo nomiyo Nyasaye oyie kodgi.
3
Yie ema omiyo wang’eyo ni Wach Nyasaye ema nochueyo gik moko duto manie polo gi piny. Ne omiyo gik mantie owuok kuom gik maonge.
4
Yie ema nomiyo Habil otimo ni Nyasaye misango malong’o, moloyo misango mane Kain otimo. Kuom yie mare Nyasaye noyie kode ni en ng’at makare, nikech Nyasaye noyie gi gik mane ochiwo, kendo kuom yieneno pod owuoyo, kata obedo ni osetho.
5
Yie ema nomiyo okaw Enoka, oter e ngima, mak okadho e tho. Muma wacho niya, “Ne obedo maonge, nikech Nyasaye nosegole.” Wang’eyo ni yie mane en-go ema ne omiyo ogole, nimar Muma bende wacho ni, “Kane pok ogole ne en ng’at malong’o ni Nyasaye.”
6
To ng’at maonge gi yie ok nyal bet malong’o ni Nyasaye, nimar ng’ama dwaro biro ir Nyasaye nyaka yie ni Nyasaye nitie, kendo ni en gi mich momiyo joma dware.
7
Yie ema nomiyo Nowa owinjo siem mane Nyasaye osiemego kuom gik mabiro. Ne omako wach, omiyo nohondho yie mi oresogo joode. Kamano noketo ni piny bura, kendo en owuon yieneno nomiyo obedo e winjruok gi Nyasaye.
8
Yie ema nomiyo Ibrahim oyie luong mar Nyasaye, mi odhi e piny mane Nyasaye osingore ni nomiye, kendo noweyo pinygi ka okia kuma odhiye.
9
Yie ema nomiyo odak mana ka jadak e piny ma ok mare, kata obedo ni ne en piny mane Nyasaye osingore ni nomiye. Ne odak e hema, mana kaka Isaka kod Jakobo bende nodak. Gin bende Nyasaye nosesingorenigi kamano.
10
Ibrahim nodak e hema kamano, nikech nogeno yudo dala man gi mise motegno, mane Nyasaye ema ochano kendo ogero.
11
Yie ema nomiyo Sara owuon bende onwang’o teko mar mako ich, kata obedo ni ne en migumba, kendo ndalone mar nywol nosekadho kamano. Noyudo tekono nikech nokwano ni Jal mane osesingorene en jaadiera.
12
Kuom mano Ibrahim, mane chalo gi ng’ama osetho, noyudo nyikwayo mang’eny ka sulue manie polo, kendo mathoth ka kuoyo manie dhonam ma ok nyal kwan.
13
Jogo duto notho ka nigi yie. Ne ok ginwang’o gik mane Nyasaye osingorenigi ni nomigi, to ne ginenogi gi kuma bor, mi giyie ni gin gik mantie adier. Ne gihulo ratiro ni gin mana welo gi jowuoth e piny ka.
14
Ka ji wuoyo kamano, to mano nyiso malong’o ni gigeno yudo piny ma margi giwegi.
15
Ka dine pod giparo ber mar piny mane giaye, to dine giseyudo kinde mar dok kuno.
16
To koro ne gigombo piny maber moloyo, tiende ni piny polo. Mano emomiyo wi Nyasaye ok kuodi kiluonge ni Nyasachgi, nikech oseikonigi dala.
17
Yie ema nomiyo Ibrahim ochiwo Isaka ka misango, kane Nyasaye oteme. Kata obedo ni Nyasaye nosesingorene,
18
kendo onyise ni joka Isaka kende ema nobed nyikwaye, to pod ne oyie mana chiwo wuode ma midermano.
19
Ibrahim noyie ni Nyasaye nyalo chiero nga’t motho, kendo chutho nodwokne Isaka mana ka gima osechier oa kuom joma otho.
20
Yie ema nomiyo Isaka oguedho Jakobo gi Esau, kendo ema nomiyo owuoyo kuom gik mabiro timore.
21
Bende kane Jakobo chiegni tho, to yie ema nomiyo oguedho yawuot Josef moro ka moro, kendo olamo Nyasaye koyiengore e ludhe.
22
Yie ema ne omiyo Josef owuoyo kuom wuok jo-Israel e piny Misri, kane ochiegni tho. Nogolo chik bende kuom gima onego otim gi chokene.
23
Yie ema ne omiyo, kane onywol Musa to jonywolne nopande kuom dueye adek, nikech ne gineno ka en nyathi man gi chia. Mano omiyo ne gibedo gi chir, mi giketho chik ruodh Misri.
24
Yie ema ne omiyo Musa odagi ni kik luonge ni wuod nyar Farao, kane osedoko ng’ama duong’.
25
Noyiero mondo osande gi jo-Nyasaye, kar bedo gi mor mar richo marumo bang’ ndalo matin,
26
nimar noneno ni achaya miyudo nikech Mesia nigi mwandu maduong’ moloyo mwandu mag Misri. Noketo chunye kuom pok mane Nyasaye biro miye.
27
Yie ema nomiyo owuok Misri ka ok oluoro mirimb ruoth. Ne odhil mana ka ng’ama oneno Nyasaye ma ok ne.
28
Yie bende ema ne omiyo oloso Sap Pasaka, kendo okiro remo e sirni mag dhoudi, mondo Malaika ma Janek kik mul jo-Israel makayo.
29
Yie ema ne omiyo jo-Israel ong’ado Nam Makwar, mana ka gima en lowo motwo. Jo-Misri to kane otemo ng’ade, to pi noimo.
30
Yie ema ne omiyo ohinga mar Jeriko opodho kane jo-Israel oseluore kuom ndalo abiriyo.
31
Yie ema ne omiyo Rahab, dhako mane jachode, ok onegi kane inego joma ne otamore winjo wach Nyasaye. Ne ok onege nikech ne oserwako jombetre gi ng’wono.
32
To an dachak awach ang’o? Thuolo ditama mar wuoyonu kuom Gidion gi Barak gi Samson gi Jeftha gi Daudi gi Samwel kod jonabi.
33
Yie ema ne omiyo giloyo pinje mamoko, kendo girito ji gi bura makare, mi giyudo ni Nyasaye ochopo singruokne.
34
Yie ema ne omiyo giumo dho sibuoche, kendo ginego gero mar mach, bende gitony e lweny. Kata obedo ni ne gin joma nyap, to yie nomiyo gibedo joma rateke, kendo gidoko joma ger e lweny, mi giriembo jolweny mane oa e pinje mamoko.
35
Yie ema ne omiyo ochier ni mon moko jogi mane osetho. Jomoko ne osand malit, kane ok oyie ni mondo oresi, nikech ne gidwaro ni chieng’ moro gichier e ngima maber moloyo.
36
Jomoko ne oyany kendo ochwadi, to jomoko ne otue mi oketi e jela.
37
Moko ne ogo gi kite, to moko nong’ad sirunda, to moko bende noneg gi ligangla. Ne girwakore gi piende rombe kod piende diek, ka gidhier kendo kisandogi, bende ka gin gi chandruok malit.
38
Ne gin joma beyo gilala ma ok owinjore bed e pinyni. Ne gibayo abaya e thimbe kod gode ka gidak e rogo kod buche manie lowo.
39
Jogo duto Nyasaye ne oyiego nikech yie mane gin-go, to kata kamano ne ok ginwang’o gik mane Nyasaye osesingore ni nomigi nikech nosechano gima ber moloyo, koparowa, tiende ni ne ok odwar miyo gidoko joma kare mak mana ka wan kaachiel kodgi.Hibrania 11:1
Hibrania 11:2
Hibrania 11:3
Hibrania 11:4
Hibrania 11:5
Hibrania 11:6
Hibrania 11:7
Hibrania 11:8
Hibrania 11:9
Hibrania 11:10
Hibrania 11:11
Hibrania 11:12
Hibrania 11:13
Hibrania 11:14
Hibrania 11:15
Hibrania 11:16
Hibrania 11:17
Hibrania 11:18
Hibrania 11:19
Hibrania 11:20
Hibrania 11:21
Hibrania 11:22
Hibrania 11:23
Hibrania 11:24
Hibrania 11:25
Hibrania 11:26
Hibrania 11:27
Hibrania 11:28
Hibrania 11:29
Hibrania 11:30
Hibrania 11:31
Hibrania 11:32
Hibrania 11:33
Hibrania 11:34
Hibrania 11:35
Hibrania 11:36
Hibrania 11:37
Hibrania 11:38
Hibrania 11:39


Hibrania 1 / Hib 1
Hibrania 2 / Hib 2
Hibrania 3 / Hib 3
Hibrania 4 / Hib 4
Hibrania 5 / Hib 5
Hibrania 6 / Hib 6
Hibrania 7 / Hib 7
Hibrania 8 / Hib 8
Hibrania 9 / Hib 9
Hibrania 10 / Hib 10
Hibrania 11 / Hib 11
Hibrania 12 / Hib 12
Hibrania 13 / Hib 13